Drąsūs STT pareigūnai nusipelnė valstybės apdovanojimų
Vals­ty­bę kre­čia ko­rup­ci­jos skan­da­lai. Kal­bų daug, „he­ro­jų“ daug, re­zul­ta­tų – ne­la­bai. Tai ke­lia pa­grįs­tą ne­ri­mą dėl šių by­lų baig­ties – ar E. Ma­siu­lio, V. Gap­šio by­los ne­bus nu­ma­rin­tos kaip gar­sio­sios „Ru­bi­ko­no“, V. Us­pas­ki­cho ir Dar­bo par­ti­jos bei ki­tos? Ta­čiau mums vi­siems svar­biau­sia, kad trium­fuo­tų tei­sin­gu­mas. 

Kan­triai lau­kia­me at­omaz­gos. Ki­ta ver­tus, at­si­ra­do pro­ga ga­lų ga­le džiaug­tis ir di­džiuo­tis, kad pra­džia jau yra, kad kaž­kas da­ro­ma ir vals­ty­bės la­bui, o ne tik oli­gar­chų. O už tai tu­ri­me bū­ti dė­kin­gi ei­li­niams par­ei­gū­nams.

Ma­nau, kad bū­tent šiuos ei­li­nius Spe­cia­lių­jų ty­ri­mų tar­ny­bos par­ei­gū­nus ir jų va­do­vus Lie­tu­vos vals­ty­bė tu­rė­tų ap­do­va­no­ti už są­ži­nin­gai at­lik­tą dar­bą. Ir vil­tin­gai ti­kiu, kad iš­auš ta die­na, kai „nep­ri­trūks“ įkal­čių ar įro­dy­mų, kū­ry­bin­gai lau­kiant se­na­ties ter­mi­no.

And­rius Tučkus

An­ti­so­vie­ti­nės re­zis­ten­ci­jos da­ly­vis, Vy­čio kry­žiaus or­di­no kavalierius