Diskutuodami apie alkoholio ribojimus Seimo nariai žarstė „perliukus“
Sei­mui ket­vir­ta­die­nį su­griež­ti­nus al­ko­ho­lio par­da­vi­mą, var­to­ji­mą ir rek­la­mą, BNS pa­tei­kia kai ku­rių Sei­mo na­rių pa­si­sa­ky­mus dis­ku­si­jo­se.

„Vals­tie­tis“ Po­vi­las Urb­šys: „Di­džiau­sias gar­das yra Sei­mas, nes čia ga­li pa­tek­ti tik nuo 25 me­tų“.

„Vals­tie­tis“ Dai­nius Ke­pe­nis: „Šian­dien bu­vo ta die­na, ka­da tūks­tan­čiai Lie­tu­vos žmo­nių: vai­kų, se­ne­lių, pa­ty­ru­sių bė­dų ir ne­lai­mių dėl al­ko­ho­lio var­to­ji­mo, mel­dė­si už mus, ti­kė­da­mi, pra­šy­da­mi Die­vo pa­gal­bos, kad Die­vas mus įkvėp­tų (...). Mes ti­krai su­tram­dy­si­me tą vel­niš­ką al­ko­ho­lio sli­bi­ną“.

Kon­ser­va­to­rius And­rius Ku­bi­lius: „Re­mian­tis to­kia vi­siš­kai ne­ra­cio­na­lia ar­gu­men­ta­ci­ja, rei­kė­tų aps­kri­tai užd­raus­ti bet ko­kį al­ko­ho­lį „Ma­xi­mos“, „Ri­mi“ ir „I­ki“ par­duo­tu­vė­se, nes žmo­gus ten at­ei­na daž­niau ir pa­ma­tęs ten al­ko­ho­lio bu­te­lį ti­krai ga­li vi­siš­kai ne­su­si­lai­ky­ti“.

„Vals­tie­tis“ Au­re­li­jus Ve­ry­ga: „Nei tar­nys­tė ka­riuo­me­nė­je, nei ga­li­my­bė tuo­ktis ar kur­ti šei­mą sa­vo­tiš­kai ne­su­ku­ria prie­vo­lės tuo me­tu, ar tar­nau­jant ka­riuo­me­nė­je, ar tuo­kian­tis bū­ti gir­tam ar iš­gė­ru­siam“.

„Vals­tie­tė“ Do­vi­lė Ša­ka­lie­nė: „Ar mes ne­už­si­mirš­ta­me, kai Sei­mo bal­ko­nas pil­nas vai­kų, ir mes, Sei­mo na­riai, įro­di­nė­jo­me, kad jau­nas žmo­gus tam­pa pil­na­ver­čiu pi­lie­čiu tik ga­vęs tei­sę ger­ti? Tai man at­ro­do kaž­kaip vi­sai su­si­pai­nio­jo­me, ką no­ri­me pa­da­ry­ti“.

So­cial­de­mo­kra­tas Ar­tū­ras Skar­džius: „Ma­nau, kad eu­ro­pie­tiš­ko­je vi­suo­me­nė­je ne­priim­ti­na, kad ren­gi­nių me­tu, ypač kul­tū­ri­nių ren­gi­nių me­tu, da­ly­viai bū­tų su­va­ro­mi į apt­va­rus“.

Li­be­ra­las Si­mo­nas Gent­vi­las: „Nu­si­tai­ko­me į žmo­nes, ku­rie at­va­žiuo­ja dvi­ra­čiu pa­ly­dė­ti pa­plū­di­my­je sau­lė­te­kio ir iš­ger­ti vy­no tau­rę“.

Kon­ser­va­to­rius Pa­ulius Sau­dar­gas: „Pap­lū­di­mys yra po­ten­cia­liai ge­ro­kai pa­vo­jin­ges­nė vie­ta nei ka­vi­nė, mies­tas ar miš­kas (...). Yra po­ten­cia­li ri­zi­ka dėl sau­lės, nes iš­gė­rę žmo­nės už­mie­ga ir ga­li gau­ti sau­lės smū­gį“.

Kon­ser­va­to­rius Ar­vy­das Anu­šaus­kas: „Sė­di­me am­fi­tea­tre (tam ti­kras tea­tro įspū­dis), bet su­si­lai­ky­ki­me nuo plo­ji­mų, kad ir ko­kios emo­ci­jos bū­tų. Čia – ne tea­tras“.

„Vals­tie­tis“ Nag­lis Pu­tei­kis: „Tie al­ko­ho­lio pra­mo­nės lo­bis­tai yra nu­pir­kę ete­rį ir por­ta­lus, ir kon­kre­čiai Lands­ber­gį. (...) Lands­ber­gis pra­ei­tos ka­den­ci­jos kon­ser­va­to­rių par­eng­tą pa­ke­tą, ri­bo­jan­tį al­ko­ho­lį, šiek tiek ga­di­na ir už tą šiek tiek ga­di­ni­mą mes ma­to­me jam da­ro­mą rek­la­mą ži­niask­lai­do­je“.

„Tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis: „Da­bar iš­eis kas nors iš par­duo­tu­vės ir kiš alų po skver­ne­liu. Rei­kia šiek tiek lo­gi­kos tu­rė­ti su to­kiais pa­siū­ly­mais“.

„Vals­tie­tis“ prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis: „Jūs už­kiš­ki­te bur­ną ši­tam žmo­gui. Aš no­rė­čiau rea­guo­da­mas pa­sa­ky­ti vie­ną da­ly­ką. Yra vai­kai – mes ten ban­do­me ko­vo­ti prieš pa­ty­čias. Vai­kai, ne­kreip­ki­te dė­me­sio. Tai yra par­ti­jos, ku­riai par­eikš­tas kri­mi­na­li­nis nu­si­kal­ti­mas, pir­mi­nin­kas, ku­ris įpra­tęs prie kri­mi­na­li­nio žar­go­no. Čia nie­ko to­kio! To­kia įpras­ta pra­kti­ka“.

Kon­ser­va­to­rius Gab­rie­lius Lands­ber­gis: „Pa­ra­gin­tas S. Skver­ne­lio, iš ti­krų­jų aš tu­rė­čiau ga­li­my­bę pa­nau­do­ti tą pa­čią sta­tu­ti­nę nor­mą ir pa­siū­ly­ti už­kiš­ti bur­ną, bet aš taip ne­da­ry­siu, nes iš ti­krų­jų esu kul­tū­rin­gas žmo­gus, mo­kę­sis ne Po­li­ci­jos aka­de­mi­jo­je ir Is­to­ri­jos fa­kul­te­te mo­ko ki­tų da­ly­kų“.

So­cial­de­mo­kra­tas An­ta­nas Vin­kus: „Kon­fu­ci­jus yra pa­sa­kęs, kad kar­tais rei­kia trink­te­lė­ti tam ki­tam, ban­dan­čiam par­odi­juo­ti pa­var­dę jo pa­ties la­bui“.

„Vals­tie­tis“ Ro­ber­tas Šark­nic­kas: „Kiek­vie­na, ypač ma­ža tau­ta, kad iš­lik­tų gy­va, są­mo­nin­ga pri­va­lo sa­ve pri­žiū­rė­ti kas­dien. Tau­ta tu­ri kiek­vie­ną die­ną bū­ti bud­ri dėl sa­vo at­ei­ties, ne tik, kad kaž­kas kė­si­no­si ar kė­si­na­si į mū­sų že­mę“ .

Kon­ser­va­to­rius An­ta­nas Ma­tu­las: „Džiau­giuo­si, kad pa­ga­liau at­si­ra­do dau­gu­ma, ku­ri ko­vą su al­ko­ho­liz­mu pa­skel­bė vals­ty­bės pri­ori­te­tu, to­dėl man ti­kriau­sia šian­dien la­bai daug kal­bė­ti ne­rei­kia“.

So­cial­de­mo­kra­tas Ju­lius Sa­ba­taus­kas: „Žen­gė­me ne di­de­lį žings­nį, o la­bai ma­žy­tį žings­ne­lį. Ži­no­ki­te, jei­gu gal­vo­ja­te, kad įsta­ty­mą pri­ėmus vis­kas pa­si­keis, kaip bur­tų laz­de­lei mos­te­lė­jus, tai nie­ka­da taip ne­bū­na“.