Diskusija apie ilgesnius mokslo metus – švilpaujant protestuojantiems moksleiviams
Prie Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) bu­vo su­reng­ta vie­ša dis­ku­si­ja-pro­tes­to ak­ci­ja „Ar il­giau yra ge­riau?“ Čia su­si­rin­kęs prieš il­ges­nius moks­lo me­tus nu­si­tei­kęs jau­ni­mas, pri­si­ne­šęs švil­pu­kų, švil­pa­vo. O pro­tes­to or­ga­ni­za­to­riai bei švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė su­si­rė­mė žo­di­nė­je dvi­ko­vo­je dėl ug­dy­mo pro­ce­so kei­ti­mo ir moks­lo me­tų il­gi­ni­mo.

Į vie­šą dis­ku­si­ją-pro­tes­to ak­ci­ja prieš moks­lo me­tų il­gi­ni­mą „Ar il­giau yra ge­riau?“ prie ŠMM pa­kvie­tė Lie­tu­vos švie­ti­mo dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga (LŠDPS), Vil­niaus švie­ti­mo pro­fe­si­nė są­jun­ga ir aso­cia­ci­ja „Na­cio­na­li­nis ak­ty­vių ma­mų sam­bū­ris“. Švie­ti­mo bend­ruo­me­nę re­mia ir pro­tes­to ak­ci­ją prieš moks­lo me­tų il­gi­ni­mą pa­lai­kė Na­cio­na­li­nis par­ei­gū­nų pro­fe­si­nių są­jun­gų su­si­vie­ni­ji­mas, Trans­por­to dar­buo­to­jų pro­fe­si­nių są­jun­gų fe­de­ra­ci­ja ir Mui­ti­nės dar­buo­to­jų pro­fe­si­nė są­jun­ga.

Ne nuo to pradeda

Vie­nas iš pro­tes­to ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių LŠDPS pir­mi­nin­kas And­rius Na­vic­kas LŽ tei­gė, kad švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ar­gu­men­tai, jog moks­lo me­tų il­gi­ni­mas, tai yra pa­mo­kų skai­čiaus di­di­ni­mas kaip nors ge­rin­tų ug­dy­mo ko­ky­bę, ne­įti­ki­no. To­dėl nu­spren­dė prieš tai pro­tes­tuo­ti. „Ma­no­me prieš­in­gai – tu­rė­tų bū­ti kal­ba­ma, kaip ge­rin­ti esa­mų pa­mo­kų lan­ko­mu­mą, – sa­kė jis. – Moks­lo me­tai Lie­tu­vo­je ka­len­do­riš­kai ne­sis­ki­ria nuo ki­tų Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bių. Es­mė yra ug­dy­mo tu­ri­nio truk­mė ir iš­dės­ty­mas. O mi­nis­te­ri­ja šiuo me­tu dėl to ne­dis­ku­tuo­ja, mū­sų į kon­sul­ta­ci­jas ne­kvie­čia, dėl tu­ri­nio nė­ra su­si­tar­ta. To­dėl kal­bė­ti apie il­gi­ni­mą, kai nė­ra su­si­tar­ta dėl tu­ri­nio – bep­ras­miš­ka.“

A. Na­vic­ko nuo­mo­ne, pir­ma bū­ti­na su­si­tar­ti dėl tu­ri­nio, tar­ki­me, ką veik­ti bir­že­lio mė­ne­sį – ar stip­rin­ti kul­tū­ri­nę, pa­žin­ti­nę, edu­ka­ci­nę veik­lą, ar tik di­din­ti pa­mo­kų skai­čių, ku­ris for­ma­liai nie­ko ne­lem­tų. Tad pir­miau­sia tu­rė­tų bū­ti kei­čia­mas ug­dy­mo tu­ri­nys.

„E­su Ro­kas ir ei­nu pa­švil­pau­ti“, – LŽ sa­kė vie­nas iš pro­tes­tuo­jan­čių moks­lei­vių, ne­pa­ten­kin­tų tuo, kad no­ri­ma il­gin­ti moks­lo me­tus. Į ak­ci­ją su­si­rin­ku­si jau­nuo­lių mi­nia iš tie­sų švil­pa­vo, moks­lei­viai bu­vo at­si­ne­šę daug švil­pu­kų.

Pa­si­da­li­jo nuo­mo­nė­mis ir dovanomis

Su­si­tik­ti su mo­ky­to­jais, mo­ki­niais ir tė­vais iš vi­sos Lie­tu­vos bei pa­dis­ku­tuo­ti apie prie­mo­nes, ku­rios iš tie­sų ga­lė­tų pa­ge­rin­ti mū­sų ša­lies švie­ti­mo ko­ky­bę, pa­kvies­ta bei at­ėjo švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trė Jur­gi­ta Pe­traus­kie­nė. „Gra­žiai čiul­ba pa­va­sa­ri­niai pa­ukš­čiai. Tai ti­kriau­siai reiš­kia, kad mes daug ką tu­ri­me vie­ni ki­tiems pa­sa­ky­ti, – po­kal­bį su švil­pau­jan­čiais jau­nais pro­tes­tuo­to­jais pra­dė­jo mi­nis­trė. – Ti­kriau­siai vi­siems mums ne­ra­mu, dėl to, kas vyks­ta mo­kyk­lo­je. Vi­si no­ri­me, kad mo­kyk­la bū­tų ta vie­ta, ku­rio­je mo­ky­tis ir mo­ky­ti. Bet pa­tar­lė sa­ko, kad moks­lo šak­nys – kar­čios, o vai­siai – sal­dūs. In­ves­tuo­da­mi į sa­ve, į ži­nias ku­ria­me sa­vo sėk­min­gą at­ei­tį. Ti­kriau­siai tu­ri­me su­pras­ti, kad mo­ky­da­mie­si trum­piau, ma­žiau, pa­siek­ti tiks­lų nė­ra taip leng­va.“

J. Pe­traus­kie­nė klau­sė, ko­kį pa­žy­mį su­si­rin­ku­sie­ji į ak­ci­ją par­ašy­tų Lie­tu­vos mo­kyk­lai. Pa­si­gir­do šūks­mų: „De­šimt!“ Mi­nis­trė tę­sė sa­ky­da­ma, kad vi­si no­ri stip­rių mo­ky­to­jų, ge­rų ug­dy­mo prog­ra­mų, jog mo­ky­tis bū­tų įdo­mu. „Ta­čiau no­rė­da­mi pa­siek­ti pui­kių re­zul­ta­tų, tu­ri­me dirb­ti ir keis­ti mo­kyk­lą. Ti­kiuo­si, tu­ri­te daug siū­ly­mų, kaip tai da­ry­ti. Apie tai ir ga­li­me kal­bė­tis, – kal­bė­jo J. Pe­traus­kie­nė. Mi­nis­trė pro­tes­tuo­to­jams at­ne­šė jiems krep­še­lių, pri­krau­tų dar­žo ir so­do gė­ry­bių ir jas pa­da­li­jo. Da­lis pro­tes­tuo­to­jų tuo me­tu vėl švil­pa­vo.

A. Na­vic­kas pa­dė­ko­jo mi­nis­trei už do­va­nas, bet tei­gė, kad rei­kė­tų dau­giau kal­bė­tis. Jis klau­sė, ko­kį pa­žy­mį de­rė­tų ra­šy­ti švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jai už or­ga­ni­zuo­ja­mų kon­sul­ta­ci­jų ir apk­lau­sų ko­ky­bę. „Tur­būt re­to­ri­nis klau­si­mas – nė­ra ko­ky­bės, – tei­gė jis.

A. Na­vic­kas švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­trei įtei­kė iš po­pie­riaus pa­da­ry­tą pa­ukš­tį. „Tai lais­vės ir ga­li­my­bių sim­bo­lis, – sa­kė pro­tes­to prieš moks­lo me­tų il­gi­ni­mą or­ga­ni­za­to­rius. – Vai­kai yra mū­sų at­ei­tis, ga­li­my­bės ir lais­vė. Tad ne­leis­ki­me jų už­da­ry­ti į ter­mo­sus, tuos nar­ve­lius, ku­rie va­sa­rą yra vi­siš­kai ne­pa­trauk­lūs. To­dėl no­rė­tu­me, kad ug­dy­mo pro­ce­sas bū­tų for­muo­ja­mas vi­siš­kai ki­taip.“

A. Na­vic­ko gar­siai iš­tar­tas klau­si­mas, ar su­si­rin­ku­sie­ji pri­ta­ria, kad moks­lo me­tai ne­bū­tų il­gi­na­mi, pro­tes­tuo­to­jai at­sa­kė šūks­mais ir plo­ji­mais.

Mi­nis­trė taip pat kal­ba apie ki­tas priemones

Mi­nis­trė J. Pe­traus­kie­nė žur­na­lis­tams dar kar­tą ar­gu­men­ta­vo, ko­dėl rei­kia il­ges­nių moks­lo me­tų. „No­ri­me, kad mū­sų vai­kų lai­mė­ji­mai mo­kyk­lo­je džiu­gin­tų, jog ži­nios, kom­pe­ten­ci­ja, įgū­džiai nu­ties­tų tie­sų ke­lią į to­li­mes­nes stu­di­jas, dar­bi­nę kar­je­rą.“ Ji pa­žy­mė­jo, kad pa­sta­ruo­ju me­tu moks­lo re­zul­ta­tai pra­stė­ja, si­tua­ci­ja kai ku­rio­se mo­kyk­lo­se su­dė­tin­ga. „Rei­kia daug ką keis­ti. 2007 me­tais moks­lo me­tus su­trum­pi­no­me mė­ne­siui ir sa­vai­tei, – pri­mi­nė J. Pe­traus­kie­nė. – Taip, tai yra di­džiu­lis krū­vis mo­ky­to­jams, moks­lei­viams. Tad kal­bė­ki­me apie moks­lo me­tų truk­mės at­sta­ty­mą, siek­da­mi už­ti­krin­ti ne to­kią di­de­lę įtam­pą šuo­liuo­jant nuo vie­nos pa­mo­kos prie ki­tos, nuo vie­no kur­so prie ki­to, bet iš­dės­tant nuo­sek­liau, įve­dant į mo­kyk­lą dau­giau ino­va­ty­vių da­ly­kų, įvai­res­nių pra­kti­nių už­siė­mi­mų.“

A. Na­vic­ko nuo­mo­ne, pir­ma bū­ti­na su­si­tar­ti dėl tu­ri­nio, tar­ki­me, ką veik­ti bir­že­lio mė­ne­sį – ar stip­rin­ti kul­tū­ri­nę, pa­žin­ti­nę, edu­ka­ci­nę veik­lą, ar tik di­din­ti pa­mo­kų skai­čių, ku­ris for­ma­liai nie­ko ne­lem­tų.

Mi­nis­trės tei­gi­mu, moks­lo me­tų il­gi­ni­mas yra vie­na iš prie­mo­nių. J. Pe­traus­kie­nė var­di­jo ki­tas: ug­dy­mo tu­ri­nio per­žiū­ra, mo­ky­to­jų kva­li­fi­ka­ci­jos kė­li­mas ir ki­ti žings­niai, ku­rie „tu­ri bū­ti da­ro­mi ir yra da­ro­mi“. „Tai nė­ra įka­li­ni­mas. Mo­kyk­la tu­ri bū­ti ge­ra vie­ta“, – apie il­ges­nius moks­lo me­tus sa­kė mi­nis­trė. Ji tei­gė, kad vi­so mo­kyk­li­nės at­os­to­gos trun­ka ke­tu­ris mė­ne­sius.

LŽ pra­šo­ma pa­ly­gin­ti ES vals­ty­bių mo­kyk­lų moks­lo me­tų truk­mę, J. Pe­traus­kie­nė sa­kė: „Ki­to­se ša­ly­se jie ge­ro­kai il­ges­ni. Pa­gal sta­tis­ti­ką mes esa­me an­tri, tu­rin­tys il­giau­sias at­os­to­gas.“

Tik Kroa­ti­jo­je mo­ka­ma­si trum­piau – 637 va­lan­das, o Lie­tu­vo­je – 737. Iš Bal­ti­jos ša­lių Lat­vi­jos moks­lei­viai mo­ko­si 794, Es­ti­jos – 823 va­lan­das.

Mi­nis­te­ri­jos ar­gu­men­tai neįtikino

Švie­ti­mo bend­ruo­me­nė la­bai su­si­rū­pi­nu­si dėl Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos (ŠMM) pla­nų il­gin­ti moks­lo me­tus. Su­reng­tos apk­lau­sos, ku­rio­je da­ly­va­vo 15 600 švie­ti­mo dar­buo­to­jų, moks­lei­vių ir tė­vų, re­zul­ta­tai ro­do, jog vi­suo­me­nės ne­įti­ki­na mi­nis­te­ri­jos ar­gu­men­tai, kad di­des­nis mo­ky­mo­si die­nų skai­čius pa­ge­rins ug­dy­mo­si ko­ky­bę ir mo­ky­mo­si re­zul­ta­tus.

Ne­pai­sant to, Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja ke­ti­na ir to­liau lip­ti per tė­vų, mo­ky­to­jų ir mo­ki­nių gal­vas bei įtei­sin­ti sa­vo už­ma­čias. Mi­nis­te­ri­jos or­ga­ni­zuo­ja­mos vie­šo­sios kon­sul­ta­ci­jos ren­gia­mos tik pa­tiems val­di­nin­kams tin­ka­mu me­tu, kai vyks­ta pa­mo­kos, o tė­vai bū­na dar­be, to­dėl su­in­te­re­suo­ti as­me­nys: mo­ky­to­jai, ug­dy­mo įstai­gų va­do­vai, tė­vai bei mo­ki­niai jo­se da­ly­vau­ti ne­ga­li“, – tei­gė or­ga­ni­za­to­riai pra­ne­ši­me spau­dai. To­dėl ba­lan­džio 10 die­ną jie nu­spren­dė su­reng­ti vie­šą­sias kon­sul­ta­ci­jas dėl moks­lo me­tų il­gi­ni­mo prie Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jos ir vė­liau – prie Vy­riau­sy­bės.