Du branduolinį užtaisą galintys nešti rusų laivai – Baltijos jūroje
Į Bal­ti­jos jū­rą ne­se­niai įplau­kė du Ru­si­jos ka­ri­niai lai­vai, ap­gink­luo­ti bran­duo­li­nes gal­vu­tes ga­lin­čių ne­šti il­go­jo nuo­to­lio ra­ke­tų komp­lek­sais „Ka­libr“, tre­čia­die­nį pa­tvir­ti­no NA­TO at­sto­vai ir kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Juo­zas Ole­kas.

„Šie lai­vai, ku­rie ga­li ne­šti bran­duo­li­nį už­tai­są, šiuo me­tu yra Bal­ti­jos jū­ro­je“, – tre­čia­die­nį žur­na­lis­tams Briu­se­ly­je sa­kė J.Ole­kas.

NA­TO at­sto­vas spau­dai Dy­la­nas Whi­te'as (Di­la­nas Vai­tas) BNS taip pat pa­tvir­ti­no in­for­ma­ci­ją apie į Bal­ti­jos jū­rą įplau­ku­sius du ru­sų ka­ro lai­vus: „Mes ga­li­me pa­tvir­tin­ti, kad du Ru­si­jos ka­ro lai­vai ne­se­niai įplau­kė į Bal­ti­jos jū­rą“.

„Ka­libr“ ra­ke­tos tu­ri 2,6 tūkst. ki­lo­me­trų šū­vio nuo­to­lį. Apie šių lai­vų plau­ki­mą Bal­ti­jos jū­ros link anks­čiau pra­ne­šė bri­tų ir ru­sų ži­niask­lai­da.

Al­jan­so at­sto­vas pa­brė­žė, kad Ru­si­ja tu­ri tei­sę veik­ti tarp­tau­ti­niuo­se van­de­ny­se, ta­čiau to­kie veiks­mai dar kar­tą ro­do iš­au­gu­sį Mask­vos ka­ri­nį ak­ty­vu­mą prie NA­TO sie­nų.

„Tai ro­do di­des­nę skaid­ru­mo ir ri­zi­kos ma­ži­ni­mo bū­ti­ny­bę mū­sų san­ty­kiuo­se su Ru­si­ja. NA­TO yra pa­si­ruo­šu­si tęs­ti dia­lo­gą su Ru­si­ją šiais ir ki­tais klau­si­mais“, – tei­gė D.Whi­te'as.

Tuo me­tu J.Ole­kas tei­gė, jog šis ak­ty­vu­mas dar kar­tą ro­do „ag­re­sy­vius Ru­si­jos pa­jė­gų veiks­mus ap­link mū­sų ša­lį ne tik (...) sau­su­mo­je, ore, bet ir jū­ro­je“.

„NA­TO taip pat se­ka si­tua­ci­ją ir šiuos klau­si­mus mes ap­tar­si­me“, – sa­kė mi­nis­tras per per­trau­ką tarp NA­TO gy­ny­bos mi­nis­trų po­sė­džių.

Pa­sta­ruo­ju me­tu vėl pa­aš­trė­jus įtam­pai tarp Va­ka­rų ir Ru­si­jos dėl jos veiks­mų Si­ri­jo­je, Eu­ro­pos ly­de­riai už­si­me­na apie ga­li­ma nau­jų sank­ci­jų Ru­si­jai įve­di­mą. Ne­ri­mą Va­ka­rams ke­lia ir veiks­mai Ka­ra­liau­čiu­je, kur, kaip tvir­ti­no Mask­va, pra­ty­boms prieš ke­lias sa­vai­tes bu­vo dis­lo­kuo­ti bran­duo­li­nį už­tai­są ga­lin­čių ne­šti ra­ke­tų komp­lek­sai „Is­kan­der „.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Ru­si­jos gy­ny­bos mi­nis­te­ri­ja taip pat in­for­ma­vo apie lai­vų gru­pę, ku­ri iš Šiau­rės jū­ros iš­plau­kė į Vi­dur­že­mio jū­rą pri­si­jung­ti prie pa­jė­gų, vyk­dan­čių bom­bar­da­vi­mus Si­ri­jo­je. Agen­tū­ra „Reu­ters“, rem­da­ma­si dip­lo­ma­ti­niais šal­ti­niais NA­TO, skel­bė, kad į Si­ri­ją pa­ju­dė­jo ir di­džio­ji da­lis Bal­ti­jos jū­ros lai­vy­no.

Ru­si­jos ka­riuo­me­nė pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį pra­ne­šė apie ka­ri­nes pra­ty­bas ne­to­li sa­vo va­ka­ri­nės sie­nos, ku­rio­se taip pat da­ly­va­vo da­li­niai, ap­gink­luo­ti „Is­kan­der“.