Drausmės taisyklės rašytos ne seimūnams
Nau­jo­jo Sei­mo na­riai – iš­ti­ki­mi pirm­ta­kų tra­di­ci­joms. Ne­men­kas jų bū­rys dar­bo die­ną bai­gia kur kas anks­čiau nei su­skam­ba va­ka­ri­nio po­sė­džio pa­bai­gą skel­bian­tis gon­gas.

Kai už lan­go pra­de­da tem­ti, Sei­mo ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė pra­de­da pa­ma­žu tuš­tė­ti. Ir ko ten sė­dė­ti, jei baus­mė nu­ma­ty­ta tik ne­bal­sa­vus už pri­ima­mą įsta­ty­mą. Tai, kad va­ka­ri­nių ple­na­ri­nių po­sė­džių pa­bai­gos su­lau­kia maž­daug pu­sė Sei­mo na­rių, – ne vie­ną ka­den­ci­ją eg­zis­tuo­jan­ti tra­di­ci­ja. Pirm­ta­kai bu­vo dar ne­kan­tres­ni – kar­tais va­ka­rais ple­na­ri­nių po­sė­džių sa­lė­je nuo­bo­džiau­da­vo vos treč­da­lis par­la­men­ta­rų.

Pa­čią pir­mą dar­bo die­ną po prie­sai­kų ce­re­mo­ni­jos ge­ro­kai po pie­tų į ple­na­ri­nį po­sė­dį su­si­rin­kę nau­jie­ji Sei­mo na­riai plu­šė­jo iš pe­ties – rin­ko va­do­vy­bę. An­tros va­lan­dos nak­ties, kai vy­ko pa­sku­ti­nė re­gis­tra­ci­ja, su­lau­kė pa­kan­ka­mai gau­sus po­li­ti­kų bū­rys – 112. Vi­si ki­ti lap­kri­tį ir gruo­dį vy­kę va­ka­ri­niai ple­na­ri­niai po­sė­džiai baig­da­vo ne­pa­ly­gi­na­mai anks­čiau – apie 16–17 va­lan­dą, ry­ti­niai ar­ba ne­nu­ma­ty­ti – dar anks­čiau.

Kaip ro­do Sei­mo tink­la­la­py­je skel­bia­ma sta­tis­ti­ka, nė­ra bu­vę, kad jų pa­bai­gos bū­tų su­lau­kę vi­si 141 ar bent 130 sei­mū­nų. Di­džiau­sias va­ka­ri­nio po­sė­džio pa­bai­gos su­lau­ku­sių­jų skai­čius bu­vo 126 – an­trą dar­bo die­ną, ma­žiau­sias – 79. Ry­ti­nio po­sė­džio pa­bai­gos re­kor­das – 56 Sei­mo na­riai. Tiek par­la­men­ta­rų pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį su­do­mi­no lai­ki­no­sios Vy­riau­sy­bės na­rių at­sa­ky­mai į klau­si­mus. Po­sė­džių pa­bai­ga svars­to­mų klau­si­mų tu­ri­niu gal ir nė­ra itin reikš­min­ga – pa­pras­tai tvir­ti­na­mos bū­si­mos veik­los dar­bot­var­kės, skai­to­mi Sei­mo na­rių par­eiš­ki­mai, ta­čiau Sei­mo sta­tu­tas kol kas ne­įtei­si­no lais­vo po­sė­džių lan­ky­mo gra­fi­ko. Na­tū­ra­lu, kad la­biau draus­mės tai­syk­lių pa­iso Sei­mo nau­jo­kai, lais­viau lan­ko­mu­mą trak­tuo­ja sen­bu­viai.

Sei­mo Eti­kos ir pro­ce­dū­rų ko­mi­si­jos (EPK) pir­mi­nin­kė Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos-Krikš­čio­niš­kų­jų šei­mų są­jun­gos frak­ci­jos se­niū­nė Ri­ta Ta­ma­šu­nie­nė su­tin­ka, kad par­la­men­ta­rų lan­ko­mu­mas ke­lia prob­le­mų. „Ma­nau, kad ko­mi­si­ja at­kreips Sei­mo na­rių dė­me­sį, kad be pa­tei­si­na­mų prie­žas­čių po­sė­džiai ne­bū­tų pra­lei­di­nė­ja­mi“, – „Lie­tu­vos ži­nių“ por­ta­lui lzi­nios.lt sa­kė R. Ta­ma­šu­nie­nė. Kar­tu pri­pa­ži­no, kad sek­ti, ste­bė­ti, kaip par­la­men­ta­rai „mig­ruo­ja“ per po­sė­džius nė­ra pa­pras­ta. „Sei­mas – ne dar­že­lis ar mo­kyk­la, elek­tro­ni­nio die­ny­no čia ne­įve­si“, – pa­ste­bė­jo EPK pir­mi­nin­kė. Jis sa­kė no­rin­ti ti­kė­ti, kad po­li­ti­kai po­sė­džius pra­lei­džia tik dėl svar­bių prie­žas­čių ir ne­pikt­nau­džiau­ja. Pa­sak R. Ta­ma­šu­nie­nės, grei­čiau­siai jau šią sa­vai­tę Sei­mui bus pa­teik­ta Sta­tu­to pa­tai­sa, nu­ma­tan­ti ma­žin­ti par­la­men­ta­rų at­ly­gi­ni­mą už ne­da­ly­va­vi­mą po­sė­dy­je be prie­žas­ties.

Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas (KT) spa­lį kons­ta­ta­vo, kad Sei­mo sta­tu­to nuo­sta­ta, be pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties po­sė­džių ne­lan­kan­čiam par­la­men­ta­rui at­ly­gi­ni­mą lei­džian­ti su­ma­žin­ti tik treč­da­liu, prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Pa­sak KT, at­ly­gi­ni­mo mo­kė­ji­mas Sei­mo na­riui, nuo­lat be svar­bios pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties ne­da­ly­vau­jan­čiam Sei­mo bei ko­mi­te­tų po­sė­džiuo­se, ver­tin­ti­nas kaip kons­ti­tu­ciš­kai ne­pa­tei­si­na­ma pri­vi­le­gi­ja. Prieš­ta­rau­jan­ti Kons­ti­tu­ci­jai Sta­tu­to nuo­sta­ta nu­ma­to, kad Sei­mo na­riui, be svar­bios pa­tei­si­na­mos prie­žas­ties ne­da­ly­va­vu­siam dau­giau kaip pu­sė­je par­la­men­to po­sė­džių, ku­riuo­se bu­vo pri­ima­mi tei­sės ak­tai, to mė­ne­sio at­ly­gi­ni­mas ma­ži­na­mas treč­da­liu.