Diskusija apie vaikų saugumą internete: kaip apsaugoti nuo „Mėlynojo banginio“
LŽ tie­sio­gi­nė dis­ku­si­ja „Vai­kų sau­gu­mas in­ter­ne­te“ Ste­bė­ki­te pus­la­py­je lzi­nios.lt ir „Lie­tu­vos ži­nių“ Fa­ce­book pa­sky­ro­je.

Kaip ap­sau­go­ti vai­kus nuo in­ter­ne­te plin­tan­čių gru­pių, ku­rio­se ska­ti­na­mas sa­vęs ža­lo­ji­mas? Kaip ko­vo­ja­ma su sa­vi­žu­dy­bių ska­ti­ni­mu vir­tua­lio­je erd­vė­je?

Draus­ti ne­ga­li­ma leis­ti, kur dė­ti kab­le­lį?

Da­ly­viai:

My­ko­las Ma­jaus­kas – Sei­mo na­rys, Sa­vi­žu­dy­bių ir smur­to pre­ven­ci­jos ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas

Smil­tė Ja­siu­lio­nė – Vai­kų li­ni­ja, VšĮ, psichologė

Ma­rius Strič­ka – Vals­ty­bi­nio psi­chi­kos svei­ka­tos cen­tro Sa­vi­žu­dy­bių pre­ven­ci­jos biu­ro ve­dė­jas.

Vi­lius Na­ku­tis – RRT In­ter­ne­to prie­žiū­ros sky­riaus ve­dė­jas

Ren­gi­nio mo­de­ra­to­rius – dien­raš­čio „Lie­tu­vos ži­nios“ vy­riau­sia­sis re­dak­to­rius Ra­mū­nas Terleckas

Tie­sio­gi­nės trans­lia­ci­jos me­tu už­duo­ki­te klau­si­mus ko­men­ta­ruo­se. Į juos da­ly­viai at­sa­kys dis­ku­si­jos pa­bai­go­je.

..