Diplomatijos laukia rokiruotės
Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja per­žiū­rė­ti dip­lo­ma­ti­nio at­sto­va­vi­mo tink­lą. Ma­no­ma, kad ga­li bū­ti at­si­sa­ko­ma kai ku­rių mū­sų ša­lies am­ba­sa­dų Eu­ro­pos ša­ly­se, stip­ri­nant dė­me­sį eko­no­miš­kai spar­čiai au­gan­čioms vals­ty­bėms Azi­jo­je, Af­ri­ko­je, Pie­tų Ame­ri­ko­je.

Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ne nu­ma­ty­ta at­lik­ti Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nio at­sto­va­vi­mo tink­lo ana­li­zę ir teik­ti pa­siū­ly­mus dėl jo pert­var­kos. Pa­čią re­for­mą ke­ti­na­ma įgy­ven­din­ti ka­den­ci­jos pa­bai­go­je, 2020 me­tų an­tro­je pu­sė­je.

Vis dėl­to Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos įgy­ven­di­ni­mo prie­mo­nių pla­ne jau šių me­tų ru­de­nį nu­ma­ty­ta su­stip­rin­ti Lie­tu­vos dip­lo­ma­ti­nį at­sto­va­vi­mą JAV. Ta­čiau ne­aiš­ku, kaip tai bus da­ro­ma ir kiek pi­ni­gų ga­li par­ei­ka­lau­ti. Taip pat ar­ti­miau­siu me­tu ga­li bū­ti pa­teik­ti pa­siū­ly­mai už­da­ry­ti am­ba­sa­das kai ku­rio­se vals­ty­bė­se.

De­ri­na­mi sprendimai

Prem­je­ro Sau­liaus Skver­ne­lio pa­ta­rė­jas už­sie­nio po­li­ti­kos klau­si­mais Dei­vi­das Ma­tu­lio­nis sa­kė, kad pa­gal tu­ri­mas fi­nan­si­nes ga­li­my­bes esa­mas mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių tink­las yra be­veik op­ti­ma­lus. „Ta­čiau vi­sa­da žiū­ri­ma, pa­tei­si­na lū­kes­čius vie­na ar­ba ki­ta at­sto­vy­bė ar ne, ma­žiau ar dau­giau tei­kia nau­dos. To­dėl kiek­vie­nais me­tais vyks­ta tam ti­kros ma­žes­nės ar di­des­nės pert­var­kos. Pa­vyz­džiui, kai kur ma­ži­na­mas per­so­na­lo skai­čius, kai kur jis di­di­na­mas, kai ka­da pri­ima­mi spren­di­mai už­da­ry­ti am­ba­sa­das ar­ba ati­da­ry­ti nau­jas“, – aiš­ki­no jis.

Pa­sak D. Ma­tu­lio­nio, dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių tink­lo per­žiū­ra – ne vien prem­je­ro ar už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro kom­pe­ten­ci­jos klau­si­mas. Pir­miau­sia sa­vo žo­dį dėl to tu­ri tar­ti tie­sio­giai už ša­lies už­sie­nio po­li­ti­ką at­sa­kin­gas pre­zi­den­tas, taip pat Sei­mas. „To­dėl spren­di­mai tu­ri bū­ti su­de­rin­ti. Šiuo me­tu jie kaip tik de­ri­na­mi. Nu­ma­ty­ti tam ti­kri, ne­sa­ky­čiau, kad la­bai jau kar­di­na­lūs pa­si­kei­ti­mai, bet jų tu­rė­tų bū­ti“, – kal­bė­jo prem­je­ro pa­ta­rė­jas.

Per­žiū­rint at­sto­vy­bių tink­lą, D. Ma­tu­lio­nio tei­gi­mu, sie­kia­ma skir­ti dau­giau dė­me­sio eko­no­mi­nei dip­lo­ma­ti­jai. Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES), NA­TO vals­ty­bė­se vei­kian­čio­se mū­sų ša­lies at­sto­vy­bė­se stip­ri po­li­ti­nė di­men­si­ja. Ten, kur gy­ve­na daug Lie­tu­vos pi­lie­čių, pa­vyz­džiui, Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, Nor­ve­gi­jo­je, Šve­di­jo­je, Vo­kie­ti­jo­je, la­bai daug dė­me­sio rei­kia skir­ti ir kon­su­li­niams rei­ka­lams. Kai ku­rio­se ša­ly­se ak­tua­lus vi­zų iš­da­vi­mas. Ta­čiau, Gru­zi­jo­je ir Ukrai­no­je įsi­ga­lio­jus be­vi­ziam re­ži­mui su ES, ne­ži­no­ma, kaip elg­tis su da­li­mi per­so­na­lo Lie­tu­vos am­ba­sa­do­se Tbi­li­sy­je ir Ki­je­ve: iš­lai­ky­ti jį, šiek tiek ma­žin­ti ar skir­ti dau­giau dė­me­sio il­ga­lai­kių vi­zų iš­da­vi­mui. „Ly­giai taip pat ir dėl pa­čių at­sto­vy­bių: ar ko­kia at­sto­vy­bė bus už­da­ro­ma, ar bus ati­da­ro­ma nau­ja, de­ja, šian­dien ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, nes dar ne­priim­ti spren­di­mai. Ta­čiau kuo to­liau nuo Lie­tu­vos yra ša­lis, tuo dau­giau dė­me­sio ten tu­ri bū­ti eko­no­mi­nei dip­lo­ma­ti­jai“, – pa­kar­to­jo D. Ma­tu­lio­nis.

Stip­rins eko­no­mi­nę diplomatiją

S. Skver­ne­lio pa­ta­rė­jas aiš­ki­no, kad eko­no­mi­nis svo­rio cen­tras šiuo me­tu kryps­ta iš Eu­ro­pos į Azi­ją, tad šis že­my­nas yra įdo­mus mū­sų ša­lies dip­lo­ma­ti­nio at­sto­va­vi­mo po­žiū­riu. „To­dėl ma­nau, kad mū­sų at­sto­vy­bės Ki­ni­jo­je ir Ja­po­ni­jo­je yra ga­na svar­bios, gal­būt čia ir tu­rė­tų bū­ti šiek tiek stip­ri­na­mas per­so­na­las“, – svars­tė D. Ma­tu­lio­nis.

Kar­tu jis ma­no, kad rei­kia kreip­ti dė­me­sį ir į Pie­tų Ame­ri­kos bei Af­ri­kos že­my­nus, stip­rin­ti eko­no­mi­nę dip­lo­ma­ti­ją šio­mis kryp­ti­mis, su­pa­žin­din­ti mū­sų vers­lą su ga­li­my­bė­mis eks­por­tuo­ti ten lie­tu­viš­kas pre­kes, ban­dy­ti pri­trauk­ti in­ves­ti­ci­jų į Lie­tu­vą.

Nors ne­ofi­cia­liai tei­gia­ma, kad Vy­riau­sy­bė pla­nuo­ja už­da­ry­ti ke­le­tą am­ba­sa­dų Eu­ro­pos ša­ly­se, pa­vyz­džiui, gal­būt Švei­ca­ri­jo­je ir Aus­tri­jo­je, D. Ma­tu­lio­nis to pa­tvir­tin­ti ne­ga­lė­jo. Klau­sia­mas, ar pla­nuo­ja­ma ati­da­ry­ti nau­jų dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių už­sie­ny­je, jis mi­nė­jo nu­sis­to­vė­ju­sią tvar­ką ne­di­din­ti at­sto­vy­bių skai­čiaus tau­pant lė­šas. Ta­čiau jei ko­kia nors bū­tų už­da­ry­ta, esą kaž­kur ki­tur bū­tų ga­li­ma ati­da­ry­ti nau­ją.

Vy­riau­sy­bė pa­skel­bė pla­nus ma­žin­ti fi­nan­sa­vi­mą be­veik vi­soms mi­nis­te­ri­joms, o su­tau­py­tas lė­šas nu­kreip­ti į spe­cia­lų krep­še­lį po­ky­čiams vals­ty­bė­je įgy­ven­din­ti. Pa­sis­paus­ti ga­li tek­ti ir Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jai (URM). Ta­čiau D. Ma­tu­lio­nis tei­gia iš S. Skver­ne­lio, fi­nan­sų ir už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­trų Vi­liaus Ša­po­kos bei Li­no Lin­ke­vi­čiaus po­kal­bių ma­tan­tis, kad ga­li bū­ti pa­siek­tas komp­ro­mi­sas. „Vals­ty­bės pri­ori­te­tai šiuo me­tu vi­siems aiš­kūs, iš­ties ne­ri­mą ke­lia tai, kad yra di­de­lė so­cia­li­nė at­skir­tis. Tu­ri­me da­ry­ti vis­ką, kad ji ma­žė­tų, tam vi­sos sri­tys tu­ri kiek nors pri­si­dė­ti. Kiek nu­ken­tės ar ne­nu­ken­tės už­sie­nio rei­ka­lai, dar per anks­ti kal­bė­ti, nes ga­lų ga­le biu­dže­tas nė­ra ga­lu­ti­nis, vyks­ta de­ry­bos. Ta­čiau ma­tau, kad aukš­čiau­siu po­li­ti­niu ly­giu mi­nis­trai ir prem­je­ras kal­ba­si ga­na po­zi­ty­viai“, – sa­kė jis.

No­ri ra­cio­na­lių pokyčių

Sei­mo Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­to (URK) na­rys, bu­vęs už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tras Aud­ro­nius Ažu­ba­lis apie pla­nuo­ja­mą per­žiū­rą nie­ko ne­ži­no. Jo nuo­mo­ne, taip at­si­ti­ko ir dėl smar­kiai kri­tu­sios par­la­men­ti­nio ko­mi­te­to įta­kos. „To­dėl na­tū­ra­lu, kad kaž­kas ta­ria­si, gal­vo­ja, bet par­la­men­ta­rai apie tai ne­ži­no. Ži­no­ki­te tik to­kį da­ly­ką, kad am­ba­sa­doms ati­da­ry­ti ar už­da­ry­ti rei­kia ko­mi­te­to pri­ta­ri­mo. Tad, ma­tyt, į šią Sei­mo struk­tū­rą žiū­ri­ma kaip į to­kią, kur jie at­eis, ir bus pri­tar­ta“, – kri­ti­ka­vo kon­ser­va­to­rius.

A. Ažu­ba­lis iš dė­lio­ja­mos pert­var­kos daug ne­si­ti­ki. Kar­tu jis sa­ko, kad pla­nuo­ja­mi po­ky­čiai ga­li bū­ti ra­cio­na­lūs, o ga­li at­si­tik­ti ir prieš­in­gai. Pa­vyz­džiui, jis pri­mi­nė bu­vęs prieš anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės spren­di­mą įsteig­ti am­ba­sa­dą Pie­tų Af­ri­kos Res­pub­li­ko­je (PAR). „Tai vals­ty­bė, ku­ri, pa­ly­gin­ti su kai­my­nė­mis, šiuo me­tu ly­de­riau­ja eko­no­mi­ko­je ir vi­sur, bet kaž­ko­dėl vers­las iš ten trau­kia­si. Ko­kie ten Lie­tu­vos in­te­re­sai, iš­sky­rus tai, kad yra lit­va­kų pa­li­kuo­nių? Dau­giau jų ne­ma­tau. De­ja, daž­nai to­kie da­ly­kai da­ro­mi spren­džiant emo­ci­jo­mis“, – ti­ki­no jis.

Deividas Matulionis: "Ekonominis svorio centras šiuo metu krypsta iš Europos į Aziją, tad šis žemynas yra įdomus mūsų šalies diplomatinio atstovavimo požiūriu."/ "Lietuvos žinių" archyvo nuotrauka

Rei­kia dau­giau pinigų

Tai, kad pla­nuo­ja­ma dau­giau dė­me­sio skir­ti spar­čiau­siai au­gan­čioms Azi­jos eko­no­mi­koms, A. Ažu­ba­lis įver­ti­no su iro­niš­ku šyps­niu, sa­ky­da­mas, kad Ki­ni­jos, In­di­jos ūkis į vir­šų stie­bia­si jau dau­gy­bę me­tų. Taip pat, jo nuo­mo­ne, ne­nor­ma­lu, kad 1,3 mlrd. gy­ven­to­jų tu­rin­čio­je In­di­jo­je mū­sų ša­liai at­sto­vau­ja vos trys dip­lo­ma­tai. To­dėl stip­rin­ti pa­jė­gu­mus bū­tų tei­sin­gas žings­nis, ta­čiau pa­sve­riant, kiek tai duo­tų rea­lios nau­dos. „Neuž­ten­ka sa­ky­ti, kad yra ge­ros pre­ky­bi­nės ga­li­my­bės. Tai pui­kiai ži­no­me iš Ame­ri­kos pa­vyz­džio, kai mū­sų alu­da­riams bu­vo siū­lo­ma at­ei­ti į rin­ką sa­kant, kad per mė­ne­sį rei­kia tiek ir tiek tūks­tan­čių li­trų alaus. Aiš­ku, kad tiek pa­ga­min­ti jie ne­ga­li, o jei ga­li, bi­jo ri­zi­kos. Kai man sa­ko, kad rei­kia nau­jų rin­kų, kaž­kas bus, į tai žiū­riu la­bai at­sar­giai“, – aiš­ki­no jis.

Svars­tant, kad ga­li bū­ti už­da­ry­tos ke­lios am­ba­sa­dos, A. Ažu­ba­lis sa­kė, jog tam ti­kras at­sto­vy­bes ga­lė­jo­me už­da­ry­ti se­niau­siai ir taip su­tau­py­ti ne­ma­žai pi­ni­gų. Be to, jis ak­cen­ta­vo bū­ti­ny­bę di­din­ti fi­nan­sa­vi­mą už­sie­nio rei­ka­lų sri­čiai, juo­lab kad dip­lo­ma­ti­nei ži­ny­bai už­krau­ta ne­ma­žai pa­pil­do­mų funk­ci­jų, su­si­ju­sių su at­kur­tos vals­ty­bės šimt­me­čio mi­nė­ji­mu, lie­ka ak­tua­lios geo­po­li­ti­nės grės­mės. „Sau­gu­mas pir­miau­sia yra stip­ri dip­lo­ma­ti­nė tar­ny­ba, ry­šiai, dvi­ša­lė dip­lo­ma­ti­ja. Gink­las, ge­le­žis yra pa­sku­ti­nis ar­gu­men­tas. Prieš tai rei­kia tu­rė­ti stip­rią dip­lo­ma­ti­ją, o pas mus vis­kas su­sta­to­ma at­virkš­čiai“, – tei­gė Sei­mo URK na­rys.

Dau­giau­sia Lie­tu­vos – Eu­ro­po­je

Šiuo me­tu Lie­tu­va už­sie­nio vals­ty­bė­se tu­ri 39 am­ba­sa­das, vei­kian­čias ke­tu­riuo­se že­my­nuo­se. Dau­giau­sia jų – 27 – mū­sų ša­lies in­te­re­sams at­sto­vau­ja Eu­ro­pos ša­ly­se. Tarp to­liau­siai nuo Lie­tu­vos nu­to­lu­sių mū­sų ša­lies at­sto­vy­bių – esan­čios Ja­po­ni­jo­je, Ki­ni­jo­je, In­di­jo­je, PAR.

Taip pat mū­sų ša­lis tu­ri še­šias nuo­la­ti­nes at­sto­vy­bes prie įvai­rių tarp­tau­ti­nių or­ga­ni­za­ci­jų, pa­vyz­džiui, Eu­ro­pos Ta­ry­bos, Jung­ti­nių Tau­tų, NA­TO, UNES­CO ir pa­na­šiai.

Še­šiuo­se mies­tuo­se – San Pa­ule, Či­ka­go­je, Niu­jor­ke, Los An­dže­le, Al­ma­to­je, Sankt Pe­ter­bur­ge, taip pat Ka­li­ning­ra­de vei­kia Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­niai kon­su­la­tai. Dar tri­juo­se už­sie­nio vals­ty­bių mies­tuo­se – Sei­nuo­se, So­vets­ke ir Va­len­si­jo­je – dir­ba mū­sų ša­lies kon­su­la­tai, o Ra­ma­lo­je – Lie­tu­vos ry­šių su Pa­les­ti­na biu­ras.

Už­da­rė tris ambasadas

Dip­lo­ma­ti­nio at­sto­va­vi­mo tink­lą re­vi­zuo­ja be­veik kiek­vie­na Vy­riau­sy­bė. Pa­vyz­džiui, And­riaus Ku­bi­liaus va­do­vau­to mi­nis­trų ka­bi­ne­to spren­di­mu 2012 me­tais bu­vo už­da­ry­ta am­ba­sa­da Ar­gen­ti­no­je. Pra­ėju­sios ka­den­ci­jos mi­nis­trų ka­bi­ne­tas 2014 me­tų vi­du­ry­je už­da­rė mū­sų ša­lies am­ba­sa­das Slo­vė­ni­jo­je, Por­tu­ga­li­jo­je ir Bul­ga­ri­jo­je. Aiš­kin­ta, kad šio­se ša­ly­se lie­tu­vių bend­ruo­me­nės yra ne­di­de­lės, pre­ky­bos mas­tas ma­žas, kon­su­li­nių pa­slau­gų po­rei­kis – mi­ni­ma­lus, šios vals­ty­bės ne­tu­ri dip­lo­ma­ti­nių at­sto­vy­bių Vil­niu­je, o aukš­čiau­sių vals­ty­bės par­ei­gū­nų vi­zi­tai ren­gia­mi re­tai. Iš­lai­ky­ti Lie­tu­vos am­ba­sa­dą Bul­ga­ri­jo­je kas­met kai­nuo­da­vo apie 248 tūkst. eu­rų, Por­tu­ga­li­jo­je – apie 138 tūkst. eu­rų, Slo­vė­ni­jo­je – 195 tūkst. eu­rų.

2013 me­tais bu­vo ati­da­ry­tas Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nis kon­su­la­tas San Pa­ule, o 2014-ai­siais Pre­to­ri­jo­je du­ris at­vė­rė mū­sų ša­lies am­ba­sa­da PAR.