Dosniausi darbdaviai – konservatoriai ir socialdemokratai
Maž­daug 5,5 mln. eu­rų iš biu­dže­to kas­met gau­nan­čios po­li­ti­nės par­ti­jos šiuos pi­ni­gus lei­džia ne vien rin­ki­mams, rek­la­mai ar pa­tal­pų nuo­mai. Po­li­ti­nės par­ti­jos kar­tu yra ir darb­da­vės – jos iš­lai­ko per 160 eta­ti­nių dar­buo­to­jų.

To­kius duo­me­nis at­sklei­džia par­ti­jų veik­los at­as­kai­tos, pa­teik­tos Vy­riau­sia­jai rin­ki­mų ko­mi­si­jai (VRK). Pa­gal eta­ti­nių dar­buo­to­jų skai­čių pir­mau­ja Dar­bo par­ti­ja, iš po­li­ti­nės jė­gos ka­sos al­gas mo­kan­ti 46 dar­buo­to­jams. O pa­gal dar­buo­to­jams iš­lai­ky­ti per me­tus ski­ria­mas lė­šas ne­pra­len­kia­mi yra Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys (TS-LKD) de­mo­kra­tai, iš­lai­kan­tys, kaip ro­do „Sod­ros“ duo­me­nys, 33 apd­raus­tuo­sius.

Par­adok­sa­lu, ta­čiau per 20 tūkst. na­rių tu­rin­ti Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­tų par­ti­ja (LSDP) yra įdar­bi­nu­si pa­na­šų dar­buo­to­jų skai­čių, kaip ir vos ke­lis tūks­tan­čius na­rių te­tu­rin­ti par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“.

Dar­buo­to­jams – ket­vir­tis milijono

Pa­gal VRK pa­teik­tas at­as­kai­tas, Dar­bo par­ti­ja šiuo me­tu tu­ri 46 dar­buo­to­jus (apd­raus­tuo­sius). Per­nai ši par­ti­ja, kaip nu­ro­do­ma at­as­kai­to­je, dar­buo­to­jams iš­lai­ky­ti iš­lei­do kiek dau­giau nei 115 tūkst. eu­rų. Tai pa­ly­gin­ti men­ka da­lis vi­sų iš biu­dže­to par­ti­jai at­sei­kė­tų 970 tūkst. eu­rų.

Pa­gal iš­lai­das dar­buo­to­jams iš­lai­ky­ti 21 tūkst. na­rių tu­rin­ti Dar­bo par­ti­ja ga­lė­tų ly­gin­tis ne­bent su „Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo“ par­ti­ja (apie 13 tūkst. na­rių), ku­ri dar­buo­to­jams iš­lai­ky­ti per me­tus iš­lei­do 83 tūkst. eu­rų ir da­bar iš­si­ver­čia su vos sep­ty­niais apd­raus­tai­siais.

TS-LKD apa­ra­to dar­buo­to­jai per­nai dau­giau­sia at­siė­jo – 259 tūkst. eu­rų, šiuo me­tu jų yra 33. Li­be­ra­lų są­jū­dis dar­buo­to­jams iš­lai­ky­ti iš­lei­do 155 tūkst. eu­rų, da­bar ši po­li­ti­nė jė­ga tu­ri 15 dar­buo­to­jų. LSDP per­nai šiam tiks­lui at­sei­kė­jo 178 tūkst. eu­rų. „Sod­ros“ duo­me­ni­mis, ši par­ti­ja šiuo me­tu yra įdar­bi­nu­si 20 dar­buo­to­jų.

Par­ti­jai „Drą­sos ke­lias“, kaip ro­do VRK duo­me­nys, dar­buo­to­jų iš­lai­ky­mas per­nai at­siė­jo be­veik 146 tūkst. eu­rų, par­ti­ja bu­vo įdar­bi­nu­si 25 dar­buo­to­jus. Da­bar jų skai­čius pa­di­dė­jo iki 26. Be­veik vi­sos šios par­ti­jos pa­ja­mos – 238 tūkst. eu­rų – vals­ty­bės biu­dže­to lė­šos. Par­ti­jos fi­nan­si­nės at­skai­to­my­bės aiš­ki­na­ma­ja­me raš­te taip pat nu­ro­do­ma, kad per­nai ji už kiek dau­giau nei 199 tūkst. eu­rų Kau­no mies­to cen­tre, Kęs­tu­čio gat­vė­je, įsi­gi­jo 187 kvad­ra­ti­nių me­trų ad­mi­nis­tra­ci­nes pa­tal­pas.

Įdar­bi­no sky­rių pirmininkus

Be­je, par­ti­ja „Drą­sos ke­lias“ šiuo me­tu iš­gy­ve­na su­nkius lai­kus: Sei­me dar už­per­nai žlu­gus par­ti­jos frak­ci­jai, da­lis jos na­rių iš­si­laks­tė po ki­tus po­li­ti­nius da­ri­nius. Par­ti­jos pir­mi­nin­kas par­la­men­ta­ras Jo­nas Var­ka­la „Lie­tu­vos ži­nioms“ va­kar aiš­ki­no, kad 26 dar­buo­to­jai par­ti­jai – bū­ti­ni. Iš J. Var­ka­los pa­teik­tų at­sa­ky­mų aiš­kė­ja, kad „Drą­sos ke­lias“ dar­bo su­tar­tis yra su­da­ręs su par­ti­jos sky­rių pir­mi­nin­kais. „Tie žmo­nės dir­ba par­ti­jos sky­riuo­se. Pas mus nė­ra to­kių tra­di­ci­jų, kad jie bū­tų įdar­bin­ti Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jais, o iš tie­sų dirb­tų ki­tur. Ką tu­ri­me, tą ir ro­do­me do­ku­men­tuo­se, pa­vyz­džiui, tai, kad yra įsi­gy­tos pa­tal­pos. O žmo­nės, ku­rie vyk­do veik­lą, tu­ri tei­sę gau­ti at­ly­gi­ni­mą. Yra nu­ro­dy­tos pa­var­dės (dar­buo­to­jų – aut.), tai – sky­rių pir­mi­nin­kai, pa­va­duo­to­jai“, – pa­sa­ko­jo J. Var­ka­la. Par­ti­jos pir­mi­nin­kas taip pat pa­iniai ban­dė aiš­kin­ti, kad pa­tal­pas jo va­do­vau­ja­ma po­li­ti­nė jė­ga įsi­gi­jo tam, kad „ruo­šia­si iš­lik­ti ir kaip nors ve­ge­tuo­ti“.

Tuo me­tu LSDP pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Al­gir­das Sy­sas „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad 20 eta­ti­nių dar­buo­to­jų par­ti­jai pa­kan­ka. „Mums tiek jų rei­kia, to­dėl tiek ir įdar­bi­no­me. 20 dar­buo­to­jų yra per akis. Ki­tų par­ti­jų ko­le­gos įdar­bi­no dau­giau žmo­nių? Ži­no­ma, ga­li­ma tu­rė­ti ir 100 dar­buo­to­jų, bet kar­tu ir tu­rė­ti sko­lų. Ma­no­me, kad rei­kia lo­giš­kai pla­nuo­ti sa­vo ga­li­my­bes“, – pa­brė­žė so­cial­de­mo­kra­tas.

Įdar­bin­ti Sei­me, o dir­ba būstinėse

Ne itin svetingai atrodanti "Drąsos kelio" būstinė Kaune gali glausti 26 darbuotojus.

Par­la­men­ti­nių par­ti­jų eta­ti­nių dar­buo­to­jų ga­li bū­ti ma­žiau ir dėl to, kad da­lis Sei­mo na­rių pa­dė­jė­jų-se­kre­to­rių par­ei­gas ei­nan­čių as­me­nų iš ti­krų­jų dir­ba ir par­ti­jų se­kre­to­ria­tuo­se. Jie kar­tais triū­sia ne Sei­me, o par­ti­jų būs­ti­nė­se.

Pa­vyz­džiui, TS-LKD at­sto­ve spau­dai nu­ro­do­ma Ug­nė Nau­jo­kai­ty­tė yra įdar­bin­ta Sei­mo na­rių And­riaus Ku­bi­liaus ir Liu­tau­ro Kaz­la­vic­ko pa­dė­jė­ja-se­kre­to­re, TS-LKD se­kre­to­ria­to pro­jek­tų va­do­vė Jo­vi­ta Mor­kū­nai­tė – par­la­men­ta­ro Ema­nue­lio Zin­ge­rio pa­dė­jė­ja.

Štai LSDP cen­tri­nės būs­ti­nės dar­buo­to­ja vie­šų­jų pir­ki­mų spe­cia­lis­tė Ai­nė Mon­tri­mai­tė įdar­bin­ta par­la­men­to na­rio Ju­ro Po­žė­los pa­dė­jė­ja, o LSDP koor­di­na­to­rius Ig­nas Vaš­ke­lis dir­ba par­la­men­ta­rės Gied­rės Pur­va­nec­kie­nės pa­dė­jė­ju. Vil­niaus mies­to sky­riaus koor­di­na­to­rės ir me­to­di­nio dar­bo kon­sul­tan­tės par­ei­gas So­cial­de­mo­kra­tų par­ti­jo­je ei­nan­ti Da­nu­tė Po­lia­ko­vie­nė dir­ba par­la­men­ta­ro Eduar­do Šab­lins­ko pa­dė­jė­ja-se­kre­to­re.

An­tai LSDP pro­to­ko­lo ve­dė­ja Ma­ri­ja Ba­le­zi­na yra šios par­ti­jos pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jo A. Sy­so pa­dė­jė­ja-se­kre­to­rė, o tar­ki­me, LSDP at­sa­kin­ga­sis se­kre­to­rius Val­das Še­rei­ka įdar­bin­tas Sei­mo na­rio Juo­zo Ber­na­to­nio pa­dė­jė­ju. Par­la­men­to na­rių pa­dė­jė­jais yra įdar­bin­ti ir LSDP koor­di­na­to­riai An­ta­nas Jo­dau­ga, Zi­ta Ei­du­kai­ty­tė, Ge­di­mi­nas Šiukš­tas.

Tuo me­tu „Drą­sos ke­lio“ pir­mi­nin­ko J. Var­ka­los pa­dė­jė­ja-se­kre­to­rė Sei­me įdar­bin­ta Ma­ri­jo­na Gu­taus­kie­nė. Ji, be­je, yra ir „Drą­sos ke­lio“ iž­di­nin­kė.

Po­li­ti­nių par­ti­jų darbuotojai

Po­li­ti­nės par­ti­jos šiuo me­tu yra įdar­bi­nu­sios 162 as­me­nis.Šal­ti­nis: „Sod­ros“ duomenys