Donaldui Trumpui dėstys mūsų regiono rūpesčius
Šį ket­vir­ta­die­nį pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė vyks į Var­šu­vą ir ten drau­ge su ki­tais Vi­du­rio, Ry­tų bei Pie­tų Eu­ro­pos ša­lių ly­de­riais su­si­tiks su JAV va­do­vu Do­nal­du Trum­pu. Šis, iš pir­mų lū­pų iš­gir­dęs apie mū­sų re­gio­nui ky­lan­čius iš­šū­kius ir grės­mes, vė­liau kal­bė­sis su ko­le­ga iš Ru­si­jos Vla­di­mi­ru Pu­ti­nu.

D. Trum­pas ren­gia­si dar vie­nai ke­lio­nei į Eu­ro­pą. Lie­pos 6-ąją jis at­vyks į Len­ki­ją ir da­ly­vaus Tri­jų jū­rų ini­cia­ty­vos vir­šū­nių su­si­ti­ki­me. Vė­liau JAV pre­zi­den­tas skris į Ham­bur­gą, ku­ria­me vyks eko­no­miš­kai stip­riau­sių pa­sau­lio vals­ty­bių, va­di­na­mo­jo Di­džio­jo dvi­de­šim­tu­ko (G 20), va­do­vų su­si­ti­ki­mas. Čia jis pir­mą kar­tą su­si­tiks su Ru­si­jos pre­zi­den­tu V. Pu­ti­nu. Prieš tai mū­sų re­gio­no vals­ty­bių ly­de­riai D. Trum­pui Var­šu­vo­je dar kar­tą pri­mins, su ko­kiais sau­gu­mo iš­šū­kiais dėl Ru­si­jos veiks­mų su­si­du­ria ši Eu­ro­pos da­lis.

Lie­tu­vos pre­zi­den­tū­ros at­sto­vai tei­gė, kad pa­grin­di­nis JAV pre­zi­den­to vi­zi­to Var­šu­vo­je tiks­las – su­si­tik­ti ir pa­si­kal­bė­ti su mū­sų re­gio­no ša­lių ly­de­riais.

Var­šu­vo­je per su­si­ti­ki­mą su JAV pre­zi­den­tu dau­giau­sia dė­me­sio ke­ti­na­ma skir­ti sau­gu­mo klau­si­mams.

Be to, D. Trum­pas sa­vo vi­zi­tu į Len­ki­jos sos­ti­nę no­ri par­ody­ti, kad mū­sų re­gio­nas JAV yra svar­bus, Va­šing­to­nas su­vo­kia čia ky­lan­čias grės­mes (Ru­si­ja ren­gia­si ka­ri­nėms pra­ty­boms „Za­pad 2017“, per ku­rias, ti­kė­ti­na, vėl bus si­mu­liuo­ja­mas ka­ri­nis konf­lik­tas su NA­TO; ne­kei­čia tak­ti­kos ener­ge­ti­nės po­li­ti­kos klau­si­mais, pa­vyz­džiui, ties­da­ma nau­ją du­jų vamz­dy­ną „Nord Stream 2“ ir pan.).

San­ty­kiai klos­to­si gerai

Anot pre­zi­den­tū­ros at­sto­vų, per su­si­ti­ki­mą su JAV pre­zi­den­tu dau­giau­sia dė­me­sio ke­ti­na­ma skir­ti sau­gu­mo klau­si­mams. Tri­jų jū­rų ini­cia­ty­vos vals­ty­bių ly­de­riai D. Trum­pui pri­mins re­gio­ne ky­lan­čius iš­šū­kius. „Mū­sų in­te­re­sas – kuo di­des­nis JAV ka­rių ir tech­ni­kos bu­vi­mas čia. Taip pat bus ap­tar­tos NA­TO re­for­mos, kas yra ak­tua­lu ne tik JAV, bet ir mums pa­tiems. D. Trum­pas nuo­lat pa­brė­žia gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mą – mes tai ne tik su­pran­ta­me, bet ir rea­guo­ja­me“, – tvir­ti­no vie­nas pre­zi­den­tės pa­ta­rė­jų. Jis pri­mi­nė, kad įsi­pa­rei­go­ji­mą kraš­to ap­sau­gai skir­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to Lie­tu­va ati­tiks jau ki­tais me­tais.

Su D. Trum­pu Var­šu­vo­je taip pat ža­da­ma kal­bė­tis apie hib­ri­di­nes grės­mes, daž­nė­jan­čias ki­ber­ne­ti­nes at­akas.

D. Trum­po po­žiū­ris į tam ti­krus da­ly­kus ir re­to­ri­ka Se­na­ja­me že­my­ne ver­ti­na­mi ne­vie­na­reikš­miš­kai. Po pa­sta­ro­jo jo vi­zi­to Vo­kie­ti­jos kanc­le­rė An­ge­la Mer­kel par­eiš­kė, kad Eu­ro­pa ne­be­ga­li vi­siš­kai pa­sik­liau­ti Ame­ri­kos ly­de­rys­te. Ta­čiau, pre­zi­den­tū­ros at­sto­vų tei­gi­mu, Lie­tu­vos san­ty­kiai su JAV pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­ja klos­to­si la­bai ge­rai: už­megz­ti kon­tak­tai, vyks­ta įvai­rių ly­gių su­si­ti­ki­mai.

Sie­kia­ma di­des­nės integracijos

Tri­jų jū­rų ini­cia­ty­va geog­ra­fiš­kai jun­gia 12 vals­ty­bių – Lie­tu­vą, Lat­vi­ją, Es­ti­ją, Len­ki­ją, Če­ki­ją, Slo­va­ki­ją, Veng­ri­ją, Aus­tri­ją, Slo­vė­ni­ją, Kroa­ti­ją, Ru­mu­ni­ją ir Bul­ga­ri­ją.

Šios ini­cia­ty­vos au­to­riai – Len­ki­jos ir Kroa­ti­jos pre­zi­den­tai Andr­ze­jus Du­da bei Ko­lin­da Gra­bar-Ki­ta­ro­vič. Pir­mas šiam tarp­tau­ti­niam bend­ra­dar­bia­vi­mo fo­ru­mui pri­klau­san­čių vals­ty­bių va­do­vų su­si­ti­ki­mas vy­ko pra­ėju­siais me­tais Dub­rov­ni­ke.

Pa­grin­di­niai šios ini­cia­ty­vos tiks­lai – ska­tin­ti Bal­ti­jos, Juo­do­sios ir Ad­ri­jos jū­rų ša­lių su­jun­gia­mu­mą. „Kaip ži­no­me, re­gio­ne dar ne­pa­kan­ka­mai funk­cio­nuo­ja du­jų, elek­tros rin­kos. Jei kal­bė­si­me apie trans­por­to su­si­sie­ki­mą, ke­liai nė­ra taip ge­rai iš­vys­ty­ti kaip va­ka­ri­nė­je Eu­ro­pos da­ly­je. Šia ini­cia­ty­va sie­kia­ma ir ska­ti­na­ma stip­rin­ti su­jun­gia­mu­mą, ma­žin­ti at­otrū­kį nuo li­ku­sios Eu­ro­pos. No­rė­tu­me taip leng­vai pa­siek­ti Zag­re­bą iš Vil­niaus, kaip iš Par­yžiaus pa­sie­kia­mas Lon­do­nas. Ne ma­žiau svar­bu bend­ro­mis jė­go­mis plė­to­ti ener­ge­ti­nius pro­jek­tus. Lie­tu­va iš­si­va­da­vo iš mo­no­po­li­nin­ko „Gazp­rom“ ran­kų. Daug ką do­mi­na mū­sų su­skys­tin­tų gam­ti­nių du­jų ter­mi­na­lo pa­vyz­dys. Juo­lab kad ir Pie­try­čių Eu­ro­pos vals­ty­bės, pa­vyz­džiui, Kroa­ti­ja, su­si­du­ria su pa­na­šiais iš­šū­kiais“, – pa­sa­ko­jo S. Dau­kan­to aikš­tės rū­mų at­sto­vai.

Var­šu­vo­je vyk­sian­čia­me su­si­ti­ki­me Tri­jų jū­rų ini­cia­ty­vos ša­lių ly­de­riai ap­tars bend­ra­dar­bia­vi­mo stip­ri­ni­mą plė­to­jant ener­ge­ti­nius ir inf­ras­truk­tū­ri­nius ry­šius re­gio­ne. Pla­nuo­ja­ma pri­im­ti bend­rą dek­la­ra­ci­ją, ku­rio­je 12 vals­ty­bių va­do­vai pa­žy­mės pa­grin­di­nius to­les­nio bend­ra­dar­bia­vi­mo tiks­lus.

Tomas Janeliūnas: "Manau, kad susitikimas gali pakeisti ar bent jau sustiprinti supratimą, kokias grėsmes Europai kelia Rusija, kaip amerikiečiai gali ir turėtų mažinti riziką." Romo Jurgaičo nuotrauka

Nau­din­ga iš­sa­ky­ti nuomonę

Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las bū­si­mą D. Trum­po ap­si­lan­ky­mą Var­šu­vo­je ver­ti­no kaip nau­din­gą mū­sų re­gio­no ša­lims ir Lie­tu­vai. Jo nuo­mo­ne, JAV pre­zi­den­tas at­vyks­ta dėl ke­lių prie­žas­čių. Pir­miau­sia, jis no­ri par­ody­ti dė­me­sį Ry­tų Eu­ro­pai. Be to, Len­ki­jo­je, tarp­tau­ti­nia­me NA­TO ba­ta­lio­ne, yra dis­lo­kuo­ti JAV ka­riai. „Ži­no­ma, ne­at­mes­čiau ti­ki­my­bės, kad di­de­lis len­kų emig­ran­tų skai­čius JAV taip pat tu­rė­jo įta­kos. Či­ka­go­je po rin­ki­mų te­ko su­si­tik­ti su len­kų iš­ei­viais, dau­gu­ma jų bal­sa­vo bū­tent už D. Trum­pą. Ma­nau, jie tu­ri pa­ly­gin­ti di­de­lę įta­ką. Be to, ir pa­ti Var­šu­va sie­kė to­kio su­si­ti­ki­mo“, – kal­bė­jo par­la­men­ta­ras.

G. Kir­ki­lo ma­ny­mu, Lie­tu­va el­gia­si tei­sin­gai, kad ne­pri­si­de­da prie kai ku­rių di­džių­jų Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių ga­na kri­tiš­kos nuo­mo­nės apie D. Trum­pą. Su­si­ti­ki­mas su JAV pre­zi­den­tu, anot Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­ko, yra ga­li­my­bė už­megz­ti glau­des­nį kon­tak­tą, dar kar­tą pa­pa­sa­ko­ti apie re­gio­ne ky­lan­čius sau­gu­mo iš­šū­kius, iš­sa­ky­ti sa­vo po­zi­ci­jas. „Kaip ži­no­te, ki­ta­me su­si­ti­ki­me D. Trum­pas kal­bė­sis su V. Pu­ti­nu. Mums iš­dės­ty­ti sa­vo nuo­mo­nę yra la­bai nau­din­gas mo­men­tas“, – sa­kė jis.

Lai­ko­si įsipareigojimų

Kal­bė­da­mas apie JAV ir Ru­si­jos san­ty­kius, G. Kir­ki­las ti­ki­no kol kas ne­ma­tan­tis, kad D. Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ja kaip nors aiš­kiau iš­dės­ty­tų sa­vo po­zi­ci­ją dėl Mask­vos. Jis svars­tė, jog prie to pri­si­de­da tai, kad D. Trum­pas ir jo ap­lin­ka Ame­ri­ko­je griež­tai kri­ti­kuo­ja­mi dėl ga­li­mų ry­šių su Krem­liu­mi. Dėl to JAV pre­zi­den­tas pa­ti­ria spau­di­mą iš Kong­re­so, Se­na­to ir iš at­sto­vau­ja­mos Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos. „Tai su­ku­ria pa­dė­tį, kai pa­brėž­ti sa­vo po­li­ti­ką Ru­si­jos at­žvil­giu ar­ba anks­ti, ar­ba kol kas ne­įma­no­ma. Ru­sai į tai ir­gi rea­guo­ja la­bai įvai­riai. Bet ku­riuo at­ve­ju jie taip pat ne­ži­no, ko­kia bus ti­kro­ji nau­jo­sios ad­mi­nis­tra­ci­jos po­li­ti­ka. Sa­ky­čiau, da­bar yra ne­apib­rėž­tas lai­kas, ir mū­sų ak­ty­vu­mas yra la­bai svar­bus“, – aiš­ki­no Sei­mo vi­ce­pir­mi­nin­kas.

To­mas Ja­ne­liū­nas: „Ma­nau, kad su­si­ti­ki­mas ga­li pa­keis­ti ar bent jau su­stip­rin­ti su­pra­ti­mą, ko­kias grės­mes Eu­ro­pai ke­lia Ru­si­ja, kaip ame­ri­kie­čiai ga­li ir tu­rė­tų ma­žin­ti ri­zi­ką.“

Kar­tu G. Kir­ki­las pa­žy­mė­jo, kad JAV to­liau tvir­tai lai­ko­si sa­vo įsi­pa­rei­go­ji­mų są­jun­gi­nin­kams, pa­vyz­džiui, rū­pi­na­si NA­TO ry­ti­nių sie­nų stip­ri­ni­mu.

Stip­rins grės­mių supratimą

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius To­mas Ja­ne­liū­nas taip pat pa­brė­žė, kad D. Trum­po vi­zi­tas į Var­šu­vą yra svar­bus. „Jei­gu kal­bė­tu­me apie tai, ar jis sim­bo­li­nis, tai ir­gi bū­tų tie­sa. Ta­čiau tai ne­reiš­kia, kad sim­bo­li­niai su­si­ti­ki­mai yra ne­svar­būs. D. Trum­pas kol kas aps­kri­tai yra ap­lan­kęs pa­ly­gin­ti ne­daug ša­lių, ir iš jo vi­si dar lau­kia aiš­kes­nės už­sie­nio po­li­ti­kos kryp­ties, ko­kių nors įsi­pa­rei­go­ji­mų ar bent jau te­zių, kaip nuo­sek­liai at­ro­dys bū­si­ma pre­zi­den­to už­sie­nio po­li­ti­ka. Tu­rint gal­vo­je, kad tiek daug ne­at­sa­ky­tų klau­si­mų, to­kie vi­zi­tai yra svar­būs ir pa­si­rin­ki­mas, į ku­rias ša­lis ke­liau­ja­ma, ir­gi yra svar­bus“, – ti­ki­no eks­per­tas.

Anot T. Ja­ne­liū­no, Var­šu­vo­je D. Trum­pas tu­rės ga­li­my­bę iš pir­mų lū­pų iš­girs­ti apie mū­sų re­gio­no prob­le­mas. Esą da­bar ma­ty­ti, kad JAV pre­zi­den­tui trūks­ta tie­sio­gi­nio in­for­ma­ci­jos šal­ti­nio. „Kar­tais ma­to­me, kad po su­si­ti­ki­mų su vie­nais ar ki­tais už­sie­nio vals­ty­bių ly­de­riais pra­sip­le­čia JAV pre­zi­den­to ho­ri­zon­tas, ir jis pra­de­da ki­taip ver­tin­ti reiš­ki­nius, apie ku­riuos jau tu­rė­jo su­si­da­ręs nuo­mo­nę“, – aiš­ki­no po­li­to­lo­gas.

T. Ja­ne­liū­nui at­ro­do, kad kol kas D. Trum­pas ne­skirs­to Eu­ro­pos į at­ski­ras da­lis su skir­tin­gais in­te­re­sais. Iki šiol ma­tė­me, kad eu­ro­pie­čius Ame­ri­kos pre­zi­den­tas daž­niau­siai ver­ti­na pa­gal tai, kiek ne­va JAV yra per­mo­kė­ju­sios už jų sau­gu­mą ar kiek jie yra sko­lin­gi už NA­TO pa­lai­ky­mą.

„Tas su­dė­tin­ges­nis pa­veiks­las, ku­rį jis tu­rė­tų pa­ma­ty­ti Eu­ro­po­je, iš ti­krų­jų yra svar­bus, nes ry­ti­nė Eu­ro­pos, NA­TO da­lis tu­ri vi­sai ki­to­kį grės­mių su­vo­ki­mą nei, tar­ki­me, Briu­se­lis, bri­tai, is­pa­nai ar ita­lai. Ma­nau, kad su­si­ti­ki­mas ga­li pa­keis­ti ar bent jau su­stip­rin­ti su­pra­ti­mą, ko­kias grės­mes Eu­ro­pai ke­lia Ru­si­ja, kaip ame­ri­kie­čiai ga­li ir tu­rė­tų ma­žin­ti ri­zi­ką, ku­ri ky­la dėl ga­li­mos Ru­si­jos ag­re­si­jos. Vi­sa­da ma­nau, kad po to­kių su­si­ti­ki­mų, net jei­gu jie ne­vyk­tų itin sklan­džiai, vis tiek tai pro­ga tie­sio­giai per­teik­ti tam ti­kras ži­nu­tes pre­zi­den­tui“, – kal­bė­jo jis.