Diplomatas: Lenkijos karius sunku įtikinti ginti Baltijos šalis
Len­ki­jos dip­lo­ma­tas penk­ta­die­nį par­eiš­kė, kad len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos si­tua­ci­ja Lie­tu­vo­je blo­ges­nė nei Bal­ta­ru­si­jo­je, ir dėl ne­išsp­ręs­tų prob­le­mų Len­ki­jos ka­rius su­nku įti­kin­ti rū­pin­tis Bal­ti­jos ša­lių sau­gu­mu.

Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja šiuos par­eiš­ki­mus pa­va­di­no įžei­džian­čiais.

„Tu­ri­me pa­aiš­kin­ti Len­ki­jos ka­riams, kad jie tu­ri rem­ti Bal­ti­jos ša­lis. Ir tai su­dė­tin­ga, nes tu­ri­me prob­le­mų su len­kų ma­žu­ma Lie­tu­vo­je. Par­adok­sa­lu, ta­čiau da­bar len­kų ma­žu­mos si­tua­ci­ja Bal­ta­ru­si­jo­je yra ge­res­nė nei Lie­tu­vo­je“, – Kau­ne su­reng­to­je dis­ku­si­jo­je kal­bė­jo Len­ki­jos už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro po­li­ti­nio ka­bi­ne­to di­rek­to­rius Jan Par­ys.

Ren­gi­ny­je Vy­tau­to Di­džio­jo uni­ver­si­te­te jis pa­brė­žė, kad Len­ki­jos va­do­vams ma­žu­mų klau­si­mas yra la­bai svar­bus ir jis ap­sun­ki­na dia­lo­gą tarp Lie­tu­vos ir Len­ki­jos.

Jis kri­ti­ka­vo Lie­tu­vą dėl Vil­niaus Joa­chi­mo Le­le­ve­lio in­ži­ne­ri­jos mo­kyk­los, ku­rio­je ug­do­mi len­ka­kal­biai ir ru­sa­kal­biai vai­kai, si­tua­ci­jos. Mo­kyk­la vi­lia­si tap­ti il­gą­ja gim­na­zi­ja, ku­rio­je vai­kai ga­lė­tų bū­ti ug­do­mi nuo 1 iki 12 kla­sės. Mo­kyk­lą pla­nuo­ja­ma iš­kel­ti į nau­jas pa­tal­pas, kol kas ji te­be­sig­lau­džia bend­ro­se pa­tal­po­se su An­ta­kal­nio pro­gim­na­zi­ja, nes jai skir­to­se pa­tal­po­se dir­ba sta­ty­bi­nin­kai.

Dėl mo­kyk­los iš­kė­li­mo ir anks­tes­nių pla­nų pert­var­ky­ti įstai­gą į pa­grin­di­nę mo­kyk­lą pro­tes­ta­vo mo­kyk­los bend­ruo­me­nė, šį klau­si­mą Lie­tu­vos par­ei­gū­nams kė­lė ir Len­ki­jos po­li­ti­kai. Po dis­ku­si­jų Vil­niaus sa­vi­val­dy­bė pa­skel­bė re­mian­ti mo­kyk­los bend­ruo­me­nės sie­kį iš vi­du­ri­nės mo­kyk­los tap­ti il­gą­ja gim­na­zi­ja.

„Ma­žu­mų prob­le­mos spren­di­mas, kon­kre­čiai si­tua­ci­jos dėl len­kų švie­ti­mo Lie­tu­vo­je, bū­tų rea­li są­ly­ga ge­riems san­ty­kiams tarp dvie­jų ša­lių. Var­šu­vai tai šiuo me­tu yra pri­ori­te­tas“, – sa­kė J.Par­ys.

Po ren­gi­nio BNS žur­na­lis­tas pa­pra­šy­tas pa­ko­men­tuo­ti sa­vo min­tis, Len­ki­jos dip­lo­ma­tas sa­kė ne­no­rin­tis pla­čiau apie tai kal­bė­ti.

Lie­tu­vos Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos po­li­ti­kos di­rek­to­rius Ro­lan­das Ka­čins­kas, at­sa­ky­da­mas į iš­sa­ky­tą kri­ti­ką, pa­brė­žė, kad to­kie tei­gi­niai yra įžei­džian­tys.

„Iš es­mės yra ne­tei­sin­ga sa­ky­ti, kad žmo­gaus tei­sių si­tua­ci­ja au­to­ri­ta­ri­nia­me re­ži­me, va­di­na­ma­me pa­sku­ti­ne dik­ta­tū­ra Eu­ro­po­je, yra ge­res­nė nei stip­rio­je de­mo­kra­ti­jo­je, ko­kia yra Lie­tu­va. Tai mus ti­krai įžei­džia – vi­sus čia sė­din­čius lie­tu­vius. Tu­rė­tu­me veng­ti to­kių par­eiš­ki­mų kaip šis“, – sa­kė R.Ka­čins­kas.

Jis pa­brė­žė, kad J.Le­le­ve­lio gim­na­zi­ja su­lau­kė iš­skir­ti­nai di­de­lio fi­nan­sa­vi­mo pa­sta­to re­kons­truk­ci­jai. Jo tei­gi­mu, prob­le­mos, su ku­rio­mis su­si­du­ria len­kų ma­žu­ma, yra su­si­ju­si su vi­sos švie­ti­mo sis­te­mos re­for­ma, to­dėl tai ne vie­nos bend­ruo­me­nės, bet vi­sų ša­ly­je gy­ve­nan­čių žmo­nių prob­le­ma.

„Len­kų bend­ruo­me­nė Lie­tu­vo­je su­da­ro vie­ną pro­cen­tą vi­sos len­kų dias­po­ros pa­sau­ly­je. Be­veik dvi­de­šimt pro­cen­tų vi­sų len­kiš­kų mo­kyk­lų ne Len­ki­jo­je yra Lie­tu­vo­je. Tai fak­tai, ku­rie tu­rė­tų bū­ti ži­no­mi ir ko­mu­ni­kuo­ja­mi Len­ki­jos vi­suo­me­nei, nes kar­tais at­ro­do, kad jie yra ne­tin­ka­mai in­terp­re­tuo­ja­mi ir klai­di­na­mi“, – kal­bė­jo Lie­tu­vos diplomatas

Jis pa­brė­žė ne­nei­gian­tis, jog eg­zis­tuo­ja prob­le­mos, ta­čiau šios prob­le­mos, pa­sak Lie­tu­vos dip­lo­ma­to, yra dis­ku­tuo­ja­mos vi­suo­me­nė­je ir sie­kiant jas iš­spręs­ti vyks­ta įpras­tas de­mo­kra­ti­nis pro­ce­sas.

Penk­ta­die­nį Kau­ne vyks vy­ku­sio­je dis­ku­si­jo­je Lie­tu­vos ir Len­ki­jos dip­lo­ma­tai bei po­li­to­lo­gai dis­ku­ta­vo apie Lie­tu­vos ir Len­ki­jos par­tne­rys­tę bei po­li­ti­kos gai­res.

Pa­sta­rai­siais me­tais Lie­tu­vos ir Len­ki­jos san­ty­kiai yra at­ša­lę. Dau­giau nei prieš me­tus Len­ki­jo­je pa­si­kei­tus val­dan­čia­jai par­ti­jai dar ne­bu­vo su­si­rin­ku­si Lie­tu­vos ir Len­ki­jos Sei­mų par­la­men­ti­nė asamb­lė­ja, pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė su nau­juo­ju Len­ki­jos pre­zi­den­tu Andr­ze­ju­mi Du­da (An­dže­ju­mi Du­da) dvi­ša­lio po­kal­bio su­si­ti­ko tik šių me­tų rugp­jū­čio pa­bai­go­je per vi­zi­tą Kroa­ti­jo­je.

Ak­ty­ves­niam po­li­ti­niam bend­ra­dar­bia­vi­mui ko­ją ki­ša Var­šu­vos ak­cen­tuo­ja­mi klau­si­mai dėl len­kų tau­ti­nės ma­žu­mos pa­dė­ties Lie­tu­vo­je.