Dovilė Šakalienė palieka „valstiečius“
Apie tai, kad Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė, į Sei­mą pa­te­ku­si su Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga, pe­rei­na pas li­be­ra­lus, pa­tvir­ti­no Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las.

Apie prie Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos pri­si­jun­gu­sią D. Ša­ka­lie­nę so­cia­li­nia­me tink­le feis­bu­ke pra­ne­šė pa­tys li­be­ra­lai ir se­niū­nas Eu­ge­ni­jus Gent­vi­las. „Kaip tik pri­ėmė­me spren­di­mą“, – por­ta­lui del­fi.lt sa­kė E. Gent­vi­las.

Feisbuko nuotrauka

Ji sa­kė nu­si­vy­lu­si „vals­tie­čių“ po­zi­ci­ja dėl vai­ko tei­sių ap­sau­gos re­for­mos ir su­pra­tu­si, kad „ver­ty­bės ski­ria­si švies­me­čiais“.

„Įs­tri­go vai­ko tei­sių re­for­ma ir aš su­pra­tau, kad tai, ką aš par­ašiau vals­tie­čiams, vi­sas minkš­tą­sias so­cia­li­nės po­li­ti­kos prie­mo­nes, ir smur­to įvei­ki­mo re­for­mą, tai bu­vo, ti­kiu, ge­ri no­rai po­li­ti­nės kam­pa­ni­jos me­tu, bet tai įstri­go. Ir šian­dien dar­bot­var­kė­je ne­bus nau­jo Vai­ko tei­sių ap­sau­gos pa­grin­dų įsta­ty­mo, nau­jo, mo­der­naus, prog­re­sy­vaus“, – BNS ket­vir­ta­die­nį Sei­me sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

„Aš ne­la­bai ma­tau pra­smės bū­ti su žmo­nė­mis, su ku­riais ma­no ver­ty­bės ski­ria­si švies­me­čiais“, – pri­dū­rė par­la­men­ta­rė.

Iki šiol Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų frak­ci­jo­je bu­vo 57 par­la­men­ta­rai, Li­be­ra­lų są­jū­džio – 13. D. Ša­ka­lie­nė bus an­tro­ji pa­si­trau­ku­si Vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos at­sto­vė. Anks­čiau šią frak­ci­ją bu­vo pa­li­kęs Bro­nis­lo­vas Ma­te­lis.

D.Ša­ka­lie­nė nė­ra par­ti­jos na­rė, bet į Sei­mą pa­te­ko su „vals­tie­čių“ są­ra­šu. Ji tu­ri psi­cho­lo­gi­jos iš­si­la­vi­ni­mą, anks­čiau dau­giau kaip de­šimt­me­tį dir­bo Žmo­gaus tei­sių ste­bė­ji­mo ins­ti­tu­te.