Dokumentuose nebebus įrašo „gimimo vieta – SSRS“
Lie­tu­vos am­ba­sa­dos Bel­gi­jo­je pa­stan­go­mis pa­siek­tas ir įgy­ven­din­tas su­si­ta­ri­mas su Bel­gi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja bei Na­cio­na­li­nio re­gis­tro tar­ny­ba per­žiū­rė­ti Bel­gi­jos na­cio­na­li­nia­me re­gis­tre įra­šy­tus duo­me­nis apie šio­je ša­ly­je gy­ve­nan­čius Lie­tu­vos pi­lie­čius ir pa­keis­ti gi­mi­mo vie­tos vals­ty­bės įra­šą „So­vie­tų Są­jun­ga“ į įra­šą „Lie­tu­va“.

Nuo šiol Bel­gi­jos iš­duo­da­muo­se do­ku­men­tuo­se Bal­ti­jos vals­ty­bių pi­lie­čiams ne­be­liks įra­šo ,,gi­mi­mo vie­ta So­vie­tų Są­jun­ga“.

Nors Bel­gi­ja nie­ka­da ne­pri­pa­ži­no Bal­ti­jos vals­ty­bių oku­pa­ci­jos, vie­tos tai­syk­lės iki šiol nu­ma­tė, kad į Na­cio­na­li­nį re­gis­trą rei­kia įra­šy­ti gi­mi­mo me­tu eg­zis­ta­vu­sį vals­ty­bės pa­va­di­ni­mą. Ku­rį lai­ką ga­lio­ju­sį lai­ki­ną spren­di­mą Lie­tu­vos pi­lie­čiams, gi­mu­siems iki 1991-ųjų, iš­duo­da­muo­se do­ku­men­tuo­se nu­ro­dy­ti ne ša­lį (So­vie­tų Są­jun­ga), o tik mies­tą ar vie­to­vę, pra­ktiš­kai tai­kė ne vi­sos sa­vi­val­dy­bės.

At­siž­velg­da­ma į gau­sius Bal­ti­jos vals­ty­bių pi­lie­čių bei ofi­cia­lių par­ei­gū­nų at­si­lie­pi­mus ir pa­sta­bas šiuo jau­triu klau­si­mu bei tai, kad Bel­gi­ja ne­bu­vo pri­pa­ži­nu­si so­vie­ti­nės Bal­ti­jos vals­ty­bių oku­pa­ci­jos, Bel­gi­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja re­ko­men­da­vo Bel­gi­jos na­cio­na­li­nio re­gis­tro tar­ny­bai pa­keis­ti Bal­ti­jos vals­ty­bių pi­lie­čių gi­mi­mo vie­tų įra­šus Na­cio­na­li­nia­me re­gis­tre ati­tin­ka­mais pa­va­di­ni­mais (Lie­tu­va, Lat­vi­ja, Es­ti­ja).

Pi­lie­čiai, pa­gei­dau­jan­tys pa­si­keis­ti Bel­gi­jos iš­duo­tus do­ku­men­tus, ku­riuo­se nu­ro­do­ma, jog jie gi­mę So­vie­tų Są­jun­go­je, tu­rė­tų kreip­tis į sa­vo gy­ve­na­mo­sios vie­tos sa­vi­val­dy­bę. Pa­žy­mė­ti­na, jog įra­šo kei­ti­mas yra mo­ka­mas. Ne­at­mes­ti­na, jog pra­džio­je ga­li pa­si­tai­ky­ti at­ve­jų, kuo­met kai ku­rios sa­vi­val­dy­bės klai­din­gai tai­kys se­ną­ją pra­kti­ką. Na­cio­na­li­nio re­gis­tro tar­ny­ba nu­ma­to pe­rio­diš­kai pri­min­ti sa­vi­val­dy­bėms ir ati­tin­ka­moms tar­ny­boms apie šiuos pa­si­kei­ti­mus.

Taip pat no­rė­tu­me at­kreip­ti Lie­tu­vos pi­lie­čių dė­me­sį, kad krei­pian­tis į Bel­gi­jos ins­ti­tu­ci­jas dėl įra­šo pa­kei­ti­mo, tu­ri bū­ti tei­kia­mi do­ku­men­tai, iš­duo­ti tik po Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo (t.y. pa­žy­mė­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos her­bi­niu ants­pau­du). Jei­gu do­ku­men­tas (gi­mi­mo liu­di­ji­mas, san­tuo­kos liu­di­ji­mas ir kt.) yra iš­duo­tas anks­čiau, pi­lie­čiai prieš kreip­da­mie­si į Bel­gi­jos ins­ti­tu­ci­jas tu­rė­tų kreip­tis į kom­pe­ten­tin­gas Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jas dėl pa­kar­to­ti­nio do­ku­men­to iš­da­vi­mo. Am­ba­sa­da taip pat ga­li tar­pi­nin­kau­ti gau­nant iš kom­pe­ten­tin­gų Lie­tu­vos Res­pub­li­kos ins­ti­tu­ci­jų pa­kar­to­ti­nius do­ku­men­tus.