Dr. Bronislovo Lubio atminimą įamžina garbinga parama
Jau an­trus me­tus vei­kian­tis Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­das tę­sia gar­bin­gas me­ce­na­tys­tės tra­di­ci­jas: per šiuos me­tus par­amai iš­da­ly­ta dau­giau kaip 700 tūkst. li­tų. Pa­na­ši su­ma skir­ta ir per­nai. Nuo fon­do veik­los pra­džios par­amai pa­skirs­ty­ta be­veik 1,3 mln. li­tų.

At­ei­nan­čią va­sa­rą Plun­gė­je skam­bės ju­bi­lie­ji­nio – jau de­šim­to­jo – tarp­tau­ti­nio kla­si­ki­nės mu­zi­kos My­ko­lo Ogins­kio fes­ti­va­lio me­lo­di­jos. Lie­tu­vą gar­si­nan­čio ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­riai ne­sle­pia, kad var­giai iš­ga­lė­tų su­reng­ti to­kio mas­to šven­tę, jei ne pra­smin­ga rė­mė­jo – an­trus me­tus vei­kian­čio Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do – pa­gal­ba. Šiais me­tais M. Ogins­kio fes­ti­va­liui fon­do val­dy­ba sky­rė 100 tūkst. li­tų, to­kia pat su­ma bu­vo pa­au­ko­ta ir pra­ėju­siais me­tais.

„Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do veik­la – lyg pa­ties dr. B. Lu­bio bu­vi­mas tarp mū­sų. Šis žmo­gus Plun­gei jau yra ta­pęs ge­ra­da­rys­tės sim­bo­liu: jis pats bu­vo Plun­giš­kių drau­gi­jos pre­zi­den­tas, jos at­kū­rė­jas, vi­są lai­ką daug dė­me­sio sky­ręs šiai veik­lai. Kai ne­te­ko­me dr. B. Lu­bio, švie­si jo veik­la žmo­nos Li­di­jos Lu­bie­nės ir duk­ters Jū­ra­tės Ža­dei­kie­nės dė­ka per­si­kū­ni­jo į lab­da­ros fon­dą, ku­ris tę­sia kil­niau­sius, tau­riau­sius dr. B. Lu­bio dar­bus, įgy­ven­di­na jo idė­jas. Esa­me ne­pap­ras­tai dė­kin­gi fon­dui, pa­lai­ko­me su juo ry­šius ir vi­sa­da su­lau­kia­me pra­smin­gos par­amos. Be ga­lo džiau­gia­mės to­kia iš­ki­lia, to­kia tau­ria pa­gal­ba, nes jo pa­de­da­mi ga­li­me gy­vuo­ti ir tęs­ti pra­dė­tus dar­bus“, - „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė fes­ti­va­lį or­ga­ni­zuo­jan­čios Plun­giš­kių drau­gi­jos vi­cep­re­zi­den­tė Ge­no­vai­tė Žio­ba­kie­nė.

Jos tei­gi­mu, vie­nas pra­smin­giau­sių dar­bų, gy­vuo­jan­čių pa­de­dant Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­dui, yra tarp­tau­ti­nis M. Ogins­kio fes­ti­va­lis. „Be fon­do pa­gal­bos jį su­reng­ti bū­tų la­bai su­dė­tin­ga. Fon­do par­ama lei­džia į fes­ti­va­lį pa­kvies­ti iš­ki­liau­sius už­sie­nio ir Lie­tu­vos ko­lek­ty­vus, at­li­kė­jus, ku­rių pa­si­ro­dy­mai tei­kia žmo­nėms di­de­lį džiaugs­mą. Ši di­džiu­lė ir svar­bi pa­gal­ba įpa­rei­go­ja mus la­bai at­sa­kin­gai, at­si­da­vus įgy­ven­din­ti sa­vo su­ma­ny­mus“, - džiau­gė­si Plun­giš­kių drau­gi­jos vi­cep­re­zi­den­tė.

Dė­me­sys kultūrai

2013-ųjų ba­lan­džio 17 die­ną veik­lą pra­dė­jęs Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­das, įkur­tas dr. B. Lu­bio žmo­nos L. Lu­bie­nės, du­kros J. Ža­dei­kie­nės ir kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ ini­cia­ty­va, nuo gy­va­vi­mo pra­džios jau pa­skirs­tė 1,29 mln. li­tų par­amos. Iki šių me­tų pa­bai­gos fon­do val­dy­bos spren­di­mu nu­ma­ty­tiems 26 kul­tū­ros ir vi­suo­me­ni­niams-so­cia­li­niams pro­jek­tams bei fi­zi­niams as­me­nims par­em­ti bus iš­da­ly­ta 725 tūkst. li­tų. Pra­ėju­siais me­tais įvai­rioms or­ga­ni­za­ci­joms ir fi­zi­niams as­me­nims skir­ta 603 tūkst li­tų.

Di­džiau­sia par­ama – 250 tūkst. li­tų – šį­met su­teik­ta Lie­tu­vos kul­tū­ros is­to­ri­jai la­bai reikš­min­gai, UNES­CO pa­vel­du pa­skelb­tai Pa­sau­lio lie­tu­vių dai­nų šven­tei, vy­ku­siai bir­že­lio 28 - lie­pos 6 die­no­mis. Po 100 tūkst. li­tų skir­ta Plun­giš­kių drau­gi­jai ir Kau­no na­cio­na­li­niam dra­mos tea­trui. Par­ama Lie­tu­vos fo­to­me­ni­nin­kų są­jun­gos Kau­no sky­riui sie­kė 70 tūkst. li­tų, Drus­ki­nin­kų kul­tū­ros cen­tro veik­lai - 30 tūkst. li­tų.

50 tūkst. li­tų fon­das nu­spren­dė skir­ti se­no­mis tra­di­ci­jo­mis gar­sė­jan­čiam Pa­žais­lio mu­zi­kos fes­ti­va­liui. Kaip LŽ sa­kė šio di­džiu­lės reikš­mės ša­lies kul­tū­rai ren­gi­nio or­ga­ni­za­to­rius Juo­zas Gu­dzi­ne­vi­čius, Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do par­ama jau 19 kar­tų skam­bė­ju­siam fes­ti­va­liui – la­bai svar­bi.

„Lė­šų, ku­rias ski­ria Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja ir Kau­no sa­vi­val­dy­bė, to­kiam ren­gi­niui ti­krai ne­pa­kan­ka, to­dėl be ga­lo džiau­gia­mės rė­mė­jų pa­gal­ba. Šių me­tų pa­va­sa­rį, su­ži­no­ję apie Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do veik­lą, pa­tei­kė­me pra­šy­mą ir ga­vo­me reikš­min­gą par­amą. Iš tie­sų Lie­tu­vo­je šiuo me­tu daž­niau re­mia­mi so­cia­li­niai pro­jek­tai, spor­to ren­gi­niai, bet juk vals­ty­bės pa­žan­ga pa­sie­kia­ma tik per kul­tū­rą. Džiau­giuo­si, kad dr. B. Lu­bio veik­lą per jo var­do fon­dą tę­sian­ti po­nia L. Lu­bie­nė, pa­lie­kan­ti la­bai šil­to, jau­traus žmo­gaus įspū­dį, ki­ti fon­do stei­gė­jai, pa­lai­ko gar­bin­gos par­amos kul­tū­rai tra­di­ci­ją. Jei vi­si skir­tų tiek dė­me­sio kul­tū­rai, kiek fon­do stei­gė­jai, mū­sų ša­lis su­kles­tė­tų“, - kal­bė­jo J. Gu­dzi­ne­vi­čius.

Šiemet didžiausia vardine stipendija apdovanotam Vilniaus universiteto Chemijos fakulteto chemijos magistrantūros nuolatinių studijų programos antro kurso studentui Arūnui Pulmanui buvo įteiktas ir pirmasis tokia proga nukaldintas Dr. Bronislovo Lubio vardo labdaros ir paramos fondo medalis.

Moks­las – tarp svarbiausių

Tra­di­ciš­kai Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do val­dy­bos na­riai ne­ma­žai dė­me­sio ski­ria moks­lo ir vers­lo bend­ra­dar­bia­vi­mui ska­tin­ti. Šiais me­tais net trys Lie­tu­vos aukš­to­sios mo­kyk­los – Vil­niaus uni­ver­si­te­tas, Kau­no tech­no­lo­gi­jos uni­ver­si­te­tas ir Klai­pė­dos uni­ver­si­te­tas - bai­gia įgy­ven­din­ti pro­jek­tus, ku­riems sva­rią par­amą, sie­kian­čią po 125 tūkst. li­tų, pa­siū­lė pats fon­das. Par­amos tei­kė­jų ini­cia­ty­va di­de­lė da­lis šių švie­ti­mui nu­ma­ty­tų lė­šų bu­vo pa­skirs­ty­ta moks­li­nei-ti­ria­ma­jai veik­lai, ki­tos – ga­biau­siems stu­den­tams, pa­si­rin­ku­siems che­mi­jos, che­mi­jos in­ži­ne­ri­jos, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų ir fi­nan­sų eko­no­mi­kos stu­di­jas, ska­tin­ti. Šią par­amos kryp­tį nu­ma­tę fon­do stei­gė­jai dek­la­ra­vo sie­kį, kad jau­ni ga­būs spe­cia­lis­tai jaus­tų pa­lai­ky­mą sa­vo gim­ti­nė­je, ne­iš­va­žiuo­tų iš Lie­tu­vos, ras­tų čia – taip pat ir kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ įmo­nė­se - dar­bo vie­tas.

„Pa­gal­ba, ku­rią mums pa­siū­lė fon­das, la­bai svar­bi, nes lei­džia fi­nan­suo­ti tiks­li­nę veik­lą. Esa­me ga­vę par­amą stu­den­tų sti­pen­di­joms, ne­ma­žą jos da­lį su­da­ro lė­šos moks­li­niams ty­ri­mams. Tai la­bai ge­ra prie­mo­nė pa­ska­tin­ti jau­nus moks­li­nin­kus im­tis sa­va­ran­kiš­kų ty­ri­mų, siek­ti tai­ko­mo­jo po­bū­džio re­zul­ta­tų, neS tai la­bai svar­bu Lie­tu­vos vers­lui“, - LŽ ti­ki­no Vil­niaus uni­ver­si­te­to Moks­lų ir ino­va­ci­jų di­rek­ci­jos va­do­vė Vi­da La­pins­kai­tė.

Pra­smin­gą par­amą moks­lui Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­das nu­ma­to teik­ti ir at­ei­ty­je. Fon­do val­dy­ba jau nu­spren­dė di­din­ti lė­šas Vil­niaus uni­ver­si­te­to vyk­do­mai moks­lo ti­ria­ma­jai veik­lai: šiai sri­čiai ski­ria­ma su­ma at­ei­nan­čiais me­tais di­dės nuo 100 tūkst. li­tų iki 200 tūkst. li­tų.

Pa­grin­di­nis Dr. Bro­nis­lo­vo Lu­bio var­do lab­da­ros ir par­amos fon­do veik­los tiks­las – rem­ti moks­lo, kul­tū­ros, švie­ti­mo, me­no, re­li­gi­jos bei ki­tas vi­suo­me­nei nau­din­go­mis ir ne­sa­va­nau­diš­ko­mis pri­pa­žįs­ta­mas sri­tis, ku­rios su­lau­kia ma­žiau vals­ty­bės lė­šų ir dė­me­sio. Taip fon­do kū­rė­jai tę­sia švie­saus at­mi­ni­mo kon­cer­no „A­che­mos gru­pė“ įkū­rė­jo dr. B. Lu­bio ini­cia­ty­vas ska­tin­ti iš­si­la­vi­nu­sios, kul­tū­rin­gos ir mo­der­nios Lie­tu­vos vi­suo­me­nės ug­dy­mą.