Diskusija: „Kokia turėtų būti urėdijų reforma?“
LŽ dis­ku­si­ja apie pa­sta­ruo­ju me­tu ypač daug ais­trų ke­lian­čią urė­di­jų re­for­mą: „Ko­kia tu­rė­tų bū­ti urė­di­jų re­for­ma?“

Dis­ku­si­jo­je ieš­ko­ma at­sa­ky­mų į klau­si­mus: Ko­dėl re­for­ma to­kia sku­bo­ta? Ko­dėl ne­at­lik­ta kaš­tų ir nau­dos ana­li­zė? Kiek nau­dos vals­ty­bė gaus po re­for­mos? Kas lau­kia miš­kų urė­di­jų dar­buo­to­jų? Kur ža­dė­ti sau­gik­liai? Kaip vyks­ta de­ry­bų pro­ce­sas su Fe­de­ra­ci­ja? Ko­dėl nie­kas ne­ti­ria re­for­mos ren­gė­jų ga­li­mų ko­rup­ci­nių ry­šių? Kie­no in­te­re­sai sly­pi už re­for­mos?

Ren­gi­nio mo­de­ra­to­rius – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ra­mū­nas Ter­lec­kas.

Dis­ku­si­jo­je da­ly­vau­ja Eu­ro­pos Par­la­men­to na­rys Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis, Lie­tu­vos miš­ko ir miš­ko pra­mo­nės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­jos pir­mi­nin­kė In­ga Ru­gi­nie­nė, VĮ Kau­no miš­kų urė­di­jos urė­das Sau­lius La­zaus­kas, LR Sei­mo pir­mi­nin­ko pa­ta­rė­jas dr. Al­bi­nas Te­bė­ra, Lie­tu­vos ža­lių­jų ju­dė­ji­mo pir­mi­nin­kas Ri­man­tas Bra­ziu­lis ir Sei­mo ap­lin­kos ap­sau­gos ko­mi­te­to na­rė Vir­gi­ni­ja Ving­rie­nė. PRI­SI­JUN­KI­TE ir Jūs (klau­si­mus ga­li­ma už­duo­ti ko­men­ta­ruo­se).

No­rė­da­mi ste­bė­ti dis­ku­si­ją, tu­ri­te pri­si­jung­ti prie sa­vo „Fa­ce­book“ pa­sky­ros. Ačiū.