Dokumento reikalaus tik iš jaunų asmenų
Pre­zi­den­tė penk­ta­die­nį pa­si­ra­šė Al­ko­ho­lio kon­tro­lės įsta­ty­mo pa­tai­sas, pa­gal ku­rias per­kant al­ko­ho­lį as­mens do­ku­men­to bus pri­va­lo­ma rei­ka­lau­ti tik iš jau­nų as­me­nų.

„Pre­zi­den­tė ra­gi­na vi­sas po­li­ti­nes jė­gas ir so­cia­liai at­sa­kin­gą vers­lą ne­imi­tuo­ti ko­vos su al­ko­ho­liz­mu, o im­tis re­zul­ta­ty­vių al­ko­ho­lio prie­ina­mu­mą ir var­to­ji­mą ma­ži­nan­čių prie­mo­nių“, – ra­šo­ma pre­zi­den­tės spau­dos tar­ny­bos BNS per­duo­ta­me ko­men­ta­re.

Pa­si­ra­šy­ta­me įsta­ty­me nu­ma­ty­ta, kad al­ko­ho­li­nių gė­ri­mų par­da­vė­jai iš per­kan­čio al­ko­ho­li­nius gė­ri­mus as­mens pri­va­lo rei­ka­lau­ti pa­teik­ti as­mens am­žių liu­di­jan­tį do­ku­men­tą tik tuo at­ve­ju, kai yra abe­jo­nių, kad jam yra ma­žiau nei 18 me­tų. Jis įsi­ga­lios nuo ki­tų me­tų.

Sei­mas kol kas nė­ra pa­tvir­ti­nęs bau­dų už do­ku­men­to rei­ka­la­vi­mą iš vy­res­nių as­me­nų.

Šiuo me­tu ga­lio­jan­čia­me įsta­ty­me nu­ro­dy­ta, kad pre­ky­bi­nin­kai tu­ri tei­sę do­ku­men­to rei­ka­lau­ti ir iš vy­res­nių as­me­nų.

Pa­sak ša­lies va­do­vės, šiuo me­tu Sei­me svars­ty­mo lau­kia de­šim­tys su al­ko­ho­lio ri­bo­ji­mu su­si­ju­sių pa­tai­sų, tarp jų – ir ša­lies gy­ven­to­jų pa­teik­ti pa­siū­ly­mai dėl al­ko­ho­lio rek­la­mos ri­bo­ji­mo, griež­tes­nio li­cen­ci­ja­vi­mo, spe­cia­li­zuo­tų par­duo­tu­vių, vi­suo­me­nės švie­ti­mo.

D.Gry­baus­kai­tės tei­gi­mu, rim­tų, si­tua­ci­ją iš es­mės kei­čian­čių spren­di­mų rei­kia ne­del­siant, nes pri­klau­so­my­bių liū­ne grimz­ta apie 150 tūkst. žmo­nių, ta­čiau tik treč­da­lis jų ieš­ko pa­gal­bos.

„Nesp­ren­džia­ma al­ko­ho­liz­mo prob­le­ma to­liau di­dė­ja, pro­vo­kuo­da­ma ir dar la­biau užaš­trin­da­ma dau­ge­lį skau­džių so­cia­li­nių prob­le­mų“, – ra­šo­ma ko­men­ta­re.

Sei­mas pre­zi­den­tės pa­si­ra­šy­tas pa­tai­sas ypa­tin­gos sku­bos tvar­ka pri­ėmė rug­sė­jo pa­bai­go­je.

Šią pa­tai­są ini­ci­ja­vo ke­li so­cial­de­mo­kra­tai, rea­guo­da­mi į pre­ky­bi­nin­kų su­si­ta­ri­mą as­mens do­ku­men­to rei­ka­lau­ti iš vi­sų al­ko­ho­lio pir­kė­jų. Nuo rug­sė­jo 2-osios to­kia al­ko­ho­lio įsi­gi­ji­mo tvar­ka ga­lio­ja pre­ky­bos tink­lų „Ma­xi­ma“, „I­ki“, „Ri­mi“, „Nor­fa““, „Pris­ma“, „Ai­bė“ ir Lie­tu­vos koo­pe­ra­ty­vų są­jun­gos par­duo­tu­vė­se.

Ini­cia­ty­vą iš vi­sų al­ko­ho­lio pir­kė­jų rei­ka­lau­ti do­ku­men­to pa­siū­lę pre­ky­bi­nin­kai tei­gė sie­kian­tys už­kirs­ti ke­lią al­ko­ho­lio par­da­vi­mui ne­pil­na­me­čiams ir ska­tin­ti vi­suo­me­nės są­mo­nin­gu­mą.

Pre­ky­bi­nin­kai ne­se­niai pa­skel­bė, kad nuo ak­ci­jos pra­džios jo­je da­ly­vau­jan­čio­se par­duo­tu­vė­se al­ko­ho­lio par­duo­ta 9 proc. ma­žiau ne­gu per tą pa­tį 2015 me­tų lai­ko­tar­pį.