DP kandidatą į švietimo ministrus žada teikti kitą savaitę
Dar­bo par­ti­ja kan­di­da­tą į švie­ti­mo mi­nis­trus prem­je­rui ke­ti­na pa­siū­ly­ti ki­tą sa­vai­tę, tre­čia­die­nį pra­ne­šė lai­ki­na­sis par­ti­jos va­do­vas Va­len­ti­nas Bu­kaus­kas.

„Dar­bo par­ti­ja tu­ri ką pa­siū­ly­ti“, - po par­ti­jos pre­zi­diu­mo po­sė­džio žur­na­lis­tams sa­kė V.Bu­kaus­kas, bet kan­di­da­to pa­var­dės ne­atsk­lei­dė.