Dovilė Šakalienė nusileido: atsiėmė pataisas dėl žiniasklaidos turinio ribojimo
Sei­mo Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­jos na­rė Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė at­siė­mė sa­vo įre­gis­truo­tas Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sas dėl tei­gia­mos ir ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos tu­ri­nio pro­por­cin­gu­mo iš­lai­ky­mo ži­niask­lai­dos prie­mo­nė­se reg­la­men­ta­vi­mo.

Kaip ra­šo­ma pra­ne­ši­me spau­dai, toks spren­di­mas pa­da­ry­tas su­pra­tus ir įver­ti­nus, kad šis pa­tei­ki­mas bu­vęs sku­bo­tas, o pa­ti prob­le­ma – ne­iš­dis­ku­tuo­ta.

„Ma­no ran­ko­mis pa­teik­tos įsta­ty­mo pa­tai­sos leng­vai ga­lė­jo tap­ti prie­mo­ne su­var­žy­ti ži­niask­lai­dos dar­bą, ri­bo­ti žo­džio ir min­ties lais­vę bei kons­ti­tu­ci­nę tei­sę tu­rė­ti sa­vo nuo­mo­nę ir lais­vai ją reikš­ti“, – sa­ko D. Ša­ka­lie­nė.

Sei­mo na­rės įsi­ti­ki­ni­mu, in­for­ma­ci­jos at­rin­ki­mo ir jos pa­tei­ki­mo bū­dai su­bren­du­sios de­mo­kra­ti­jos vi­suo­me­nė­je yra ži­niask­lai­dos pre­ro­ga­ty­va, ta­čiau šian­dien, de­ja, ma­to­mas vie­nas at­ran­kos kri­te­ri­jus – per­ka­mu­mo. Taip žo­džio lais­vė tam­pa ko­mer­ci­nio in­te­re­so įkai­te.

„To­dėl ne­si­gai­liu tei­ku­si pa­tai­sas ir at­krei­pu­si dė­me­sį į skau­džią vi­suo­me­nei te­mą. Ta­čiau su­pran­tu, kad ma­no žings­nis dėl ko­ky­biš­kes­nės ir švie­ses­nės ži­niask­lai­dos bu­vo sku­bo­tas, dėl to pa­tai­sas at­sii­mu. Skau­di pa­tir­tis yra ge­riau­sia pa­mo­ka ir aš ją iš­mo­kau. Ačiū tiems, ku­rie ma­ne pa­lai­kė­te, guo­dė­te bei tiems, ku­rie ba­rė­te ir mo­kė­te. Vi­suo­met gin­siu žo­džio lais­vę, bet ly­giai taip pat vi­suo­met ko­vo­siu su smur­to kū­ri­mu, rep­li­ka­vi­mu ir dau­gi­ni­mu. Ir aš vi­suo­met ieš­ko­siu ke­lio pa­dė­ti ži­niask­lai­dai tap­ti šva­res­ne, ko­ky­biš­kes­ne ir svei­kes­ne“, – pra­ne­ši­me spau­dai tei­gia par­la­men­ta­rė.

„Vals­tie­čiai“ at­si­ri­bo­jo nuo pataisų

Pra­ėju­sios sa­vai­tės pa­bai­go­je įre­gis­truo­tos pa­tai­sos su­lau­kė di­džiu­lio spau­dos ir vi­suo­me­nės, po­li­ti­kų pa­sip­rie­ši­ni­mo. An­tai Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja (LVŽS) Sei­me in­for­ma­vo, kad tri­jų frak­ci­jos na­rių pa­teik­tos Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos yra šių Sei­mo na­rių as­me­ni­nė nuo­mo­nė ir ne­ats­pin­di frak­ci­jos po­zi­ci­jos. „Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos frak­ci­ja, iš­gir­du­si apie siū­ly­mus ini­ci­juo­ti įsta­ty­mų pa­tai­sas, ku­rio­mis ži­niask­lai­da bū­tų įpa­rei­go­ta ne ma­žiau nei pu­sė­je skel­bia­mo tu­ri­nio nu­ro­dy­ti tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją, at­si­ri­bo­ja nuo šios vie­šai pa­skli­du­sios in­for­ma­ci­jos. Šis siū­ly­mas dėl cen­zū­ros ne­bu­vo dis­ku­tuo­tas ar de­rin­tas frak­ci­jo­je, tad tai tu­ri bū­ti trak­tuo­ja­ma kaip šių tri­jų siū­liu­sių Sei­mo na­rių nuo­mo­nė, o ne vi­sos frak­ci­jos spren­di­mas. LVŽS bend­ru su­ta­ri­mu cen­zū­ros jo­kiai ži­niask­lai­dos prie­mo­nei ti­krai tai­ky­ti ne­ža­da“, – sa­kė frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis.

Pre­zi­den­tė va­di­no nesusipratimu

Pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė ne­su­sip­ra­ti­mu va­di­na pa­tai­sas, ku­rios įpa­rei­go­tų ži­niask­lai­dą, kad bent pu­sę tu­ri­nio su­da­ry­tų po­zi­ty­vi in­for­ma­ci­ja.

„Tai – ne­su­sip­ra­ti­mas. Cen­zū­ros lai­kai bai­gė­si prieš 27 me­tus“, – D.Gry­baus­kai­tės po­zi­ci­ją BNS per­da­vė pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­ba.

Nu­ste­bo dėl kritikos

Sei­mo na­rė „vals­tie­tė“ Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė sa­ko esan­ti nu­ste­bu­si, ko­kį re­zo­nan­są su­kė­lė jos siū­ly­mas įpa­rei­go­ti ži­niask­lai­dą, kad bent pu­sę tu­ri­nio tu­rė­tų su­da­ry­ti po­zi­ty­vi in­for­ma­ci­ja, ir ža­da at­siim­sian­ti pa­tai­sas, jei jos su­lauks tik pa­sip­rie­ši­ni­mo.

„Kal­ti­ni­mai cen­zū­ra yra vi­siš­kai ne­tei­sin­gi, nes jo­kios cen­zū­ros čia nė­ra – nie­kur nė­ra par­ašy­ta to­se pa­tai­so­se, kad ne­ga­li­ma skelb­ti in­for­ma­ci­jos ir į tu­ri­nį nė­ra ki­ša­ma­si. Dėl ne­tei­sin­gų kal­ti­ni­mų at­siim­ti pa­tai­sas nė­ra pra­smės, tad ne, ne­si­ruo­šiu to da­ry­ti“, – BNS penk­ta­die­nio va­ka­rą sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Anks­čiau ji žur­na­lis­tams sa­kė, kad pa­tai­sas at­siim­tų, jei­gu jos su­lauk­tų pa­sip­rie­ši­ni­mo. Da­bar ji pa­brė­žė no­rin­ti apie jas pir­ma dis­ku­tuo­ti su žur­na­lis­tų bend­ruo­me­ne.

„Aš sa­kiau, kad kai mes su­sė­si­me, pa­si­kal­bė­si­me apie tai su ži­niask­lai­dos prie­mo­nių at­sto­vais, su Žur­na­lis­tų są­jun­ga ir iš­dis­ku­ta­vę prie­isi­me iš­va­dos, kad ne­no­ri jie vis tiek to da­ry­ti, tvar­koj, ta­da ga­lė­siu at­siim­ti, bet da­bar mes nie­ko ne­iš­dis­ku­ta­vo­me“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­rė.

„Tam ti­kru mo­men­tu net pa­si­da­rė bai­su, ko­kia šven­ta kar­vė yra Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas ir iš es­mės nie­ko ne­ga­li­ma lies­ti“, – svars­tė D.Ša­ka­lie­nė.

D.Ša­ka­lie­nė kar­tu su frak­ci­jos ko­le­go­mis Ze­no­nu Strei­ku­mi ir Ro­ber­tu Šark­nic­ku re­gis­tra­vo Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mo pa­tai­są, ku­ria ži­niask­lai­da bū­tų įpa­rei­go­ta ne ma­žiau nei pu­sė­je skel­bia­mo tu­ri­nio nu­ro­dy­ti tei­gia­mą in­for­ma­ci­ją.

Par­la­men­ta­rai siū­lo nu­sta­ty­ti, kad in­for­ma­vi­mo prie­mo­nės tu­ri­ny­je „tu­ri bū­ti iš­lai­ky­tos pro­por­ci­jos tarp tei­gia­mos (po­zi­ty­vios) ir ne­igia­mos in­for­ma­ci­jos“. Pa­tai­so­mis nu­ma­to­ma, kad po­zi­ty­vi in­for­ma­ci­ja tu­ri su­da­ry­ti ne ma­žiau kaip 50 pro­cen­tų vi­so tu­ri­nio, o po­zi­ty­vios ži­nios bū­tų pa­tei­kia­mos „in­for­ma­ci­nės prog­ra­mos pra­džio­je ar pir­muo­siuo­se lei­di­nio pus­la­piuo­se“.