Diplomatinio tinklo žemėlapyje regima nauja kryptis
Vie­nas Dar­bo par­ti­jos (DP) ly­de­rių Vy­tau­tas Gap­šys ak­ty­viai stu­mia idė­ją pa­skir­ti am­ba­sa­do­rių In­do­ne­zi­jai. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Li­nas Lin­ke­vi­čius tvir­ti­na, kad to­kia ga­li­my­bė kol kas ne­svars­to­ma.

Sei­mo DP frak­ci­jos se­niū­nas, Tarp­par­la­men­ti­nių ry­šių su In­do­ne­zi­ja pir­mi­nin­kas V. Gap­šys įsi­ti­ki­nęs, kad pri­va­lu pa­skir­ti am­ba­sa­do­rių vie­nai di­džiau­sių vals­ty­bių pa­sau­ly­je. Esą ne­bū­ti­na ati­da­ry­ti nau­jos am­ba­sa­dos Dža­kar­to­je, pa­skir­tas dip­lo­ma­tas mū­sų ša­lies in­te­re­sams ga­lė­tų at­sto­vau­ti iš Vil­niaus ar­ba dirb­ti ku­rio­je nors Azi­jos vals­ty­bė­je, kur jau vei­kia Lie­tu­vos at­sto­vy­bė.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras L. Lin­ke­vi­čiaus tei­gi­mu, pa­gal da­bar­ti­nes fi­nan­si­nes ga­li­my­bes mū­sų dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių tink­las - op­ti­ma­lus.

Ypa­tin­ga šalis

V. Gap­šys tvir­ti­no, kad anks­čiau mū­sų ša­lis tu­rė­jo am­ba­sa­do­rių In­do­ne­zi­jai, dir­bu­sį Vil­niu­je, ta­čiau da­bar ši ša­lis li­ko „nie­kie­no že­mė“. Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (URM) in­for­ma­vo, kad Tei­sės ir tarp­tau­ti­nių su­tar­čių de­par­ta­men­to di­rek­to­rė Si­gu­tė Jakš­to­ny­tė 2014 me­tų lie­pos 1 die­ną at­šauk­ta iš am­ba­sa­do­rės In­do­ne­zi­jo­je par­ei­gų pa­si­bai­gus ka­den­ci­jai. Nau­jas dip­lo­ma­tas į šias par­ei­gas ne­pas­kir­tas.

Pa­sak V. Gap­šio, prem­je­ro Al­gir­do But­ke­vi­čiaus žo­džiai apie nau­jų rin­kų pa­ieš­ką pra­si­len­kia su dar­bais. Jis tvir­ti­no, kad aps­vars­ty­ti ga­li­my­bę pa­skir­ti am­ba­sa­do­rių In­do­ne­zi­jai pa­siū­lė dar va­sa­rą, bet rea­lių veiks­mų ne­su­lauk­ta. „Pa­sa­kiau, kad In­do­ne­zi­ja yra vie­na tų rin­kų, į ku­rias ga­lė­tu­me žiū­rė­ti, juo­lab kad sten­gia­mės dirb­ti su gre­ta esan­čia Ma­lai­zi­ja. Ma­nau, vi­sas pa­sau­lis, iš­sky­rus Lie­tu­vą, ma­to In­do­ne­zi­ją“, - ap­gai­les­ta­vo Sei­mo na­rys.

V. Gap­šys pa­žy­mė­jo su­pran­tan­tis, kad mū­sų ša­lis vi­sur am­ba­sa­dų tu­rė­ti ne­ga­li - tai per­ne­lyg bran­gu. Ta­čiau esą bū­ti­na ženg­ti pir­mą žings­nį ir pa­skir­ti am­ba­sa­do­rių In­do­ne­zi­jai, kad jis ga­lė­tų pra­dė­ti dirb­ti. Ne­va jei už­si­megs eko­no­mi­niai ry­šiai ir tai bus nau­din­ga Lie­tu­vai, bus ga­li­ma ženg­ti to­les­nius žings­nius.

Į Af­ri­ką grę­žia­si vi­sas pasaulis

V. Gap­šio tei­gi­mu, In­do­ne­zi­ja no­ri plė­to­ti ry­šius su Lie­tu­va. Prieš ke­lis me­tus mū­sų ša­ly­je lan­kė­si šios ša­lies par­la­men­to pir­mi­nin­ko va­do­vau­ja­ma de­le­ga­ci­ja. „Ne kar­tą te­ko bend­rau­ti su In­do­ne­zi­jos am­ba­sa­do­riu­mi Lie­tu­vai, ku­ris re­zi­duo­ja Da­ni­jo­je, taip pat - apie Da­ni­jos įdir­bį to­je ša­ly­je. Da­nai tu­ri la­bai ne­ma­žą eko­no­mi­nių ir ki­to­kių ry­šių plė­tros pla­ną. In­do­ne­zi­jos am­ba­sa­do­rius bu­vo šiek tiek nu­ste­bęs, kad Lie­tu­va ne taip ak­ty­viai žiū­ri į to­kią di­džiu­lę rin­ką, di­de­les ga­li­my­bes“, - pa­sa­ko­jo par­la­men­ta­ras.

V. Gap­šys pa­si­gen­da ir mū­sų ša­lies dė­me­sio Af­ri­kai, į ku­rią da­bar esą grę­žia­si vi­sas pa­sau­lis. „Mū­sų įdir­bis ten yra kuk­lus. Su­pran­tu, kad tai yra avan­su in­ves­tuo­ja­mos lė­šos. Bet ko­dėl tai da­ro Da­ni­ja? Ži­no­ma, ji eko­no­miš­kai stip­res­nė, bet tas eko­no­mi­nis stip­ru­mas at­si­ran­da dėl to, kad ji su­ge­ba eks­por­tuo­ti sa­vo pro­duk­ci­ją ir už­si­ti­krin­ti sa­vo įmo­nių pra­na­šu­mą ki­to­se ša­ly­se: Azi­jos, Af­ri­kos rin­ko­se. Mes ir­gi tu­rė­tu­mė­me apie tai gal­vo­ti“, - įsi­ti­ki­nęs jis. Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je (PAR) stei­gia­ma mū­sų ša­lies am­ba­sa­da, anot V. Gap­šio, žings­nis į prie­kį, ta­čiau ši at­sto­vy­bė dau­gy­bės ki­tų že­my­no ša­lių ap­rėp­ti ne­pa­jėgs.

Pa­de­da­ma verslui

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras L. Lin­ke­vi­čius pa­žy­mė­jo, kad pla­nų skir­ti am­ba­sa­do­rių In­do­ne­zi­jai nė­ra. Anot jo, ga­li­my­bės plės­ti mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nio at­sto­va­vi­mo tink­lą svars­to­mos pa­gal tu­ri­mas fi­nan­si­nes ga­li­my­bes ir po­rei­kius. „Plės­ti dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių tink­lo iš es­mės ne­tu­ri­me lė­šų. Nau­ja am­ba­sa­da PAR, ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas Los An­dže­le yra mak­si­mu­mas, ką šiuo me­tu ga­li­me sau leis­ti. At­ei­ty­je vis­kas bus ma­ty­ti pa­gal ga­li­my­bes ir iš­tek­lius. Po­rei­kis yra di­des­nis, kai ku­riuo­se že­my­nuo­se - Af­ri­ko­je, Pie­tų Ame­ri­ko­je - esa­me ma­žai at­sto­vau­ja­mi“, - pa­brė­žė L. Lin­ke­vi­čius.

Pa­sak jo, URM ak­ty­viai dir­ba pa­de­dant mū­sų vers­lui ieš­ko­ti nau­jų rin­kų. Dėl to ta­ria­ma­si su eks­per­tais, vers­lo at­sto­vais. Esant po­rei­kiui, į mū­sų ša­lies at­sto­vy­bes siun­čia­mi pa­pil­do­mi eko­no­mi­kos pa­ta­rė­jai, dip­lo­ma­tai.

Per daug am­ba­sa­dų Europoje

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to na­rys Ar­mi­nas Ly­de­ka pa­žy­mė­jo, kad dip­lo­ma­ti­niai san­ty­kiai su In­do­ne­zi­ja yra už­megz­ti ir dip­lo­ma­ti­niais ka­na­lais bend­rau­ja­me. Taip pat jis pa­brė­žė, kad Lie­tu­va, kaip ma­ža vals­ty­bė, ne­ga­li tu­rė­ti am­ba­sa­dų kiek­vie­no­je pa­sau­lio ša­ly­je, to­dėl to­les­niuo­se pa­sau­lio re­gio­nuo­se at­sto­va­vi­mas mū­sų ša­liai „den­gia­mas“ iš ki­tų vals­ty­bių.

Ar rei­kia am­ba­sa­do­riaus In­do­ne­zi­jai? Pa­sak A. Ly­de­kos, gal­būt ir rei­kia, jei­gu jis re­zi­duo­tų ne to­je ša­ly­je, o kur nors ki­tur ir pa­pil­do­mai mums nie­ko ne­kai­nuo­tų. „O at­sto­va­vi­mo, kon­tak­tų už­mez­gi­mo ly­gis bū­tų aukš­tes­nis“, - pa­brė­žė jis.

A. Ly­de­ka pa­žy­mė­jo, kad siū­lant steig­ti nau­jas am­ba­sa­das, rei­kia nu­ro­dy­ti, ko­kios da­bar vei­kian­čios at­sto­vy­bės tu­rė­tų bū­ti už­da­ro­mos, mat plės­ti jų tink­lo nė­ra fi­nan­si­nių ga­li­my­bių. Jis ma­no, kad tu­ri­me per daug am­ba­sa­dų Eu­ro­pos vals­ty­bė­se. Tuo me­tu mū­sų dip­lo­ma­ti­nio at­sto­va­vi­mo trū­ku­mas jun­ta­mas Pie­tų Ame­ri­ko­je, Azi­jo­je.

A. Ly­de­ka įsi­ti­ki­nęs, kad mū­sų dip­lo­ma­tai pa­kan­ka­mai sėk­min­gai pa­de­da ieš­ko­ti nau­jų rin­kų mū­sų ša­lies pro­duk­ci­jai. Ta­čiau, ži­no­ma, vis­kas ga­lė­tų vyk­ti ir dar sėk­min­giau.