Domėsis pabėgėlių priėmimu
Sei­mo pir­mi­nin­kė Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė sek­ma­die­nį iš­vyks­ta ofi­cia­laus vi­zi­to į Vo­kie­ti­ją, kur ap­tars si­tua­ci­ją dėl pa­bė­gė­lių.

Par­la­men­to va­do­vės va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja spa­lio 11–16 die­no­mis lan­ky­sis Frank­fur­te prie Mai­no, Kel­ne ir Ber­ly­ne, pra­ne­šė Sei­mo Ry­šių su vi­suo­me­ne sky­rius.

Nu­ma­ty­ti su­si­ti­ki­mai su Vo­kie­ti­jos Bun­des­ta­go pre­zi­den­tu Nor­ber­tu Lam­mer­tu, Bun­des­ta­go Vo­kie­ti­jos-Bal­ti­jos vals­ty­bių par­la­men­ti­nės drau­gys­tės gru­pės pir­mi­nin­ku Aloi­su Kar­lu, Gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Wolf­gan­gu Hell­mi­chu ir ko­mi­te­to na­riais, Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to pir­mi­nin­ku Gun­te­riu Krich­bau­mu.

Per su­si­ti­ki­mus ke­ti­na­ma ap­tar­ti pa­sta­ro­jo lai­ko­tar­pio ak­tua­liau­sius po­li­ti­kos klau­si­mus, tarp jų ir Eu­ro­pai iš­ki­lu­sią prob­le­mą dėl pa­bė­gė­lių, nors pats vi­zi­tas pra­dė­tas pla­nuo­ti dar per­nai, iki ki­lu­sios pa­bė­gė­lių kri­zės, BNS in­for­ma­vo Sei­mo pir­mi­nin­kės se­kre­to­ria­te.

Mig­ran­tams užp­lū­dus da­lį ES ša­lių ir spren­džiant dėl so­li­da­raus pa­bė­gė­lių naš­tos pa­si­da­li­ji­mo ES, Lie­tu­vai per dve­jus me­tus yra su­ti­ku­si pri­im­ti 1105 pa­bė­gė­lius.

Lie­tu­vos Sei­mo de­le­ga­ci­ja Vo­kie­ti­jo­je taip pat ap­lan­kys Va­sa­rio 16-osios gim­na­zi­ją Hiu­ten­fel­de, su­si­tiks su Pa­sau­lio lie­tu­vių bend­ruo­me­nės pir­mi­nin­ke Da­lia Hen­ke, Vo­kie­ti­jos lie­tu­vių bend­ruo­me­nės na­riais ir at­sto­vais.