Donaldo Trumpo vizitas į Lenkiją sustiprins JAV saugumo garantijas ir Lietuvai
Jung­ti­nių Ame­ri­kos Vals­ti­jų (JAV) pre­zi­den­to Do­nal­do Trum­po pla­nai ap­si­lan­ky­ti Len­ki­jo­je su­stip­rins JAV sau­gu­mo įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO par­tne­riams re­gio­ne, taip pat ir Lie­tu­vai, sa­ko po­li­ti­kos apž­val­gi­nin­kas Kęs­tu­tis Gir­nius.

„Ma­nau, kad tai svar­bu dviem as­pek­tais: jis pa­si­sa­ko aiš­kiai už NA­TO 5-ąjį straips­nį ir kad tą pa­sa­kęs jis va­žiuo­ja į Len­ki­ją, ku­ri yra vie­na iš pa­grin­di­nių są­jun­gi­nin­kių (...) ir yra vie­na iš tų ša­lių, ku­ri la­biau­siai pa­si­sa­ko prieš Ru­si­ją“, – BNS sa­kė Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (VU TSPMI) do­cen­tas.

Jis sa­ko, kad D.Trum­po pa­si­rin­ki­mas vyk­ti į Len­ki­ją lie­pos pra­džio­je, prieš „Di­džio­jo dvi­de­šim­tu­ko“ (G-20) vir­šū­nių su­ti­ki­mą Vo­kie­ti­jo­je, ga­li bū­ti są­ly­go­tas ir vi­daus po­li­ti­kos, sie­kiant su­ma­žin­ti įtam­pą par­odant, jog pre­zi­den­tas pa­lai­ko ry­tų eu­ro­pie­čius san­ty­kiuo­se su Ru­si­ja. Po­li­to­lo­gas taip pat sa­ko, kad kri­ti­kus tu­rė­tų nu­ra­min­ti ir D.Trum­po penk­ta­die­nį pir­mą­kart iš­sa­ky­tas par­eiš­ki­mas, jog jis re­mia 5-ąjį NA­TO straips­nį, nu­ma­tan­tį ko­lek­ty­vi­nę gy­ny­bą,

„Ga­li­ma sa­ky­ti, kad tai yra „paf­ron­tės“ ša­lis, ir kad D.Trum­pas į ją va­žiuo­ja prieš vyk­da­mas ki­tur, yra ženk­las, kad Ame­ri­ka ste­bi NA­TO ry­tus ir kad yra įsi­pa­rei­go­ju­si tą gin­ti, – sa­ko po­li­to­lo­gas. – Jis vyks­ta į vie­ną iš ke­tu­rių ša­lių, į ku­rias NA­TO yra pa­siun­tęs sa­vo ka­rius. Jei jis lan­kys vie­ną iš tų ke­tu­rių ša­lių – Len­ki­ja yra na­tū­ra­liau­sias pa­si­rin­ki­mas – Lie­tu­va tai ga­lė­tų lai­ky­ti be­veik kaip ap­si­lan­ky­mą Lie­tu­vo­je, taip pat ga­lė­tų ma­ny­ti ir lat­viai, ir es­tai“, – pa­brė­žė tarp­tau­ti­nių san­ty­kių eks­per­tas.

K.Gir­nius taip pat svars­to, kad vi­zi­tą ga­li kiek ap­tem­dy­ti Eu­ro­pos Ko­mi­si­jos prie­kaiš­tai Len­ki­jai, ypač dėl jos ne­vyk­do­mų įsi­pa­rei­go­ji­mų bend­ri­jai pri­im­ti pa­bė­gė­lius.

D.Trum­pas penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad jo ša­lis lie­ka iš­ti­ki­ma NA­TO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos įsi­pa­rei­go­ji­mams, nors ši­to ne­mi­nė­jo pra­ei­tą mė­ne­sį Briu­se­ly­je pa­sa­ky­to­je kal­bo­je. „Į­si­pa­rei­go­ju, kad Jung­ti­nės Vals­ti­jos (lai­ky­sis) 5-ojo straips­nio. Aiš­ku, esa­me tam, kad gin­tu­me“, – žur­na­lis­tams tei­gė JAV va­do­vas.

Bal­tie­ji rū­mai taip pat pra­ne­šė, kad vi­zi­tas į Len­ki­ją „dar kar­tą pa­tvir­tins Ame­ri­kos tvir­tą įsi­pa­rei­go­ji­mą vie­nai iš mū­sų ar­ti­miau­sių są­jun­gi­nin­kių Eu­ro­po­je ir pa­brėš, kad NA­TO ko­lek­ty­vi­nės gy­ny­bos stip­ri­ni­mas yra (JAV pre­zi­den­to) ad­mi­nis­tra­ci­jos pri­ori­te­tas“.