Druskininkų meras lieka specialiuoju liudytoju
Drus­ki­nin­kų me­ras so­cial­de­mo­kra­tas Ri­čar­das Ma­li­naus­kas sa­ko ap­gai­les­tau­jan­tis, kad is­to­ri­ja dėl sta­ty­bų Drus­ki­nin­kuo­se bei tei­sė­sau­gos ty­ri­mas įtrau­kė ir prem­je­rą ir ap­lin­kos mi­nis­trą.

„Man ten­ka ap­gai­les­tau­ti, ši­to­je vie­to­je ne­ži­nau, ar aš ga­lė­čiau at­sip­ra­šy­ti, kad per ma­no as­me­ny­bę ban­do­ma įkąs­ti ti­krai gar­bin­giems, są­ži­nin­giems žmo­nėms“, – žur­na­lis­tams Kau­ne pir­ma­die­nį sa­kė R.Ma­li­naus­kas, po dau­giau nei ke­tu­rias va­lan­das tru­ku­sios apk­lau­sos Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bo­je (STT).

Jis tei­gė, kol kas ne­įž­vel­giąs sa­vo kal­tės mi­ni­mo­se is­to­ri­jo­se.

„Jei aš sa­vo kal­tę ma­ty­čiau, tai jau šian­dien bū­čiau par­ašęs par­eiš­ki­mą gal­būt iš­sto­ti iš par­ti­jos ar dar kaž­ką“, – sa­kė R.Ma­li­naus­kas.

Šio­je by­lo­je STT jau apk­lau­sė „tvar­kie­tį“ ap­lin­kos mi­nis­trą Kęs­tu­tį Tre­čio­ką, ke­ti­na apk­laus­ti prem­je­rą, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vą Al­gir­dą But­ke­vi­čių.

Drus­ki­nin­kų va­do­vas apk­laus­tas ty­ri­me dėl gal­būt da­ry­to po­vei­kio ren­giant Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mą, tu­rė­ju­sį reikš­mės sta­ty­bų Drus­ki­nin­kuo­se įtei­si­ni­mui.

STT pir­ma­die­nį BNS pa­tvir­ti­no, kad po apk­lau­sos me­rui įta­ri­mai nė­ra par­eikš­ti – jis ty­ri­me lie­ka spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju. Tai reiš­kia, kad by­lo­je ga­li bū­ti duo­me­nų apie gal­būt pa­da­ry­tą nu­si­kal­ti­mą, ta­čiau jų par­eikš­ti įta­ri­mams ne­už­ten­ka.

Apie apk­lau­sos de­ta­les me­ras ne­at­vi­ra­vo, tik par­eiš­kė, kad is­to­ri­ją ver­ti­na kaip „kon­ser­va­to­rių – li­be­ra­lų su­kurp­tą le­gen­dą su la­bai ge­ru pa­si­ruo­ši­mu“, ta­čiau at­si­sa­kė įvar­dy­ti, kas, jo ma­ny­mu, yra to­kios „le­gen­dos“ ini­cia­to­riai.

Me­ras po apk­lau­sos taip pat pa­tvir­ti­no, jog yra skam­bi­nęs ap­lin­kos mi­nis­trui dėl Vy­riau­sy­bė­je tuo­met dar ren­gia­mo nu­ta­ri­mo, ku­riuo bu­vo pa­nai­kin­tas ku­ror­ti­nių zo­nų reg­la­men­ta­vi­mas ir ku­ris ta­po vie­nu iš STT ty­ri­mo ob­jek­tų, ta­čiau tai lai­kė nor­ma­lia pra­kti­ka.

„Jei dėl ku­ror­ti­nių zo­nų – tai be abe­jo. Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, ku­ris ren­gia­mas du me­tus ir nie­kaip ne­iš­ju­da iš biu­ro­kra­tų stal­čių ir strin­ga dėl vi­sų ku­ror­tų, kur bu­vo su­de­rin­ta 2014-ai­siais me­tais, kai gu­li stal­čiu­je pas kaž­ką, tai skam­bi­nu ne tik mi­nis­trui, skam­bi­nu ir ei­li­niams spe­cia­lis­tams. Skam­bi­na ir spe­cia­lis­tai sa­vi­val­dy­bės, ir (sa­vi­val­dy­bių) aso­cia­ci­jos, kal­bi­na apie tai, kad rei­kė­tų šiek tiek ak­ty­viau dirb­ti“, – aiš­ki­no R.Ma­li­naus­kas, ku­ris yra ir Lie­tu­vos sa­vi­val­dy­bių aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tas.

Pa­klaus­tas, ar pats no­rė­tų pirk­ti jo kai­my­nys­tė­je esan­čius sta­ti­nius, jis juo­kda­ma­sis sa­kė, jog svars­ty­tų to­kią ga­li­my­bę.

„Ar at­ei­ty­je įpirk­siu – no­rė­čiau to­kią sva­jo­nę tu­rė­ti“, – sa­kė R.Ma­li­naus­kas.

Dar prieš apk­lau­są R.Ma­li­naus­kas ža­dė­jo at­sa­ky­ti į vi­sus ty­rė­jų klau­si­mus. Jis ne­at­sa­kė į į BNS klau­si­mą, ar tie­sa, jog bū­tent jis už na­mo sa­vi­nin­ką kau­nie­tį vers­li­nin­ką Žil­vi­ną Po­vi­lo­nį yra mo­kė­jęs pi­ni­gus va­di­na­mą­jį Vi­jū­nė­lės „dva­rą“ Drus­ki­nin­kuo­se sta­tan­tiems sta­ty­bi­nin­kams.

„Jei Ž.Po­vi­lo­nis leis man tą pa­sa­ky­ti, aš vi­sa­da pa­sa­ky­siu“, – sa­kė R.Ma­li­naus­kas.

Pa­klaus­tas, ko­kio­mis ap­lin­ky­bė­mis su­si­pa­ži­no su vers­li­nin­ku Ž.Po­vi­lo­niu, Drus­ki­nin­kų me­ras tei­gė, jog ši pa­žin­tis yra už­si­mez­gu­si per jo tė­vus.

„Jie pa­žįs­ta­mi su ma­no tė­vais, tė­vai bend­rau­ja ir su jo drau­gais, mums te­kę ir pa­sė­dėt, ir į gim­ta­die­nį pa­kviest, nė­ra tas žmo­gus, ku­rio be­veik ne­pa­ži­no­čiau“, – tei­gė ku­ror­to va­do­vas.

Jis pri­pa­ži­no,jog yra bend­ra­vęs ir su anks­tes­niuo­ju Vi­jū­nė­lės na­mo sa­vi­nin­ku Ro­mu Ba­ra­naus­ku, ku­ris na­mą da­bar­ti­niam sa­vi­nin­kui par­da­vė 2014 me­tais.

„Te­kę bend­rau­ti gal po­rą kar­tų. Kiek­vie­nas žmo­gus kaž­ką mies­te da­ry­da­mas, ar į sa­vi­val­dy­bę užei­na, ar į sky­rių. (...) Šam­pa­no kar­tu ne­sa­me gė­rę“, – kal­bė­jo R.Ma­li­naus­kas.

Šio­je by­lo­je spe­cia­liuo­ju liu­dy­to­ju penk­ta­die­nį bu­vo apk­laus­tas ir ap­lin­kos mi­nis­tras „tvar­kie­tis“ Kęs­tu­tis Tre­čio­kas, pla­nuo­ja­ma ir prem­je­ro, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vo Al­gir­do But­ke­vi­čiaus apk­lau­sa – jis yra pa­pras­tas liu­dy­to­jas.

STT at­lie­ka ty­ri­mą dėl gal­būt da­ry­tos įta­kos Vy­riau­sy­bės spren­di­mams, ku­rie ta­po pa­pil­do­mais mo­ty­vais teis­mui spren­džiant va­di­na­mo­jo Vi­jū­nė­lės „dva­ro“ sta­ty­bų Drus­ki­nin­kuo­se.

Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas, iš ku­rio bu­vo iš­im­tas nuo 1992-ųjų ga­lio­jęs skirs­nis „Ku­ror­tų ap­sau­gos zo­nos“, par­eng­tas rug­sė­jo 22 die­ną, o ki­tą die­ną pa­teik­tas Vy­riau­sy­bei bei pri­im­tas. Rug­sė­jo 22 die­ną Drus­ki­nin­kuo­se lan­kė­si prem­je­ras, so­cial­de­mo­kra­tų va­do­vas Al­gir­das But­ke­vi­čius. Nu­ta­ri­mo pro­jek­tą ren­gė Ap­lin­kos mi­nis­te­ri­jos spe­cia­lis­tai. Kaip skel­bė del­fi.lt, spren­di­mas ta­po pa­pil­do­mu mo­ty­vu Vil­niaus apy­lin­kės teis­mui rug­sė­jo pa­bai­go­je pri­imant pa­lan­kų spren­di­mą dėl sta­ty­bų Drus­ki­nin­kuo­se. Per­nai lap­kri­tį apy­lin­kės teis­mo ver­dik­tas aps­kųs­tas Vil­niaus apy­gar­dos teis­mui.

Drus­ki­nin­kų cen­tre, ku­ror­ti­nė­je zo­no­je, su­de­gu­sio val­čių nuo­mos punk­to vie­to­je, 2013 me­tais pra­dė­tas sta­ty­ti be­veik 600 kvad­ra­ti­nių me­trų gy­ve­na­ma­sis na­mas, vie­tos gy­ven­to­jų pra­min­tas Vi­jū­nė­lės dva­ru. Sta­ty­bai rei­ka­lin­gus lei­di­mus da­vė Drus­ki­nin­kų sa­vi­val­dy­bė ir vie­tos že­mėt­var­ki­nin­kai. Iš pra­džių šis tur­tas pri­klau­sė Aly­taus mies­to gy­ven­to­jui, vie­nos sau­gos fir­mos ap­sau­gi­nin­kui Ro­mui Ba­ra­naus­kui, vė­liau – kau­nie­čiams su­tuok­ti­niams, vers­li­nin­kui Žil­vi­nui ir Zi­nai Po­vi­lo­niams.

Gin­da­ma vie­šą­jį in­te­re­są 2014 me­tais Ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra krei­pė­si į Vil­niaus apy­lin­kės teis­mą, siek­da­ma pa­nai­kin­ti vi­sus su sta­ty­bo­mis šio­je te­ri­to­ri­jo­je su­si­ju­sius do­ku­men­tus. Sei­mo An­ti­ko­rup­ci­jos ko­mi­si­ja tei­sė­sau­gai šią sa­vai­tę per­da­vė duo­me­nis apie sta­ti­nio pir­kė­jus – ko­mi­si­ja su­abe­jo­jo, ar pir­ki­mo san­do­riai pa­grįs­ti tei­sė­tai gau­to­mis lė­šo­mis.

Tiek R.Ma­li­naus­kas, tiek Vy­riau­sy­bės na­riai ne­igia kal­ti­ni­mus dėl su­si­ta­ri­mų bei sa­ko, jog Vy­riau­sy­bės veiks­mai ne­tu­rė­jo įta­kos teis­mo spren­di­mui dėl sta­ty­bų. Me­ras pri­pa­žįs­ta pa­dė­jęs vers­li­nin­kams pri­žiū­rė­ti sta­ty­bas.