Du iš trijų FNTT vadovų neturi teisės dirbti su slapta informacija
Du iš tri­jų Fi­nan­si­nių nu­si­kal­ti­mų ty­ri­mo tar­ny­bos (FNTT) va­do­vų šiuo me­tu ne­tu­ri tei­sės dirb­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja.

FNTT di­rek­to­rius Kęs­tu­tis Ju­ce­vi­čius nuo lap­kri­čio pa­bai­gos ne­ga­li dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja, nes vi­daus rei­ka­lų mi­nis­tras Sau­lius Skver­ne­lis nu­ro­dė at­lik­ti pa­kar­to­ti­nį pa­ti­kri­ni­mą dėl jo pa­ti­ki­mu­mo.

Šiuo at­žvil­giu K.Ju­ce­vi­čių pa­kei­tęs ir da­lį funk­ci­jų vyk­dęs jo pa­va­duo­to­jas Ša­rū­nas Ra­mei­kis taip pat ne­be­tu­ri tei­sės dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

„FNTT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jas Š.Ra­mei­kis tu­rė­jo iš­duo­tą lei­di­mą dirb­ti, su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja, ku­ris ga­lio­jo iki 2014 me­tų gruo­džio 15 die­nos. Pa­aiš­kė­jo, kad nu­sta­ty­tu lai­ku lei­di­mas jam ne­bu­vo or­ga­ni­zuo­tas pra­tęs­ti ir šiuo me­tu pri­im­tas krei­pi­ma­sis į Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­tą (VSD) to­kiam lei­di­mui iš­duo­ti, bet šiai die­nai jo dar nė­ra“, - an­tra­die­nį BNS sa­kė vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras Ar­tū­ras Nor­ke­vi­čius.

Ka­dan­gi K.Ju­ce­vi­čių dir­bant su slap­ta in­for­ma­ci­ja pa­va­da­vęs Š.Ra­mei­kis pats ne­be­tu­ri tei­sės dirb­ti su to­kia in­for­ma­ci­ja, šios funk­ci­jos pa­ves­tos ki­tam FNTT di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jui Vy­tau­tui Gir­ža­dui.

„Į­ver­ti­nęs vi­sas ap­lin­ky­bes FNTT di­rek­to­rius pa­ve­dė ki­tam pa­va­duo­to­jui V.Gir­ža­dui dirb­ti su tar­ny­bo­je dis­po­nuo­ja­ma in­for­ma­ci­ja, pri­im­ti ga­li­mus spren­di­mus ir duo­ti pa­ve­di­mus vyk­dy­to­jams ar­ba pa­si­ra­šy­ti par­eng­tus įslap­tin­tus do­ku­men­tus, ar­ba at­lik­ti ki­to­kio po­bū­džio su tuo su­si­ju­sius veiks­mus“, - tvir­ti­no A.Nor­ke­vi­čius.

Anot jo, to­kia si­tua­ci­ja bus, kol ne­bus gau­tas VSD at­sa­ky­mas dėl pa­kar­to­ti­nio Š.Ra­mei­kio pa­ti­ki­mu­mo pa­ti­kri­ni­mo.

Vi­daus rei­ka­lų vi­ce­mi­nis­tras ne­ga­lė­jo pa­sa­ky­ti, kas ne­pa­si­rū­pi­no, kad lai­ku bū­tų pra­tęs­tas Š.Ra­mei­kio lei­di­mas dirb­ti su slap­ta in­for­ma­ci­ja.

„Ne­ga­lė­čiau pa­ko­men­tuo­ti, dėl ko taip at­si­ti­ko, at­lik­si­me tam ti­krą ty­ri­mą ir iš­siaiš­kin­si­me, kas kaž­ko ne­pa­da­rė ir ka­da tu­rė­jo pa­da­ry­ti. Ty­ri­mas mums par­odys vi­sas spra­gas ir pro­ce­dū­ras, ku­rias gal­būt rei­kia nu­sta­ty­ti ir su­kur­ti“, - BNS sa­kė A.Nor­ke­vi­čius.

Jis pri­pa­ži­no, kad FNTT su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja „nė­ra pa­ti ge­riau­sia“.

Kiek lai­ko VSD ti­krins Š.Ra­mei­kio pa­ti­ki­mu­mą, vi­ce­mi­nis­tras sa­kė ne­tu­rįs in­for­ma­ci­jos.

Pa­gal Vals­ty­bės ir tar­ny­bos pa­slap­čių įsta­ty­mą, lei­di­mus dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja iš­duo­da pa­slap­čių su­bjek­tai, ga­vę Vals­ty­bės sau­gu­mo de­par­ta­men­to iš­va­dą.

Li­kus še­šiems mė­ne­siams iki lei­di­mo dirb­ti ar su­si­pa­žin­ti su įslap­tin­ta in­for­ma­ci­ja ar as­mens pa­ti­ki­mu­mo pa­žy­mė­ji­mo ga­lio­ji­mo ter­mi­no pa­bai­gos, as­muo ti­kri­na­mas pa­kar­to­ti­nai.