DP taryba į partijos pirmininkus siūlo V. Mazuronį
Į Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­ko pos­tą sek­ma­die­nį iš­kel­ti 9 kan­di­da­tai, ta­čiau par­ti­jos ta­ry­ba nu­ta­rė siū­ly­ti vie­ną kan­di­da­tą - tik sek­ma­die­nį par­ti­jos na­riu ta­pu­sį Va­len­ti­ną Ma­zu­ro­nį.

„Iš vie­nos pu­sės tai, aiš­ku, ma­lo­nu, iš ki­tos pu­sės, aš pui­kiai su­pran­tu at­sa­ko­my­bę dėl da­ly­va­vi­mo rin­ki­muo­se“, – BNS sa­kė V.Ma­zu­ro­nis, pa­klaus­tas, kaip ver­ti­na spren­di­mą kel­ti jį kan­di­da­tu į par­ti­jos pir­mi­nin­kus.

Jo tei­gi­mu, Dar­bo par­ti­jai rei­kia aiš­kiai ap­sib­rėž­ti sa­vo iden­ti­te­tą ir at­sto­vau­ti vers­li­nin­kų bei dir­ban­čių­jų in­te­re­sams, rū­pin­tis so­cia­li­nė­mis ga­ran­ti­jo­mis ir at­sto­vau­ti „vis­kam, kas žmo­gui yra la­biau­siai svar­bu“.

„Dar­bo par­ti­ja, ma­no nuo­mo­ne, yra pro­va­ka­rie­tiš­ka par­ti­ja, ma­ty­da­ma vi­sus trū­ku­mus, pa­si­sa­ko ir už Eu­ro­pos Są­jun­gą, ir už NA­TO, ir už Ukrai­nos da­ly­kus. Tai mo­der­ni par­ti­ja“, - pri­dū­rė jis.

Par­ti­jos įkū­rė­jas Vik­to­ras Us­pas­ki­chas BNS tei­gė rem­sian­tis V.Ma­zu­ro­nio kan­di­da­tū­rą.

Į par­ti­jos pir­mi­nin­kus iš vi­so pa­siū­ly­ti 9 kan­di­da­tai, tarp ku­rių – par­la­men­ta­ras Vy­tau­tas Gap­šys, že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė. Ta­čiau jie, kaip pra­ne­šė Dar­bo par­ti­ja, da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se ne­su­ti­ko.

Be jų, ta­ry­bos na­riai į par­ti­jos pir­mi­nin­kus iš­kė­lė V.Us­pas­ki­chą, Vy­dą Ged­vi­lą, Ge­di­mi­ną Vag­no­rių, Zi­tą Žvi­kie­nę, Ži­vi­lę Pins­ku­vie­nę, Aud­ro­nę Pi­trė­nie­nę ir Ar­tū­rą Pa­ulaus­ką. Pa­sta­rie­ji trys ir V.Ma­zu­ro­nis su­ti­ko da­ly­vau­ti rin­ki­muo­se, ta­čiau ta­ry­ba nu­ta­rė siū­ly­ti į pir­mi­nin­kus vie­ną žmo­gų, ku­riuo bu­vo iš­rink­tas V.Ma­zu­ro­nis.

Sa­vo kan­di­da­tus į par­ti­jos pir­mi­nin­kus taip pat siū­lys par­ti­jos sky­riai. Jis bus ren­ka­mas par­ti­jos su­va­žia­vi­me ge­gu­žės 30 die­ną.

V.Ma­zu­ro­nis yra il­ga­me­tis Sei­mo na­rys, bu­vęs ap­lin­kos mi­nis­tras. 2014 me­tais jis bu­vo iš­rink­tas į Eu­ro­pos Par­la­men­tą, ten pri­klau­so Lais­vės ir tie­sio­gi­nės de­mo­kra­ti­jos Eu­ro­pos frak­ci­jai.

Pri­siim­da­ma at­sa­ko­my­bę už sa­vi­val­dy­bių ta­ry­bų rin­ki­mų re­zul­ta­tus, ko­vą iš Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kės par­ei­gų at­sis­ta­ty­di­no Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė. Tuo­met lai­ki­nai - iki pir­mi­nin­ko rin­ki­mų - prie par­ti­jos vai­ro grį­žo eu­ro­par­la­men­ta­ras V.Us­pas­ki­chas.