Donaldas Trumpas pasveikino ir pagyrė Lietuvą
Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pa­svei­ki­no Lie­tu­vą ar­tė­jan­čios Vals­ty­bės at­kū­ri­mo die­nos pro­ga ir pa­dė­ko­jo už par­amą Ukrai­nai bei pa­gy­rė už au­gan­čias iš­lai­das gy­ny­bai.

Pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei ad­re­suo­ta­me laiš­ke D.Trum­pas Lie­tu­vą pa­va­di­no „ly­de­re ska­ti­nant de­mo­kra­ti­ją ir stip­ri­nant tran­sat­lan­ti­nę bend­ruo­me­nę“.

„Jū­sų par­ama Ukrai­nos su­ve­re­ni­te­tui ir te­ri­to­ri­niam vien­ti­su­mui, taip pat pa­stan­gos di­ver­si­fi­kuo­ti ener­gi­jos šal­ti­nius pri­si­de­da prie mū­sų bend­ro tiks­lo di­din­ti sau­gu­mą Eu­ro­po­je ir re­gio­ne“ – tei­gia JAV pre­zi­den­tas.

Svei­ki­ni­me, at­siųs­ta­me ar­tė­jant Va­sa­rio 16-ajai, Lie­tu­va gi­ria­ma už di­di­na­mą kraš­to ap­sau­gos fi­nan­sa­vi­mą.

„Lie­tu­va yra ver­ti­na­ma NA­TO są­jun­gi­nin­kė, ro­dan­ti pa­vyz­dį per jū­sų įsi­pa­rei­go­ji­mą mū­sų bend­rai gy­ny­bai – tą įro­do jū­sų gy­ny­bos iš­lai­dos au­gi­mas, kad pa­siek­tų NA­TO su­tar­tį slenks­tį“, – tei­gia D.Trum­pas.

Jis ne kar­tą griež­tai kri­ti­ka­vo NA­TO są­jun­gi­nin­kes Eu­ro­po­je dėl per ma­žo gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mo. Lie­tu­va sa­vo gy­ny­bos biu­dže­tą smar­kiai pa­di­di­no po Ru­si­jos įvyk­dy­tos Kry­mo anek­si­jos. NA­TO su­tar­tą 2 proc. nuo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to ro­dik­lį Vy­riau­sy­bė ža­da pa­siek­ti 2018 me­tais.

D.Trum­pas laiš­ke taip pat at­krei­pė dė­me­sį į Lie­tu­vos par­amą Af­ga­nis­ta­ne ir ko­vo­jant su „Is­la­mo vals­ty­bės“ gru­puo­te.

„Lie­tu­vos in­dė­lis Af­ga­nis­ta­ne ir ko­vo­jant su ISIS to­liau de­mons­truo­ja įsi­pa­rei­go­ji­mą siek­ti glo­ba­laus sau­gu­mo“, – sa­ko JAV pre­zi­den­tas.

NA­TO va­do­vau­ja­mo­je ope­ra­ci­jo­je Af­ga­nis­ta­ne da­ly­vau­ja 21 Lie­tu­vos ka­rys, ope­ra­ci­jo­je Ira­ke – še­ši Lie­tu­vos ka­ri­niai ins­truk­to­riai.

„La­bai džiau­giuo­si, kad mes ga­vo­me to­kį pa­svei­ki­ni­mą pa­ties pre­zi­den­to, ir kad dar kar­tą yra pa­tvir­tin­ti vi­si mū­sų ir Jun­gi­nių Vals­ti­jų įsi­pa­rei­go­ji­mai sa­vo NA­TO par­tne­riams, ir kad Lie­tu­va va­di­na­ma par­tne­re ir drau­ge įver­ti­na­mi vi­si mū­sų in­dė­liai į sau­gu­mą, į ko­vą su te­ro­riz­mu Af­ga­nis­ta­ne. Tai­gi, aš di­džiuo­juo­si, kad Lie­tu­va bū­tent taip yra įver­tin­ta ir džiau­giuo­si, kad mes ga­vo­me to­kį pa­svei­ki­ni­mą“, – penk­ta­die­nį Kau­ne žur­na­lis­tams sa­kė pre­zi­den­tė.

Va­sa­rio 16-ąją Lie­tu­va mi­nės 99 vals­ty­bės at­kū­ri­mo me­ti­nes.