Dirbti visą parą Vaiko teisių apsaugos specialistams trukdo lėšų trūkumas
Vai­ko tei­sių ap­sau­gos spe­cia­lis­tai ne­at­si­sa­ko dirb­ti sa­vait­ga­liais ir po dar­bo va­lan­dų, ta­čiau tai veik­lai bū­ti­na skir­ti pa­pil­do­mų lė­šų ir pri­im­ti dau­giau dar­buo­to­jų, tei­gia Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bų va­do­vų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Re­gi­na Kle­vins­kie­nė.

„Nė vie­nas Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius ne­prieš­ta­rau­ja dėl dar­bo vi­są par­ą ir ti­krai ne­sie­kia iš­veng­ti bu­dė­ji­mo vi­są par­ą, šven­čių ar sa­vait­ga­liais. Ta­čiau nai­vu bū­tų ma­ny­ti ir ti­krai ne­at­sa­kin­ga, kad esa­mais re­sur­sais ga­li­ma bū­tų Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­rius įdar­bin­ti vi­są par­ą“, – pir­ma­die­nį per vai­ko tei­sių už­ti­kri­ni­mui skir­tą kon­fe­ren­ci­ją Sei­me sa­kė Ra­sei­nių vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riui va­do­vau­jan­ti R.Kle­vins­kie­nė.

„Kai tik sa­vi­val­dy­bės gaus lė­šų tai veik­lai vyk­dy­ti, ti­krai ne­del­siant bus pri­im­ta dau­giau žmo­nių, ku­rie ši­tą veik­lą ir už­ti­krins“, – tei­gė ji.

Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bų va­do­vų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė ne vi­sai są­ži­nin­gu el­ge­siu pa­va­di­no po­li­ci­jos at­sto­vų ban­dy­mus tar­tis su sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jo­mis, ku­rioms pa­val­dūs Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai, dėl dar­bo vi­są par­ą, šven­čių die­no­mis, sa­vait­ga­liais, ne­lau­kiant pa­pil­do­mų lė­šų.

„Ma­to­me ne vi­sai są­ži­nin­gą veiks­mą, ka­da ta­ria­si sa­vi­val­dy­bė­se su va­do­vais po­li­ci­jos at­sto­vai, kad esa­mo­mis są­ly­go­mis ir bet ko­kiu bū­du Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riai ne­dels­da­mi pra­dė­tų bu­dė­ti nak­ti­mis, sa­vait­ga­liais“, – kal­bė­jo R.Kle­vins­kie­nė.

Ji par­eiš­kė, kad Po­li­ci­jos veik­los įsta­ty­mas nu­ma­to, jog po­li­ci­jos par­ei­gū­nai pri­va­lo pa­si­rū­pin­ti be­jė­giš­kos būk­lės as­me­niu.

„Ma­nau, kad nie­kas ne­si­gin­čys su tuo, kad ma­žas vai­kas, ku­ris ras­tas su vi­siš­kai gir­tais sa­vo tė­vais, yra be­jė­giš­kos būk­lės“, – tvir­ti­no Vai­ko tei­sių ap­sau­gos sky­riaus ve­dė­ja.

Ki­ta ver­tus, ji pri­pa­ži­no ži­nan­ti, kad tie­sio­giai jų dar­bą reg­la­men­tuo­jan­tis Vai­ko tei­sių pa­grin­dų įsta­ty­mas nu­ma­to, jog tais at­ve­jais, kai tė­vai ar ki­ti tei­sė­ti vai­ko at­sto­vai smur­tau­da­mi ar ki­taip su­kel­da­mas pa­vo­jų vai­kui pikt­nau­džiau­ja tė­vų val­džia, vai­ko tei­sių ap­sau­gos ins­ti­tu­ci­ja kar­tu su po­li­ci­ja ne­dels­da­ma pa­ima vai­ką iš ne­sau­gios ap­lin­kos.

Tuo me­tu ge­ne­ra­li­nis po­li­ci­jos ko­mi­sa­ras Li­nas Per­na­vas tvir­ti­no, kad į įvy­kio vie­tą at­va­žia­vę par­ei­gū­nai pri­va­lo spręs­ti konf­lik­tą, ap­gin­ti au­ką ir dar pa­si­rū­pin­ti vai­kais, jei­gu bū­ti­na. Anot jo, pa­si­tai­ko, kai iš šei­mos rei­kia pa­im­ti ne vie­ną ar du, o pen­kis-sep­ty­nis vai­kus. Ne­ga­na to, po­li­ci­nin­kai pri­va­lo ras­ti, kur juos pri­glaus­ti.

„Vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jai ga­lė­tų dirb­ti vi­są par­ą. Prieš­in­gu at­ve­ju po­li­ci­nin­kas įvy­kio vie­to­je bus pa­lie­ka­mas vie­nas“, – pa­brė­žė po­li­ci­jos va­do­vas.

Jis tvir­ti­no, kad bū­ti­na su­kur­ti mo­de­lį, kai kiek­vie­nas par­ei­gū­nas aiš­kiai ži­no, ką pri­va­lo da­ry­ti esant smur­to si­tua­ci­jai.

„E­sa­me pa­si­ren­gę rea­ga­vi­mo al­go­rit­mą pas sa­ve. Ma­nau, kad rea­ga­vi­mo al­go­rit­mas tu­ri bū­ti mums vi­siems: kas tu­ri pa­im­ti vai­ką, kur tą vai­ką tu­ri pa­dė­ti, esant rei­ka­lui gal­būt su­teik­ti pa­tal­pas au­kai, to­les­nis dar­bas su šei­ma, to­les­nis dar­bas su smur­tau­to­ju, kur aš pa­im­siu tą psi­cho­lo­gą, ka­da aš jį pa­im­siu. Tu­rė­tų bū­ti aiš­kus al­go­rit­mas mums vi­siems, kiek­vie­nas tu­ri ži­no­ti sa­vo dar­bą“, – kal­bė­jo L.Per­na­vas.

„Šiai die­nai vi­si im­pro­vi­zuo­ja. Ką mes da­ro­me? Su­ka­mės iš si­tua­ci­jos“, – pri­dū­rė jis.

L.Per­na­vo duo­me­ni­mis, per­nai re­gis­truo­ta 11 tūkst. nu­si­kals­ta­mų vei­kų, su­si­ju­sių su smur­to ar­ti­mo­je ap­lin­ko­je. Jis at­krei­pė dė­me­sį, kad 38 proc. kal­ti­nin­kų net ne­si­lan­kė teis­muo­se, jiems tie­siog skir­ta bau­da.

„Ar bau­da yra ge­riau­sia baus­mė as­me­niui, ku­ris smur­tau­ja šei­mo­je?“ – ste­bė­jo­si po­li­ci­jos va­do­vas.