Dovilė Šakalienė kreipsis į teisėsaugą dėl K.Pūko siūlymo „bendradarbiauti“
Sei­mo ap­kal­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė kreip­sis į tei­sė­sau­gą dėl par­la­men­ta­ro Kęs­tu­čio Pū­ko ko­mi­si­jos ty­ri­mo me­tu iš­sa­ky­to siū­ly­mo bend­ra­dar­biau­ti, jį trak­tuo­da­ma kaip ban­dy­mą pa­pirk­ti.

„Bu­vo la­bai ne­ma­lo­ni si­tua­ci­ja, bu­vo liu­di­nin­kų, ša­lia esan­čių žmo­nių, ku­rie gir­dė­jo tą po­kal­bį. Po­kal­bį ste­bė­jęs žmo­gus po to pri­ėjo ir pa­klau­sė: „Tai ar jis jus pa­pir­ko?“ Sa­kiau, ban­dė pa­pirk­ti, bet ne­pa­pir­ko. K.Pū­kas iš ti­krų­jų iš­dės­tė, kad bu­vo ne­tei­sin­gai su­pras­tas, ir vi­sas jo el­ge­sys ir ko­men­ta­rai yra pa­tei­si­na­mi, nes yra skir­ti dva­si­niam pa­ky­lė­ji­mu. Iš­reiš­kė pa­lai­ky­mą „vals­tie­čių“ frak­ci­jai, man ir ma­no idė­joms, pa­siū­lė bend­ra­dar­biau­ti, nau­do­tis jo ži­niask­lai­dos prie­mo­nių pa­slau­go­mis“, – an­tra­die­nį žur­na­lis­tams Sei­me sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

„Pa­ma­tęs, kad ne­su­si­do­mė­jau, pa­sa­kė, vi­sus jus pa­duo­siu į teis­mą, ne­no­rė­čiau, kad jūs bū­tu­mė­te tarp tų, ku­rie bus nu­teis­ti“, – pri­dū­rė pir­mi­nin­kė.

Pa­sak D.Ša­ka­lie­nės, toks K.Pū­ko siū­ly­mas jai jo­kios įta­kos ne­tu­rė­jęs, bet ji vi­sos ko­mi­si­jos pri­ta­ri­mu kreip­sis į tei­sė­sau­gą, nes toks par­la­men­ta­ro el­ge­sys ne­to­le­ruo­ti­nas.

„Ba­lan­džio 28 die­ną, ry­te, prieš ko­mi­si­jai su­si­ren­kant į pa­sku­ti­nį sa­vo po­sė­dį, per­da­viau ko­mi­si­jai apie šį po­kal­bį, ka­dan­gi yra liu­di­nin­kų, ko­mi­si­jos na­riai vie­na­reiš­miš­kai nu­spren­dė, kad po to, kai pa­teik­si­me Sei­mui iš­va­dą, kad ne­su­si­kirs­tų šie du da­ly­kai, aš ta­da tu­riu kreip­tis į tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jas ir in­for­muo­ti apie ban­dy­mą da­ry­ti po­vei­kį, t.y. pa­pirk­ti ir pa­gra­sin­ti. Man ne­pa­da­rė jo­kio po­vei­kio, bet apie to­kią vei­ką tu­ri bū­ti pra­neš­ta, šian­dien ruo­šiuo­si tai pa­da­ry­ti“, – sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

„Mes la­bai daž­nai brė­žia­me to­kią įdo­mią li­ni­ją – sto­ko­ja­me to­le­ran­ci­jos ki­to­kiems žmo­nėms, bet to­le­ruo­ja­me pa­ty­čias, ne­są­ži­nin­gu­mą. (...) Ma­no spren­di­mui ne­pa­da­rė jo­kios įta­kos jo siū­ly­mas nau­do­tis jo ži­niask­lai­dos prie­mo­nių pa­slau­go­mis, gra­si­ni­mas, kad pa­duos į teis­mą, bet tai yra ne­tei­sė­tas, ne­tin­ka­mas el­ge­sys“, – mo­ty­vus, ko­dėl dėl šio po­kal­bio kreip­sis į tei­sė­sau­gą, nu­ro­dė D.Ša­ka­lie­nė.

K.Pū­kas šiuos kal­ti­ni­mus ne­igia, kaip ir dėl sek­sua­li­nio prie­ka­bia­vi­mo. „Aš jos ne­pa­žįs­tu, aš su ja ne­tu­riu nie­ko bend­ro“, – apie nau­jus kal­ti­ni­mus žur­na­lis­tams sa­kė K.Pū­kas.

Par­la­men­ta­ro tei­gi­mu, jie yra iš­gal­vo­ti: „Kaip ji kal­ba šio­je iš­va­do­je, ji ga­li kal­bėt ir to­liau“.

K.Pū­kas sa­kė ne­igia­mai ver­ti­nan­tis Sei­mo spren­di­mą pra­dė­ti jam ap­kal­tos pro­ce­są, bet tvir­ti­no Kons­ti­tu­ci­nia­me Teis­me ma­tan­tis ga­li­my­bę ap­si­gin­ti.

„La­bai ne­igia­mai (ver­ti­nu Sei­mo spren­di­mą), to­dėl, kad jį pir­mą kar­tą pa­ma­čiau, aš ne­bu­vau ma­tęs to do­ku­men­to, ku­rį pa­skel­bė, ir kad leis­tų gin­tis, kaip nu­ma­to įsta­ty­mas, ne­bu­vo ga­li­my­bės“, – sa­kė kal­ti­ni­mus ne­igian­tis K.Pū­kas.

„Tai bu­vo vi­siš­kos ne­są­mo­nės ir vi­siš­kas me­las, (ne­ži­nau) iš kur jie iš­trau­kė? Ap­ra­šy­tos kaž­ko­kios iš­gal­vo­tos ne­są­mo­nės, kad aš tu­riu ka­tę, ku­rios ne­tu­rė­jau gy­ve­ni­me“, – tvir­ti­no par­la­men­ta­ras.

D.Ša­ka­lie­nė sa­vo ruo­žtu tvir­ti­no, kad K.Pū­kui apie ko­mi­si­jos spren­di­mą pra­neš­tą penk­ta­die­nį, iš kar­to po bal­sa­vi­mo, jis taip pat bu­vęs in­for­muo­tas, kad iš­va­da bus ne­tru­kus pa­skelb­ta tei­sės ak­tų ba­zė­je, tad par­la­men­ta­ras tu­rė­jęs vi­sas ga­li­my­bes su­si­pa­žin­ti su do­ku­men­tu.

Ji taip pat pa­žy­mė­jo, kad ko­mi­si­jai liu­di­ję žmo­nės bu­vo pers­pė­ti dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už me­la­gin­gus par­ody­mus, to­dėl ne­ma­tė pa­grin­do abe­jo­ti liu­di­ji­mų tu­ri­niu.

„Mes rė­mė­mės dau­ge­lio žmo­nių par­ody­mais, jie vi­si bu­vo įspė­ti dėl bau­džia­mo­sios at­sa­ko­my­bės už me­la­gin­gus par­ody­mus ar klai­di­nan­čios in­for­ma­ci­jos pa­tei­ki­mą. Mes ne­tu­ri­me jo­kio pa­grin­do ma­ny­ti, kad bu­vo su­kur­tas są­moks­las ir tiek daug žmo­nių su­si­mo­kė (prieš K.Pū­ką)“, – sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

Sei­mas an­tra­die­nį pri­ėmė nu­ta­ri­mą, ku­riuo pra­dė­jo sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu ap­kal­ti­no par­la­men­ta­ro K.Pū­ko ap­kal­tos pro­ce­są.

Nu­ta­ri­mu Kons­ti­tu­ci­nio Teis­mo (KT) pra­šo­ma pa­teik­ti iš­va­dą, ar ko­mi­si­jos ty­ri­mo iš­va­do­je nu­ro­dy­ti K.Pū­ko veiks­mai prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai. Su­lau­kus KT iš­va­dos, ap­kal­tos pro­ce­sas bus tę­sia­mas Sei­me.

Už nu­ta­ri­mą bal­sa­vo 106 Sei­mo na­riai, prieš ne­bu­vo, su­si­lai­kė vie­nas par­la­men­ta­ras, „tvar­kie­tis“ Juo­zas Im­bra­sas. Svars­tant nu­ta­ri­mą Sei­me ne­bu­vo no­rin­čių nei da­ly­vau­ti dis­ku­si­jo­je, nei pa­si­sa­ky­ti dėl bal­sa­vi­mo mo­ty­vų „už“ ar „prieš“.

Ap­kal­tos pro­ce­są K.Pū­kui Sei­mo spe­cia­lio­ji ko­mi­si­ja pa­siū­lė pra­dė­ti dėl prie­sai­kos su­lau­žy­mo ir šiurkš­taus Kons­ti­tu­ci­jos pa­žei­di­mo. Ko­mi­si­jos ver­ti­ni­mu, K.Pū­kas sa­vo ne­etiš­ku el­ge­siu dis­kre­di­ta­vo vals­ty­bės ir Sei­mo au­to­ri­te­tą.

Iš­va­do­je nu­ro­do­ma, kad K.Pū­kas ne­tin­ka­mai el­gė­si su sa­vo dar­buo­to­jo­mis, taip pat su kan­di­da­tė­mis dar­bo po­kal­bių me­tu, kai „veiks­mais, žo­džiais, ne­ver­ba­li­ne kū­no kal­ba bu­vo že­mi­na­mas kan­di­da­čių oru­mas, jos bu­vo aki­vaiz­džiai dis­kri­mi­nuo­ja­mos dėl jų so­cia­li­nės pa­dė­ties“.

Įslap­tin­tų liu­dy­to­jų par­ody­mais, kai ku­rios užuo­mi­nos bu­vo aki­vaiz­džiai sek­sua­li­nio po­bū­džio.

Vie­na į dar­bo po­kal­bį dėl pa­dė­jė­jos vie­tos at­ėju­si liu­di­nin­kė nu­ro­dė, kad K.Pū­kas svars­tė ga­li­my­bę ją įdar­bin­ti vi­suo­me­ni­ne pa­dė­jė­ja, nes ne­tu­ri rei­kia­mo iš­si­la­vi­ni­mo, o at­ly­gi­ni­mą mo­kė­ti „vo­ke­ly­je“.

K.Pū­kas ko­mi­si­jos ty­ri­mą va­di­na ne­ob­jek­ty­viu ir ša­liš­ku, sa­ko ke­ti­nan­tis gin­tis iki pa­bai­gos. Kal­ti­ni­mus sek­sua­li­niu prie­ka­bia­vi­mu su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­jos są­ra­šu į Sei­mą iš­rink­tas par­la­men­ta­ras ne­igia.

Po bal­sa­vi­mo ap­kal­tos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kė „vals­tie­tė“ D.Ša­ka­lie­nė sa­kė svei­ki­nan­ti to­kį Sei­mo spren­di­mą.

„Šian­dien yra ta die­na, kai ge­rai jau­čiuo­si bū­da­ma Sei­mo na­re, kai Sei­mas su­pra­to, kad mes tu­ri­me bū­ti šva­rūs, iš­si­va­ly­ti nuo žmo­nių, ku­rie ne tik Sei­mo re­pu­ta­ci­ją griau­na, bet že­mi­na mū­sų vi­suo­me­nę. Šis spren­di­mas, ma­no aki­mis žiū­rint, yra ir is­to­ri­nis, nes dėl to­kio el­ge­sio ir to­kių prie­žas­čių ne­bu­vo nu­ša­lin­tas nei vie­nas par­la­men­ta­ras Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se, ko ge­ro, mes par­odė­me pa­vyz­dį“, – sa­kė D.Ša­ka­lie­nė.

D.Ša­ka­lie­nė prog­no­za­vo, kad spren­di­mas dėl K.Pū­ko ap­kal­tos bus pri­im­tas dar pa­va­sa­rio se­si­jos me­tu. „Re­mian­tis pra­kti­ka, pro­ce­sas (Kons­ti­tu­ci­nia­me Teis­me) už­trun­ka nuo ke­lių sa­vai­čių iki ke­lių mė­ne­sų, kai ku­rių tei­si­nin­kų ne­for­ma­liu ver­ti­ni­mu, tu­rė­tu­me spė­ti iki pa­va­sa­rio se­si­jos pa­bai­gos tu­rė­ti ga­lu­ti­nį spren­di­mą ir bal­suo­ti Sei­me“, – sa­kė par­la­men­ta­rė.

Pa­gal Sei­mo sta­tu­tą, jei Kons­ti­tu­ci­nis Teis­mas nu­sta­to, kad nė vie­nas as­mens, ku­riam pra­dė­ta ap­kal­tos by­la, kon­kre­tus veiks­mas ne­prieš­ta­rau­ja Kons­ti­tu­ci­jai, Sei­mas pri­ima nu­ta­ri­mą ap­kal­tos pro­ce­są nu­trauk­ti.

Jei KT pri­pa­žįs­tą Sei­mo na­rį su­lau­žius prie­sai­ką ar šiurkš­čiai pa­žei­dus Kons­ti­tu­ci­ją, Sei­mas spren­džia dėl par­la­men­ta­ro man­da­to pa­nai­ki­ni­mo. Sei­mo na­rio man­da­tas pa­nai­ki­na­mas, jei už tai bal­suo­ja ne ma­žiau kaip trys penk­ta­da­liai Sei­mo na­rių, t.y. 85 par­la­men­ta­rai.

Ap­kal­ta K.Pū­kui ini­ci­juo­ta ži­niask­lai­dai pa­skel­bus apie ga­li­mą Sei­mo na­rio sek­sua­li­nį prie­ka­bia­vi­mą per dar­bo po­kal­bius. Ke­lios mer­gi­nos dėl to krei­pė­si į Ge­ne­ra­li­nę pro­ku­ra­tū­rą, pra­dė­tas ty­ri­mas.