Domimasi nacių pagrobtais turtais
Im­ama tir­ti, ko­kias kul­tū­ros ver­ty­bes per ka­rą na­ciai Lie­tu­vo­je pa­gro­bė iš žy­dų. Ber­ly­nas ne­tru­kus ga­li su­lauk­ti ofi­cia­laus pa­klau­si­mo, koks gi, pa­vyz­džiui, ke­tu­rių in­ku­na­bu­lų heb­ra­jų kal­ba li­ki­mas, – mū­sų ša­lis sieks šį tur­tą su­sig­rą­žin­ti. Taip pat bus par­eng­ta stu­di­ja apie žmo­nes, iš­vež­tus į pri­vers­ti­nio dar­bo sto­vyk­las Vo­kie­ti­jo­je.

Pra­ėju­sią sa­vai­tę po­sė­džia­vu­si Tarp­tau­ti­nė ko­mi­si­ja na­cių ir so­vie­ti­nio oku­pa­ci­nių re­ži­mų nu­si­kal­ti­mams Lie­tu­vo­je įver­tin­ti su­ta­rė im­tis ke­lių di­de­lių ty­ri­mų. Tai LŽ pa­tvir­ti­no šios ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Ema­nue­lis Zin­ge­ris.

Abe­jo­nių ne­tu­ri likti

Anot E. Zin­ge­rio, da­lis ty­ri­mų jau pra­dė­ta, ta­čiau lie­ka klau­si­mas dėl, pa­vyz­džiui, na­cių iš Lie­tu­vos iš­vež­tų kul­tū­ros ver­ty­bių. Bū­tent tai tu­rė­tų aiš­kin­tis Lie­tu­vos gy­ven­to­jų ge­no­ci­do ir re­zis­ten­ci­jos ty­ri­mo cen­tro moks­li­nin­kai.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas pa­sa­ko­jo, kad dar iki ka­ro Alf­re­do Ro­sen­ber­go šta­bas ty­ri­nė­jo žy­dų or­ga­ni­za­ci­jo­se, bib­lio­te­ko­se, mu­zie­juo­se su­kaup­tas re­te­ny­bes ir su­da­ri­nė­jo jų są­ra­šus. „To­dėl už­sa­kė­me pa­pil­do­mus ty­ri­mus, juos at­lie­ka ne tik už­sie­nio spe­cia­lis­tai, bet ir lie­tu­vių ty­ri­nė­to­jai. Ma­nau, kreip­si­mės ir į Vo­kie­ti­jos vy­riau­sy­bę su pa­klau­si­mu, nes abe­jo­nių dėl to ne­ga­li bū­ti“, – dės­tė jis.

E. Zin­ge­ris mi­nė­jo No­jaus Fei­gel­ma­no kny­go­je „Lie­tu­vos in­ku­na­bu­lai“ įvar­dy­tas re­te­ny­bes iš Ma­to Stra­šū­no vie­šo­sios žy­dų bib­lio­te­kos Vil­niu­je. „Y­ra aiš­kios nuo­ro­dos, kad šio­je bib­lio­te­ko­je bu­vo 4 in­ku­na­bu­lai heb­ra­jų kal­ba, juos vo­kie­čiai iš­si­ve­žė. In­ku­na­bu­lai iš­spaus­din­ti 1475 me­tais vie­na­me Ita­li­jos mies­te. Jų ver­tė yra ne­įkai­no­ja­ma. Tai­gi po tru­pu­tį klos­to­si aiš­kus vaiz­das dėl tur­to, iš­vež­to į rei­chą“, – kal­bė­jo jis.

Skai­čius va­di­na klaikiais

Kai ku­rie na­cių oku­pa­ci­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mai iki šiol ne­įver­tin­ti. Anot ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko, moks­li­nin­kai ims reng­ti stu­di­ją apie Lie­tu­vos gy­ven­to­jus, iš­vež­tus į Vo­kie­ti­ją pri­vers­ti­nių dar­bų. „Aiš­kė­ja klai­kūs skai­čiai – apie 70 tūkst. Lie­tu­vos pi­lie­čių, ne žy­dų, iš­vež­tų į pri­vers­ti­nius dar­bus. Rei­kės įver­tin­ti šiuos da­ly­kus, ty­ri­mą at­liks Lie­tu­vos is­to­ri­kai Arū­nas Bub­nys ir Alf­re­das Ruk­šė­nas“, – tei­gė E. Zin­ge­ris.

Ne­tru­kus tu­rė­tų pa­si­ro­dy­ti ho­lo­kaus­to ty­ri­nė­to­jų Joa­chi­mo Tau­be­rio ir Chris­top­he­rio Dieck­man­no nau­jau­si moks­li­niai ty­ri­nė­ji­mai lie­tu­vių kal­ba. Šie žy­mūs moks­li­nin­kai yra ko­mi­si­jos na­riai. „Tai ne­se­niai pa­si­ro­džiu­sios kny­gos. Abu moks­li­nin­kų dar­bai – mil­ži­niš­kos apim­ties. Kny­gos re­ko­men­duo­tos vers­ti, fak­tiš­kai jau ras­ti fi­nan­sa­vi­mo šal­ti­niai. Tai­gi ban­do­me lie­tu­vių kal­ba pa­teik­ti vi­sus tarp­tau­ti­nė­je apy­var­to­je esan­čius žy­miau­sių ir iš­ki­liau­sių moks­li­nin­kų dar­bus“, – aiš­ki­no ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas.

Dėl vi­sų šių da­ly­kų, anot jo, Na­cių oku­pa­ci­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mų ir ho­lo­kaus­to įver­ti­ni­mo pa­ko­mi­sė ir dis­ku­ta­vo vi­sas tris die­nas, po 12 va­lan­dų per die­ną. E. Zin­ge­ris pri­dū­rė, kad fi­nan­sa­vi­mo klau­si­mai spręs­ti su­dė­tin­gai, bet vis dėl­to pa­vy­ko jį už­si­ti­krin­ti.

Daug me­tų nesirinko

E. Zin­ge­rio va­do­vau­ja­mos ko­mi­si­jos dar­bą 2012-ųjų ru­de­nį sa­vo de­kre­tu at­nau­ji­no pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Po 8 me­tų per­trau­kos ko­mi­si­ja į pir­mą po­sė­dį su­si­rin­ko 2013 me­tais. Ta­čiau, kaip tuo­met skelb­ta, de­ri­no tech­ni­nius ir fi­nan­si­nius klau­si­mus.

Ko­mi­si­jos pir­mi­nin­ko tei­gi­mu, va­sa­ros pra­džio­je tu­rė­tų su­si­rink­ti pa­ko­mi­sė, ver­ti­nan­ti so­vie­ti­nio oku­pa­ci­nio re­ži­mo nu­si­kal­ti­mus. Tarp jos na­rių – ir gar­sus is­to­ri­kas Ti­mot­hy Sny­de­ris, Žy­dų moks­li­nių ty­ri­mų ins­ti­tu­to YI­VO at­sto­vas Jo­nat­ha­nas Bren­tas.

Pa­sak šios pa­ko­mi­sės va­do­vo is­to­ri­ko Ar­vy­do Anu­šaus­ko, so­vie­tų nu­si­kal­ti­mai, pa­da­ry­ti iki šeš­to­jo pra­ėju­sio am­žiaus de­šimt­me­čio, dau­giau ar ma­žiau įver­tin­ti, dėl da­lies jų pa­teik­tos ir ko­mi­si­jos iš­va­dos. Tai­gi da­bar ji tu­rė­tų im­tis 6–8 de­šimt­me­čių nag­ri­nė­ji­mo. „Ta­čiau nė­ra to­kių iš­tek­lių, kad, pa­vyz­džiui, T. Sny­de­ris at­lik­tų ty­ri­mą. Bet yra ga­li­my­bė pa­kvies­ti jį aps­vars­ty­ti par­eng­tų iš­va­dų“, – kal­bė­jo jis.

Ne­sie­kia „dubliuoti“

A. Anu­šaus­ko tei­gi­mu, dar ne­aiš­ku, ka­da ko­mi­si­ja im­sis vė­ly­vo­jo so­vie­ti­nės oku­pa­ci­jos lai­ko­tar­pio, ko­la­bo­ra­vi­mo ir pri­si­tai­ky­mo te­mų. Anot jo, taip jau su­sik­los­tė, kad dau­giau dė­me­sio bu­vo skir­ta na­cių nu­si­kal­ti­mams. „Ko­mi­si­ja ne­tu­ri tiks­lo „dub­liuo­ti“ ty­ri­mus – ji sie­kia įtrauk­ti tam ti­krų sri­čių svar­biau­sius ty­ri­nė­to­jus ir ty­ri­mų pa­grin­du par­eng­ti iš­va­das. Pa­vyz­džiui, prieš ku­rį lai­ką svars­ty­tas ir ty­ri­mas dėl žyd­šau­džių skai­čiaus ar­ba dėl 1941 me­tų va­sa­ros įvy­kių ir lie­tu­vių pri­si­dė­ji­mo prie žy­dų žu­dy­nių“, – pri­mi­nė A. Anu­šaus­kas.

Jo ma­ny­mu, ko­mi­si­ja ga­li rink­tis ir aps­vars­ty­ti bei pa­tvir­tin­ti iš­va­das is­to­ri­kės In­gos Ar­laus­kai­tės-Zak­šaus­kie­nės di­ser­ta­ci­jos „Va­ka­rų ra­di­jo trans­lia­ci­jos į So­vie­ti­nę Lie­tu­vą 1950–1990 m.“ pa­grin­du. „Šio dar­bo iš­va­dos iš es­mės kei­čia po­žiū­rį į tam ti­krą ra­di­jo sto­čių įta­ką. Net pa­sip­rie­ši­ni­mo da­ly­viai ti­kė­jo, kad jiems da­ro­ma įta­ka, nors rea­liai tos ra­di­jo sto­tys tuo lai­ko­tar­piu ne­vei­kė. O ir tų ra­di­jo sto­čių po­li­ti­ka bu­vo vi­sai ki­ta“, – dės­tė A. Anu­šaus­kas.

Jau ku­rį lai­ką ko­mi­si­jos tink­la­la­pis yra at­nau­ji­na­mas, o ja­me anks­čiau vie­šai skelb­ta ty­ri­mų me­džia­ga ne­priei­na­ma. A. Anu­šaus­kas nu­ro­dė, kad ko­mi­si­jai ski­ria­mą fi­nan­sa­vi­mą iš es­mės su­ry­ja po­sė­džių or­ga­ni­za­vi­mas.

Be to, ko­mi­si­ja vyk­do edu­ka­ci­nes prog­ra­mas mo­kyk­lo­se, nors tarp­tau­ti­niai eks­per­tai šio­je ko­mi­si­jos veik­lo­je, pa­sak E. Zin­ge­rio, da­ly­vau­ja ne­at­ly­gin­ti­nai.