Druskininkų opozicionieriui – kliūčių ruožas
Sei­mo val­dan­čių­jų ini­cia­ty­va – iš­plės­ti as­me­nų, ku­rių par­ei­gos ne­su­de­ri­na­mos su Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) pir­mi­nin­ko ir na­rių par­ei­go­mis, są­ra­šą – ga­li pa­spęs­ti spąs­tus į rin­ki­mų prie­vaiz­dus pre­ten­duo­jan­čiam kon­ser­va­to­riui Vi­liui Se­meš­kai. Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riui, ak­ty­viam ku­ror­to opo­zi­ci­jos ly­de­riui ga­li iš­kil­ti di­le­ma dėl kar­je­ros.

Pra­dė­jęs svars­ty­ti nau­ją­ją VRK su­dė­tį, Sei­mas nu­ta­rė to­bu­lin­ti kan­di­da­tams tai­ko­mus rei­ka­la­vi­mus. Du so­cial­de­mo­kra­tai And­rius Pa­lio­nis, Ju­lius Sa­ba­taus­kas ir „vals­tie­čių“ ly­de­ris Ra­mū­nas Kar­baus­kis įre­gis­tra­vo VRK įsta­ty­mo pa­tai­są.

Ja siū­lo­ma pa­pil­dy­ti as­me­nų, ku­rių par­ei­gos ne­su­de­ri­na­mos su VRK pir­mi­nin­ko ir na­rių par­ei­go­mis, są­ra­šą. Pa­tai­są pri­ėmus, į VRK ne­ga­lė­tų pre­ten­duo­ti sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų na­riai.

Neoficialiai užsimenama, kad siūloma pataisa taikoma specialiai konservatorių pasirinktam kandidatui Viliui Semeškai./tsajunga.lt nuotrauka

Ne­ofi­cia­liai už­si­me­na­ma, kad nuo­sta­ta tai­ko­ma spe­cia­liai Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) pa­si­rink­tam kan­di­da­tui V. Se­meš­kai, ku­ris iš­gar­sė­jo per va­di­na­mą­ją Vi­jū­nė­lės dva­ro is­to­ri­ją.

Ko­mi­si­ja bū­tų skaid­res­nė

So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jos frak­ci­jos se­niū­no A. Pa­lio­nio nuo­mo­ne, po­li­ti­ko­je da­ly­vau­jan­tys as­me­nys ne­ga­li bū­ti VRK na­riai. „V. Se­meš­ka – par­ti­jos de­le­guo­tas žmo­gus, jis yra sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rys. TS-LKD nė­ra ma­ža par­ti­ja, ji tu­ri ir ki­tų as­me­nų, ku­rie ga­lė­tų dirb­ti VRK“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė par­la­men­ta­ras. Jis ne­igė, kad pa­tai­sa at­si­ra­do ieš­kant „prie­ka­bių prie vie­no as­mens“.

„Klau­si­mas pri­nci­pi­nis – ar no­ri­me, kad VRK veik­la bū­tų skaid­ri, kad ja bū­tų pa­si­ti­ki­ma“, – pa­brė­žė A. Pa­lio­nis. Jo ma­ny­mu, iki bal­suo­jant už nau­jo­sios VRK su­dė­tį pri­im­ti pa­tai­sos ne­bus spė­ta. Sei­mo na­rys prog­no­za­vo, kad nau­ja nuo­sta­ta ga­lė­tų įsi­ga­lio­ti nuo nau­jų me­tų. Tuo­met, jei VRK dirb­tų sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu esan­tis as­muo, šiam tek­tų rink­tis – lik­ti ar iš­ei­ti.

TS-LKD ly­de­ris bei frak­ci­jos Sei­me se­niū­nas Gab­rie­lius Lands­ber­gis to­kias val­dan­čių­jų ini­cia­ty­vas ver­ti­no ne­igia­mai. „Jei­gu VRK li­ko prie par­ti­nės sis­te­mos, tuo­met pa­ti par­ti­ja tu­rė­tų nu­spręs­ti, kas ge­riau­siai ga­li at­sto­vau­ti jos in­te­re­sams. Ti­krai juo­kin­ga, kai dėl vie­no žmo­gaus pra­de­da­mi keis­ti įsta­ty­mai“, – ti­ki­no Sei­mo na­rys. Be to, pa­sak jo, vie­nas bal­sas VRK nie­ko ne­le­mia.

„Ma­tau no­rą ko­vo­ti prieš V. Se­meš­ką, bet tai ne­iš­min­tin­ga. Jis yra ko­vo­to­jas už tei­sin­gus rei­ka­lus, tu­ri ge­ros pa­tir­ties, ži­no, kaip sie­kia­ma užg­niauž­ti de­mo­kra­ti­ją re­gio­ni­nė­se ma­žo­se sa­vi­val­dy­bė­se. Gal kam nors tai ne­pa­ran­ku“, – pa­žy­mė­jo G. Lands­ber­gis.

Prie­žas­tį nu­ma­no

V. Se­meš­ka pri­si­pa­ži­no, kad ži­nia apie įre­gis­truo­tą įsta­ty­mo pa­tai­są bu­vo kaip žai­bas iš gied­ro dan­gaus. „Ti­krai šian­dien ne­ga­liu at­sa­ky­ti, ką rink­čiau­si, rei­kė­tų gal­vo­ti, pa­si­tar­ti su ko­le­go­mis, nes ta­ry­bo­je esu kaip ir opo­zi­ci­jos ly­de­ris“, – „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė kon­ser­va­to­rius. Jis tei­gė ne­abe­jo­jąs, kad kai ku­riems Sei­mo na­riams užk­liu­vo jo ak­ty­vi veik­la Drus­ki­nin­kuo­se.

„Ma­nau, kad ne vi­siems pa­tin­ka ma­no ko­va už skaid­ru­mą, at­vi­rą ir są­ži­nin­gą po­li­ti­ką, ku­rios pri­nci­pin­gai sie­kiau ir sie­kiu Drus­ki­nin­kuo­se, at­skleis­ti di­die­ji me­ro skan­da­lai“, – sa­kė V. Se­meš­ka. Jis svars­tė, jog to­kiu bū­du ga­li bū­ti sie­kia­ma, kad VRK par­ti­joms at­sto­vau­tų silp­ni kan­di­da­tai. „Bet de­mo­kra­ti­jai, vi­sai rin­ki­mų sis­te­mai tik ge­riau, kai dir­ba stip­rūs VRK na­riai, dėl to vi­suo­se pro­ce­suo­se at­si­ran­da dau­giau skaid­ru­mo“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

And­rius Pa­lio­nis: „Po­li­ti­ko­je da­ly­vau­jan­tys as­me­nys ne­ga­li bū­ti Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos na­riai.“

Ta­čiau šal­ti­niai už­si­mi­nė, kad V. Se­meš­kai ko­ją ga­li pa­kiš­ti dar vie­na ap­lin­ky­bė. Įsta­ty­mas rei­ka­lau­ja, kad par­ti­jų į VRK siū­lo­mi as­me­nys, be ne­prie­kaiš­tin­gos re­pu­ta­ci­jos, tu­rė­tų aukš­tą­jį uni­ver­si­te­ti­nį iš­si­la­vi­ni­mą bei dar­bo rin­ki­mų ko­mi­si­jo­se pa­tir­ties. Kon­ser­va­to­rius yra dip­lo­muo­tas eko­no­mis­tas, ta­čiau dėl jo pa­tir­ties rin­ki­mų ko­mi­si­jo­je abe­jo­ja­ma.

For­muo­ja pa­gal se­ną tvarką

Sei­mui ne­pa­vy­kus įgy­ven­din­ti de­po­li­ti­za­ci­jos idė­jos, nau­ja VRK for­muo­ja­ma pa­gal tuos pa­čius pri­nci­pus kaip ir anks­čiau. Kan­di­da­tus į ko­mi­si­ją pa­siū­lė pre­zi­den­tė, Sei­mo pir­mi­nin­kas, tei­sin­gu­mo mi­nis­trė, Tei­si­nin­kų dau­gi­ja ir par­la­men­ti­nės par­ti­jos.

Kan­di­da­tai Sei­mui pri­sis­ta­tė an­tra­die­nį. Ta­čiau šian­dien pla­nuo­tas nau­jos ko­mi­si­jos su­dė­ties tvir­ti­ni­mas ati­dė­tas, nes Sei­mo Vals­ty­bės val­dy­mo ir sa­vi­val­dy­bių ko­mi­te­tas ne­spė­jo jos aps­vars­ty­ti. Kai par­ti­jų pa­teik­ti kan­di­da­tai ati­tin­ka vi­sus rei­ka­la­vi­mus, Sei­mas to­kiam pa­si­rin­ki­mui tu­ri pri­tar­ti.

Alinos Ožič nuotrauka

Dėl ki­tų į VRK pa­siū­ly­tų kan­di­da­tų ren­gia­mas slap­tas bal­sa­vi­mas.

VRK pir­mi­nin­ke siū­lo­ma skir­ti da­bar­ti­nio ko­mi­si­jos va­do­vo pa­va­duo­to­ją Lau­rą Mat­jo­šai­ty­tę.

Bū­da­mas Vil­niaus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­riu anks­čiau VRK yra dir­bęs kon­ser­va­to­rius Val­das Ben­kuns­kas.

Ta­čiau 2015-ai­siais, prieš sa­vi­val­dos rin­ki­mus, jis iš ko­mi­si­jos pa­si­trau­kė, da­bar V. Ben­kuns­kas – Vil­niaus vi­ce­me­ras.

Pa­gal įsta­ty­mą VRK pir­mi­nin­ko ir na­rių par­ei­gos ne­su­de­ri­na­mos su par­ei­go­mis ki­to­se rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo ko­mi­si­jo­se, su kan­di­da­to į Sei­mo na­rius, kan­di­da­to į pre­zi­den­tus ir jo pa­ti­kė­ti­nio, kan­di­da­tų į sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos na­rius ir jų at­sto­vų, rin­ki­mų ar re­fe­ren­du­mo ste­bė­to­jų sta­tu­su, taip pat su pi­lie­čių ini­cia­ty­vi­nės gru­pės re­fe­ren­du­mui su­reng­ti na­rio sta­tu­su.