Dirbti Lietuvoje norinčių užsieniečių profesinė patirtis prilyginta aukštai kvalifikacijai
Sie­kiant pa­leng­vin­ti dar­bo jė­gos at­vy­ki­mą iš už­sie­nio, Vy­riau­sy­bė nu­ta­rė, kad aukš­tą kva­li­fi­ka­ci­ją ga­li įro­dy­ti ne tik dip­lo­mas, bet ir pa­tir­tis.

„Ap­ra­šas bus tai­ko­mas aukš­to­jo moks­lo dip­lo­mo ne­tu­rin­tiems, ta­čiau ne ma­žes­nę kaip 5 me­tų pro­fe­si­nę pa­tir­tį įgi­ju­siems tre­čių­jų ša­lių pi­lie­čiams, ku­rie sie­kia gau­ti lei­di­mą dirb­ti aukš­tos pro­fe­si­nės kva­li­fi­ka­ci­jos rei­ka­lau­jan­tį dar­bą“, – po­sė­dy­je sa­kė ūkio mi­nis­tras Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius.

„Ne­sa­ko­me, kad 5 me­tų pro­fe­si­nė pa­tir­tis yra ly­gu dip­lo­mui, mes sa­ko­me, kad ne ma­žiau kaip 5 me­tai kon­kre­čios pro­fe­si­nės veik­los, pa­vyz­džiui IT sri­ty­je, įro­do žmo­gaus aukš­tą kva­li­fi­ka­ci­ją“, – tei­gė jis.

Anot jo, no­ri­ma, kad vers­las į Lie­tu­vą ga­lė­tų leng­viau at­si­ga­ben­ti kva­li­fi­kuo­tą dar­bo jė­gą.

Vy­riau­sy­bė kiek anks­čiau pa­tvir­ti­no 27 pro­fe­si­jų, ku­rioms bū­ti­na aukš­ta pro­fe­si­nė kva­li­fi­ka­ci­ja ir ku­rių trūks­ta Lie­tu­vo­je, są­ra­šą, šių spe­cia­ly­bių žmo­nes yra leng­viau įdar­bin­ti. Tarp pro­fe­si­jų yra prog­ra­muo­to­jai, in­for­ma­ci­nių tech­no­lo­gi­jų spe­cia­lis­tai, įvai­rių sri­čių in­ži­nie­riai, tech­ni­kai. Šios nuo­sta­tos ga­lio­ja at­vy­kė­liams iš ne Eu­ro­pos Są­jun­gos ša­lių. Pa­čio­je bend­ri­jo­je vi­si pi­lie­čiai ga­li dirb­ti ki­to­je ša­ly­je be lei­di­mo.

Kri­ti­kai sa­ko, kad ne­įve­dus pa­kan­ka­mai sau­gik­lių spar­tes­nis už­sie­nie­čių įdar­bi­ni­mas ga­li pri­stab­dy­ti at­ly­gi­ni­mų au­gi­mą.