Donaldas Trumpas laiške prezidentei giria Lietuvą
Jung­ti­nių Vals­ti­jų pre­zi­den­tas Do­nal­das Trum­pas pa­gy­rė Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mą di­din­ti gy­ny­bos biu­dže­tą ir ki­tą­met kraš­to ap­sau­gai skir­ti NA­TO nu­ma­ty­tą 2 proc. nuo bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to ro­dik­lį.

„La­bai ver­ti­nu Lie­tu­vos įsi­pa­rei­go­ji­mą 2018 me­tais gy­ny­bai skir­ti 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Tai kar­tu su jū­sų pa­lai­ky­mu stip­res­niam NA­TO vaid­me­niui ko­vo­je su te­ro­riz­mu yra svar­bus at­sa­ko­my­bės pa­si­da­li­ji­mo tarp są­jun­gi­nin­kų pa­vyz­dys“, – ra­šo­ma D.Trum­po laiš­ke Lie­tu­vos pre­zi­den­tei Da­liai Gry­baus­kai­tei.

Vals­ty­bės gy­ni­mo ta­ry­ba va­sa­rį pa­siū­lė ki­tą­met kraš­to ap­sau­gai skir­ti 2,07 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to. Ga­lu­ti­nį spren­di­mą dėl biu­dže­to pri­ims Sei­mas.

Lie­tu­vo­je gy­ny­bos fi­nan­sa­vi­mas di­di­na­mas nuo 2014 me­tų, kai Ru­si­ja anek­sa­vo Ukrai­nos Kry­mo re­gio­ną.

Anot Lie­tu­vos Pre­zi­den­tū­ros, laiš­ke D.Trum­pas taip pat iš­sa­kė tvir­tus įsi­pa­rei­go­ji­mus NA­TO bei dvi­ša­liam sau­gu­mo bend­ra­dar­bia­vi­mui su Lie­tu­va ir pa­dė­ko­jo už Lie­tu­vos in­dė­lį sau­gu­mo pa­lai­ky­mo ope­ra­ci­jo­se Af­ga­nis­ta­ne ir Ira­ke.

Sa­vo laiš­ke Pre­zi­den­tei JAV va­do­vas taip pat ak­cen­ta­vo tvir­tą sa­vo ša­lies par­amą Lie­tu­vos lais­vei, ne­prik­lau­so­my­bei ir vals­ty­bin­gu­mui. Pa­sak Pre­zi­den­to D.Trum­po, Jung­ti­nes Vals­ti­jas ir Lie­tu­vos žmo­nes sie­ja ypa­tin­gas ry­šys, ku­rį dar la­biau iš­ryš­ki­no Lie­tu­vos-Ame­ri­kos bend­ruo­me­nė, ra­gi­nu­si ko­vo­ti už lais­vę so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos me­tais.