Donaldas Trumpas ir Lietuva: santykiai tik gerės
Kai šį penk­ta­die­nį Do­nal­das Trum­pas iš­kė­lęs de­ši­nę ran­ką ant Ka­pi­to­li­jaus pa­pė­dės sa­kys iš­kil­min­gą pre­zi­den­to prie­sai­ką, ne­to­li sto­vės ir Ame­ri­kos lie­tu­vis Sau­lius Anu­žis su šei­ma. Vė­liau Saul, kaip jis pri­sis­ta­to ame­ri­kie­čiams, da­ly­vaus iš­kil­min­go­je JAV pre­zi­den­to inau­gu­ra­ci­jos puo­to­je.

Lie­tu­vos gar­bės kon­su­las Mi­či­ga­ne, ak­ty­vus ir įta­kin­gas JAV Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos na­rys nuo pat pra­džių ne­bu­vo di­dis D. Trum­po ger­bė­jas, bet ne­ma­no, kad nau­ja­sis JAV va­do­vas – pra­žū­tis Ame­ri­kai ir vi­sam pa­sau­liui. At­virkš­čiai – in­ter­viu „Lie­tu­vos ži­nioms“ S. Anu­žis tei­gė, kad nau­ja­jai ad­mi­nis­tra­ci­jai pe­rė­mus vai­rą san­ty­kiai su Lie­tu­vą tu­rė­tų pa­ge­rė­ti.

– Sa­vo tink­la­raš­ty­je pri­si­pa­ži­no­te, kad rė­mė­te ki­tą res­pub­li­ko­nų kan­di­da­tą Te­dą Cru­zą, bet rin­ki­mų iš­va­ka­rė­se vis tiek ga­liau­sia ra­gi­no­te bal­suo­ti už D. Trum­pą, o ne Hil­la­ry Clin­ton. Ko­kios to prie­žas­tys? Kuo ski­ria­si D. Trum­po ir T. Cru­zo po­žiū­riai?

– Pir­miau­siai, esu kon­ser­va­to­rius ir T. Cru­zas at­sto­va­vo kon­ser­va­to­rių po­zi­ci­ją. Tuo pa­čiu, jis bu­vo vie­nas iš jau­nes­nių kan­di­da­tų, se­na­to­rius, ku­ris dar tu­rės il­gą kar­je­rą Se­na­te. D. Trum­pas yra po­pu­lis­tas, o T. Cru­zas – kon­ser­va­to­rius. Jų po­žiū­riai la­bai ski­ria­si, nors yra ir daug pa­na­šių nuo­sta­tų.

– Esa­te il­ga­me­tis Res­pub­li­ko­nų par­ti­jos ir jos va­do­vy­bės na­rys, o rin­ki­mų kam­pa­ni­jos me­tu dau­ge­lis apž­val­gi­nin­kų kal­bė­jo apie D. Trum­pą, kaip apie par­ti­jos skal­dy­to­ją. Ko­kios da­bar nuo­tai­kos Res­pub­li­ko­nų par­ti­jo­je? Kaip se­ka­si bend­ra­dar­biau­ti su bū­si­muo­ju pre­zi­den­tu?

– Par­ti­ja nuo­lat kei­čia­si, au­ga ir tu­ri at­siž­velg­ti nau­jų na­rių nuo­mo­nę. Mū­sų par­ti­ją su­da­ro kon­ser­va­to­riai, kla­si­ki­niai li­be­ra­lai, krikš­čio­nys ir „Ar­ba­tė­lės par­ti­jos“ na­riai. O da­bar pri­si­dė­jo ir „kul­ti­niai“ kon­ser­va­to­riai, ku­rie ne­pa­lai­ko par­ti­jos ar­ba taip va­di­na­mo „es­tab­liš­men­to“.

– Ar esa­te as­me­niš­kai bend­ra­vęs su D. Trum­pu ar ki­tais jo ko­man­dos na­riais? Ko­kį pa­li­ko įspū­dį?

– Aš tik vie­ną kar­tą jį su­ti­kau, bet ne­tu­rė­jau pro­gos su jo pa­si­kal­bė­ti as­me­niš­kai ar pa­si­da­lin­ti nuo­mo­nė­mis. Bet vi­si, su ku­riais aš dir­bu, D. Trum­pą pa­žįs­ta as­me­niš­kai ir tu­ri su­si­da­rę la­bai po­zi­ty­vią nuo­mo­nę apie jį.

– O jūs ko­kias stip­rią­sias iš­rink­to­jo JAV pre­zi­den­to sa­vy­bes iš­skir­tu­mė­te?

– Svar­biau­sia – jis yra stip­rus ly­de­ris ir ne bi­jo iš­reikš­ti sa­vo nuo­mo­nės. Tai, man at­ro­do, bu­vo di­džiau­sia jo stip­ry­bė, ku­ri su­lau­kė bal­sa­vu­sių sim­pa­ti­jų. Taip pat D. Trum­pas yra la­bai pro­tin­gas ir ne­tu­ri iš­anks­ti­nio nu­sis­ta­ty­mo, to­dėl yra at­vi­ras idė­joms.

– Lie­tu­vą bau­gi­na kai ku­rie D. Trum­po pa­si­sa­ky­mai ar net ta­ria­mos sim­pa­ti­jos Ru­si­jai. Kaip ver­ti­na­te kan­di­da­tus į D. Trum­po ad­mi­nis­tra­ci­ją ir kiek jū­sų nuo­mo­ne, yra rea­lus ta­ria­mas jos prie­lan­ku­mas Ru­si­jai?

– Man at­ro­do D. Trum­pas tu­ri rea­lis­tiš­ką po­žiū­rį į Ru­si­ją. Jei­gu pa­si­siek­tų kar­tu dirb­ti, jis taip ir no­rė­tų. Ta­čiau ne­ma­nau, kad tai reiš­kia, jog D. Trum­pas nu­si­ša­lins nuo NA­TO rei­ka­lų ar dau­giau ne­be­rems Bal­ti­jos ša­lių ne­prik­lau­so­my­bės. Jo žmo­nės su­pran­ta geo­po­li­ti­nę si­tua­ci­ją. Aš ma­nau, kad pa­sau­lis bus sau­ges­nis ir ra­mes­nis, nes pa­ti Ame­ri­ka bus stip­res­nė.

– Ar pats esa­te ga­vęs pa­siū­ly­mą pri­si­jung­ti prie D. Trum­po ko­man­dos?

– Ne, šiuo me­tu ne­tu­riu jo­kių pla­nų dirb­ti nau­jo­jo JAV pre­zi­den­to ad­mi­nis­tra­ci­jo­je. Daug ma­no ge­rų drau­gų yra ga­vę pa­siū­ly­mus pri­si­jung­ti ir pri­si­dės prie ko­man­dos. To­dėl ma­nau, tu­rė­siu tam ti­krą įta­ką Bal­tie­siems rū­mams.

– Kiek kei­sis Bal­tų­jų rū­mų po­žiū­ris į bend­ra­dar­bia­vi­mą su Bal­ti­jos ša­li­mis? Gal ma­to­te at­si­ve­rian­čių nau­jų pers­pek­ty­vų Lie­tu­vai?

– Man at­ro­do, kad JAV san­ty­kiai su Lie­tu­va ir ki­to­mis Bal­ti­jos ša­li­mis pa­ge­rės. D. Trum­pas yra stip­rus ly­de­ris ir at­gai­vins mū­sų gy­ny­bos sek­to­rių. Tuo pa­čiu jis ži­no is­to­ri­ją ir ti­kiu bus la­bai pa­lan­kus Ame­ri­kos drau­gams – tarp jų ir Lie­tu­vai, ku­ri yra iš­ti­ki­ma JAV są­jun­gi­nin­kė.

– Esa­te ne tik po­li­ti­kas, bet ir vers­li­nin­kas, dir­ba­te su vers­lo plė­tra: kaip Lie­tu­va ga­lė­tų pa­ge­rin­ti sa­vo pa­trauk­lu­mą Ame­ri­kos vers­lui? Ko­kių žings­nių, jū­sų nuo­mo­ne, ga­lė­tų im­tis nau­jo­ji Lie­tu­vos val­džia šiuo klau­si­mu?

– Tai su­nkes­nis klau­si­mas. Pa­sta­ruo­ju me­tu ne­la­bai se­kiau įvy­kius Lie­tu­vo­je ir ne­ži­nau daug apie vers­lo san­ty­kių re­gu­lia­vi­mą. Bend­rai kal­bant, vi­si tu­ri su­pras­ti, kad tarp­tau­ti­nis vers­las ga­li bet kur dirb­ti, sta­ty­ti ir ga­min­ti, bet svar­biau­sia yra kon­ku­ren­cin­gu­mas. To­dėl Lie­tu­va pri­va­lo bū­ti kon­ku­ren­cin­ga ir sa­vo pri­va­lu­mais pri­trauk­ti vers­lo bei at­ski­rų žmo­nių in­ves­ti­ci­jas.