Dirbančio jaunimo lyderiai atsisakė senojo Darbo kodekso
Bend­ruo­me­nės „Dir­ban­ti Lie­tu­va“ na­riai penk­ta­die­nį prie Sei­mo rū­mų į dė­žę su­dė­jo krū­vą Dar­bo ko­dek­so eg­zemp­lio­rių ir tar­si re­lik­tą pa­li­ko po­li­ti­kams.

Kaip ra­šo­ma ak­ci­jos or­ga­ni­za­to­rių iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me, dir­ban­tis ir ak­ty­vus jau­ni­mas taip iš­reiš­kė no­rą tu­rė­ti nau­ją ir pa­žan­gų dar­bo san­ty­kius reg­la­men­tuo­jan­tį įsta­ty­mą, o ne va­do­vau­tis se­nuo­ju.

Flash­mob'e da­ly­va­vę jau­nuo­liai tei­gė, kad Sei­mo pri­im­tas Dar­bo ko­dek­sas at­lie­pia at­ei­ties iš­šū­kius ir ska­ti­na pa­žan­gą, o se­na­sis įsta­ty­mas pil­nas nuo­sta­tų, var­žan­čių lais­vę.

Sam­bū­rio idė­ją pa­lai­kė „Glo­bal Lit­hua­nian Lea­ders“, „World Eco­no­mic Fo­rum Glo­bal Sha­pers Vil­nius“, Jau­ni­mo or­ga­ni­za­ci­ja „Dar­bas“, Jau­nų­jų kon­ser­va­to­rių ly­ga, Lie­tu­vos li­be­ra­lus jau­ni­mas, Lie­tu­vos so­cial­de­mo­kra­ti­nio jau­ni­mo są­jun­ga, „Kurk Lie­tu­vai alum­ni“ ir Pa­sau­lio lie­tu­vių jau­ni­mo są­jun­ga.