Dosnus, bet pavojingas biudžetas
Ar­tė­jant Sei­mo rin­ki­mams Vy­riau­sy­bė pra­trū­ko ge­ru­mu – ža­da gy­ven­to­jams ge­res­nius ir so­tes­nius 2016-uo­sius. Opo­zi­ci­ja pik­ti­na­si, kad per­ne­lyg dos­niai su­ra­šius ki­tų me­tų svar­biau­sią ša­lies fi­nan­si­nį do­ku­men­tą su­ka­ma pa­vo­jin­gu ke­liu.

Sei­me vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tą va­kar pri­sta­tęs fi­nan­sų mi­nis­tras Ri­man­tas Ša­džius pa­žė­rė daug ge­rų ži­nių. Ki­tą­met iki 350 eu­rų bus kils­te­lė­ta mi­ni­ma­li mė­ne­sio al­ga (MMA). Tu­rė­tų di­dė­ti at­ly­gi­ni­mai so­cia­li­niams, vi­suo­me­nės svei­ka­tos cen­trų, dar­že­lių, kul­tū­ros ir me­no dar­buo­to­jams, vi­daus sis­te­mos par­ei­gū­nams, aug­ti se­nat­vės pen­si­jos. Ža­da­ma, kad iki 200 eu­rų pa­di­di­nus ne­ap­mo­kes­ti­na­mą­jį pa­ja­mų dy­dį į ma­žiau­sias al­gas gau­nan­čių dar­buo­to­jų ki­še­nes per me­tus su­by­rės try­lik­tas at­ly­gi­ni­mas. Tuo me­tu opo­zi­ci­ja grie­bė­si už gal­vos dėl ke­liais šim­tais mi­li­jo­nų eu­rų, pa­ly­gin­ti su šiais me­tais, di­di­na­mu de­fi­ci­tu.

Svar­biau­sia – žmo­gus

R. Ša­džius aiš­ki­no, kad svar­biau­si ki­tų me­tų biu­dže­to pro­jek­to pri­ori­te­tai – gy­ven­to­jų fi­nan­si­nės pa­dė­ties ge­ri­ni­mas, to­les­nis vals­ty­bės so­cia­li­nių įsi­pa­rei­go­ji­mų vyk­dy­mas. „Pir­miau­sia iš­ski­riant ma­žiau­sias pa­ja­mas gau­nan­čius žmo­nes, ku­rių si­tua­ci­jos pa­ge­rė­ji­mas iš­kart pa­da­ry­tų tie­sio­gi­nę įta­ką maž­me­ni­nei pre­ky­bai, smul­kia­jam ir vi­du­ti­niam vers­lui“, – sa­kė mi­nis­tras.

Iš­skir­ti­nis dė­me­sys pro­jek­te par­ody­tas ir kraš­to ap­sau­gai, eko­no­mi­kos ska­ti­ni­mui plė­to­jant vie­šą­sias in­ves­ti­ci­jas. „Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) par­ama yra su­pla­nuo­ta iki 2020 me­tų. Pa­skui ji ne­iš­nyks vi­siš­kai, bet grei­čiau­siai ge­ro­kai su­ma­žės, jei­gu Lie­tu­vai sek­sis įgy­ven­din­ti eko­no­mi­kos re­for­mas ir ska­tin­ti jos vys­ty­mą­si. To­dėl tu­ri­me at­kur­ti in­ves­ti­ci­jas, ku­rios bu­vo fi­nan­suo­ja­mos iš na­cio­na­li­nių lė­šų, kol dar ne­bu­vo­me ES“, – pa­žy­mė­jo R. Ša­džius.

Mi­nis­trui ma­lo­niau­sia eilutė

Ap­tar­da­mas pro­jek­tą mi­nis­tras nu­ro­dė ir jam „ma­lo­niau­sią“ ei­lu­tę – be­veik 16 mln. eu­rų ma­žė­jan­čias vals­ty­bės sko­los tvar­ky­mo iš­lai­das. „Ga­liu už­ti­krin­ti, kad vi­soms sri­tims, iš­sky­rus sko­los ap­tar­na­vi­mą ir vals­ty­bės val­dy­mą, asig­na­vi­mai, at­me­tus ES lė­šas, au­ga. Vie­noms – dau­giau, ki­toms – ma­žiau. Pa­vyz­džiui, kraš­to ap­sau­gai di­dė­ja 30 proc., so­cia­li­nei sri­čiai – 15 proc., kul­tū­rai – 11 proc., eko­no­mi­kos rė­mi­mo prie­mo­nėms – 13 pro­cen­tų“, – var­di­jo jis.

R. Ša­džius tap pat džiau­gė­si „to­liau stip­ri­na­mu sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­niu pa­jė­gu­mu“. „Sa­ky­čiau, tai yra šios Vy­riau­sy­bės ark­liu­kas, ku­rį še­ria­me ge­ro­mis avi­žo­mis jau nuo 2013 me­tų. Ki­tą­met sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nė pa­dė­tis vėl ge­rės. Val­dy­da­mas vals­ty­bės biu­dže­to lė­šas net tru­pu­tį pa­vy­du­liau­ju, nes sa­vi­val­dy­bių pa­ja­mos au­ga grei­čiau nei vals­ty­bės biu­dže­to, jos ga­lės sau les­ti ati­tin­ka­mai dau­giau iš­lai­dų“, – kal­bė­jo mi­nis­tras.

Vals­ty­bės biu­dže­to pro­jek­tas yra iš­siųs­tas ir į Briu­se­lį, ten jį tu­ri pa­tvir­tin­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja. R. Ša­džiaus tei­gi­mu, dėl eu­ro zo­nos vals­ty­bių biu­dže­tų vyks­ta la­bai su­nkios dis­ku­si­jos. Ta­čiau jis ti­ki­si, kad mū­sų ša­lies fi­nan­si­nis do­ku­men­tas bus pa­lai­min­tas.

Pik­ti­no­si ne tik opozicija

Opo­zi­ci­ja pro­jek­tą su­tar­šė. Sei­mo Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos se­niū­no Eli­gi­jaus Ma­siu­lio ma­ny­mu, prieš rin­ki­mus biu­dže­tą par­en­gu­si Vy­riau­sy­bė el­gia­si kaip vieš­bu­čio klien­tas, pa­sku­ti­nė­mis va­lan­do­mis iš­tuš­tin­da­mas vi­są kam­ba­rio mi­ni ba­rą ir gal­vo­da­mas: „Ai, tiek to, vis tiek čia ne­be­gy­ven­siu.“ Esą ryš­kus biu­dže­to iš­lai­dų au­gi­mas, kai pa­ja­mos net su ES fon­dais ma­žė­ja, yra opor­tu­nis­ti­nis veiks­mas, ro­dan­tis, kad nė­ra at­sa­ko­my­bės, ro­ži­nis BVP au­gi­mo pla­nas – sva­jo­nės ir fan­ta­zi­jos, tu­rin­čios ne­daug ką bend­ra su ti­kro­ve. Vie­nin­te­lis tei­gia­mai E. Ma­siu­lio įver­tin­tas da­ly­kas – ne­ap­mo­kes­ti­na­mo­jo pa­ja­mų dy­džio kė­li­mas.

Anot kon­ser­va­to­riaus Kęs­tu­čio Ma­siu­lio, biu­dže­to pro­jek­te nu­ma­to­mi su­nkiai įvyk­do­mi įsi­pa­rei­go­ji­mai. „Jei­gu vers­le kas nors duo­tų me­la­gin­gus įsi­pa­rei­go­ji­mus, ži­no­da­mas, kad jie me­la­gin­gi, už tai bū­tų tai­ko­ma bau­džia­mo­ji at­sa­ko­my­bė. Gal ir mi­nis­trams rei­kė­tų tai­ky­ti bau­džia­mą­ją at­sa­ko­my­bę už to­kius biu­dže­tus? Prieš pen­ke­rius me­tus po vie­no biu­dže­to tu­rė­jo­me di­džiu­lių prob­le­mų, rei­kė­jo nak­ti­mis varg­ti ir tai­sy­ti pa­dė­tį“, – pra­trū­ko jis.

Pro­jek­tu ne­pa­ten­kin­ti ir val­dan­čio­sios koa­li­ci­jos par­tne­riai. „Dar­bie­čiai“ ti­ki­no siek­sian­tys, kad dar dau­giau pi­ni­gų bū­tų skir­ta pen­si­joms, mo­ky­to­jų ir iki­mo­kyk­li­nių įstai­gų dar­buo­to­jų al­goms di­din­ti ir MMA kel­ti. Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė rė­žė, kad skir­da­mi dau­giau lė­šų kraš­to gy­ny­bai ir ener­ge­ti­niam sau­gu­mui ne­tu­rė­tu­me pa­mirš­ti žmo­nių. „Kol kas pa­teik­ta­me biu­dže­to pro­jek­te jų in­te­re­sams skir­ta per ma­žai dė­me­sio“, – ti­ki­no ji.

Skaičiai

Pla­nuo­ja­mas ki­tų me­tų vals­ty­bės biu­dže­tas – 8 mlrd. 3 mln. 716 tūkst. eu­rų pa­ja­mų ir 8 mlrd. 655 mln. 219 tūkst. eu­rų iš­lai­dų. Nu­ma­to­mas vals­ty­bės biu­dže­to de­fi­ci­tas sie­kia 651 mln. 503 tūkst. eu­rų – apie 1,3 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP).

Iš mo­kes­čių, dau­giau­sia – iš pri­dė­ti­nės ver­tės mo­kes­čio, ak­ci­zų, gy­ven­to­jų pa­ja­mų ir pel­no mo­kes­čių, ti­ki­ma­si su­rink­ti 5 mlrd. 390 mln. eu­rų. Eu­ro­pos Są­jun­gos ir ki­tos tarp­tau­ti­nės fi­nan­si­nės par­amos lė­šos su­da­rys apie 2 mlrd. 111 mln. eu­rų.

Di­džiau­sią fi­nan­sa­vi­mą – 1 mlrd. 433 mln. eu­rų – nu­ma­to­ma skir­ti Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­jai, įne­šan­čiai įna­šą į Eu­ro­pos sta­bi­lu­mo me­cha­niz­mą, pa­pil­dy­sian­čiai Re­zer­vi­nį (sta­bi­li­za­vi­mo) fon­dą ir Vy­riau­sy­bės re­zer­vą. So­cia­li­nei ap­sau­gai pla­nuo­ja­ma skir­ti 1 mlrd. 106 mln. eu­rų, že­mės ūkiui – 1 mlrd. 30 mln. eu­rų, švie­ti­mui – 955 mln. eu­rų, svei­ka­tos ap­sau­gai – 564 mln. eu­rų, vi­daus rei­ka­lų sis­te­mai – be­veik 163 mln. eu­rų. Treč­da­liu – iki 574 mln. eu­rų – di­di­na­mas fi­nan­sa­vi­mas kraš­to ap­sau­gai.

Vals­ty­bės sko­la 2016 me­tais sieks be­veik 16 mlrd. eu­rų – 40,9 proc. BVP. Nu­ma­to­ma sko­lin­tis apie 1 mlrd. 700 mln. eu­rų.