Dirbantieji tik pagal autorines sutartis „Sodrai“ mokės mažiau
Vy­riau­sy­bė siū­lo Sei­mui grą­žin­ti anks­tes­nę tvar­ką ir nu­sta­ty­ti, kad so­cia­li­nio drau­di­mo įmo­ka bū­tų skai­čiuo­ja­ma tik nuo 50 proc. pa­ja­mų, ku­rias gau­na dir­ban­tie­ji pa­gal au­to­ri­nę su­tar­tį ir jie ne­tu­ri ki­tų dar­bi­nių su­tar­čių.

Čia kal­ba­ma ir apie me­no kū­rė­jo sta­tu­są tu­rin­čius as­me­nis, ir spor­ti­nin­kus ar iš at­li­kė­jo veik­los gy­ve­nan­čius žmo­nes, ku­riems da­bar­ti­nis įmo­kos dy­dis bu­vo pa­pil­do­ma mo­kes­ti­nė naš­ta, ra­šo­ma Vy­riau­sy­bės pra­ne­ši­me spau­dai.

Kaip ži­nia, nuo 2017 me­tų sau­sio 1 d. įsi­ga­lio­jo bu­vu­sios Vy­riau­sy­bės par­eng­tos Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios įpa­rei­go­ja dir­ban­čius pa­gal au­to­ri­nę su­tar­tį „Sod­rai“ mo­kė­ti mo­kes­čius ne nuo pu­sės, o nuo vi­sų pa­ja­mų.

„Ma­nau, kad tik pa­gal au­to­ri­nes su­tar­tis gau­na­mų pa­ja­mų šim­tap­ro­cen­ti­nis ap­mo­kes­ti­ni­mas ne­bu­vo ar­gu­men­tuo­tas, ge­rai pa­sver­tas spren­di­mas, nes tiek me­ni­nin­kams, tiek ki­tiems kū­ry­bi­nės sfe­ros žmo­nėms toks mo­kes­tis ta­po ne­men­ka naš­ta. Tad Vy­riau­sy­bė siū­lo grįž­ti prie se­nes­nės ir pa­si­tei­si­nu­sios tvar­kos. Nors „Sod­ra“ per me­tus ne­teks ke­lių mi­li­jo­nų eu­rų, ta­čiau so­cia­li­nis tei­sin­gu­mas šiuo at­ve­ju yra svar­bes­nis“, – tei­gia prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis.

So­cia­li­nio drau­di­mo įmo­kos ne­bū­tų skai­čiuo­ja­mos ir nuo vi­sų au­to­rių pa­ja­mų, gau­tų pa­gal su­teik­tas li­cen­ci­jas pa­nau­do­ti kū­ri­nius ar gre­tu­ti­nių tei­sių ob­jek­tus. Taip pat pa­lie­ka­ma ga­lio­ti anks­tes­nė nuo­sta­ta, jog jei as­me­nys dir­ba pa­gal au­to­ri­nę su­tar­tį ir dar tu­ri dar­bi­nes su­tar­tis, tai „Sod­rai“ mo­ka įmo­kas nuo vi­sų pa­ja­mų.