Dingusių vaikų paieškos aktyvinti neskubama
Lie­tu­va iki šiol nė­ra pri­si­jun­gu­si prie svar­bios eu­ro­pi­nės įspė­ji­mo sis­te­mos, pa­de­dan­čios Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) ša­ly­se ieš­ko­ti din­gu­sių vai­kų. Kol at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos dar tik svars­to to­kią ga­li­my­bę, ne­vy­riau­sy­bi­nin­kai ra­gi­na kuo grei­čiau įgy­ven­din­ti pro­jek­tą.

Kas­met Lie­tu­vo­je dings­ta ar­ti 2 tūkst. vai­kų. Per­nai bu­vo pa­skelb­ta 1682, o šie­met – 1904 vai­kų pa­ieš­ka. Be ži­nios din­gus ne­pil­na­me­čiui ne­del­siant pra­de­da­mas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, skel­bia­ma jo na­cio­na­li­nė pa­ieš­ka, o pri­rei­kus pa­si­tel­kia­mi tarp­tau­ti­niai bend­ra­dar­bia­vi­mo tei­sė­sau­gos sri­ty­je ka­na­lai, pa­vyz­džiui, Šen­ge­no in­for­ma­ci­nė sis­te­ma, Eu­ro­po­las, In­ter­po­las ir kt.

Din­gu­sių vai­kų pa­ieš­ką ga­lė­tų pa­spar­tin­ti Lie­tu­vos pri­si­jun­gi­mas prie įspė­ji­mo sis­te­mos AM­BER Alert Europe, ku­rią yra įdie­gu­sios 15 ES vals­ty­bių. Ta­čiau dėl to kol kas tryp­čio­ja­ma vie­to­je.

Pa­ten­kin­ti da­bar­ti­ne sistema

AM­BER Alert Europe yra Eu­ro­pos įspė­ji­mo sis­te­ma din­gus vai­kui. Or­ga­ni­za­ci­ja vie­ši­na in­for­ma­ci­ją apie ieš­ko­mus ne­pil­na­me­čius, bend­ra­dar­biau­ja su tei­sė­sau­gos ins­ti­tu­ci­jo­mis, sie­kia pa­ge­rin­ti kei­ti­mą­si in­for­ma­ci­ja apie din­gu­sius vai­kus ir su­telk­ti eu­ro­pie­čius jų pa­ieš­kai.

Natalija Kurčinskaja: „AMBER Alert Europe sistema pasiteisino visose valstybėse, kuriose buvo įdiegta. Kreipėmės į Vidaus reikalų ministeriją ir Policijos departamentą, tačiau niekas nepajudėjo.“/ Romo Jurgaičio nuotrauka

Kaip in­for­ma­vo Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja (VRM), šiuo me­tu vyks­ta dis­ku­si­jos dėl AM­BER Alert Europe įspė­ji­mo sis­te­mos vai­kui din­gus, svars­to­ma ga­li­my­bė at­ei­ty­je pri­si­jung­ti prie jos. Ta­čiau kar­tu pa­žy­mi­ma, kad šiuo me­tu vei­kian­ti din­gu­sių vai­kų pa­ieš­kos sis­te­ma yra ga­na efek­ty­vi. „Da­bar­ti­niu me­tu Lie­tu­vo­je yra su­kur­ta tei­si­nė ba­zė, ki­tos prie­mo­nės ir ga­li­my­bės, pa­vyz­džiui, gy­ven­to­jų in­for­ma­vi­mas per ži­niask­lai­dos prie­mo­nes, pa­si­ra­šy­ti su­si­ta­ri­mai su ne­vy­riau­sy­bi­nė­mis or­ga­ni­za­ci­jo­mis, ku­rių veik­la su­si­ju­si su din­gu­sių as­me­nų, taip pat ir vai­kų, pa­ieš­ka. Ši sis­te­ma yra ga­na efek­ty­vi ir lei­džia veiks­min­gai ieš­ko­ti din­gu­sių vai­kų“, – aiš­ki­no VRM Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus at­sto­vai.

Taip pat nu­ro­do­ma, kad prie din­gu­sių vai­kų pa­ieš­kos pri­si­de­da 2014 me­tais pra­dė­ju­si veik­ti ES karš­to­ji te­le­fo­no li­ni­ja 116000, ja ga­li­ma pra­neš­ti apie pra­din­gu­sį ma­ža­me­tį. 2014 me­tais bu­vo at­si­liep­ta į 930 skam­bu­čių, o šie­met iki lap­kri­čio mė­ne­sio – į 388 skam­bu­čius. „Do­mi­nuo­ja skam­bu­čiai vie­nam iš tė­vų pa­gro­bus vai­ką ir iš­ve­žus jį į už­sie­nį, pa­bė­gus vai­kams iš na­mų. Taip pat pa­sta­ruo­ju me­tu tei­kia­ma pa­gal­ba nu­sta­tant ne­pil­na­me­čių, at­vy­ku­sių iš tre­čių­jų ša­lių ir pra­šan­čių prie­globs­čio, ta­pa­ty­bę“, – sa­kė VRM at­sto­vai.

Ne­ga­li­ma tau­py­ti vai­kų sąskaita

Din­gu­sių žmo­nių šei­mų par­amos cen­tro, mū­sų ša­ly­je ad­mi­nis­truo­jan­čio 116000 te­le­fo­no li­ni­ją, di­rek­to­rės Na­ta­li­jos Kur­čins­ka­jos tei­gi­mu, vals­ty­bė tu­ri dė­ti vi­sas įma­no­mas pa­stan­gas, kad bū­tų ieš­ko­mi ir su­ran­da­mi din­gę vai­kai. To­dėl bū­ti­na pri­si­jung­ti ir prie AM­BER Alert Europe įspė­ji­mo apie din­gu­sius vai­kus sis­te­mos.

Anot par­amos cen­tro di­rek­to­rės, lais­va ju­dė­ji­mo erd­vė ES su­tei­kia ga­li­my­bių iš na­mų pa­bė­gu­siems vai­kams leng­viau kirs­ti vals­ty­bių sie­nas ar pa­grob­tiems ne­pil­na­me­čiams bū­ti per­vež­tiems į ki­tas Bend­ri­jos ša­lis. Koor­di­nuo­ta vi­so­je ES erd­vė­je din­gu­sių vai­kų pa­ieš­ka yra efek­ty­ves­nė. „AMBER Alert Europe sis­te­ma pa­si­tei­si­no vi­so­se vals­ty­bė­se, ku­rio­se bu­vo įdieg­ta. Prieš po­rą me­tų Eu­ro­pos Ko­mi­si­ja ža­dė­jo su­teik­ti fi­nan­sa­vi­mą, mū­sų ša­lis bū­tų ga­lė­ju­si tuo pa­si­nau­do­ti. Krei­pė­mės į VRM ir Po­li­ci­jos de­par­ta­men­tą, ta­čiau nie­kas ne­pa­ju­dė­jo“, – ap­gai­les­ta­vo N. Kur­čins­ka­ja.

Ji vy­lė­si, kad at­sa­kin­gos ins­ti­tu­ci­jos vis dėl­to nu­spręs pra­dė­ti šį pro­jek­tą, ir Lie­tu­va pri­si­jungs prie šios eu­ro­pi­nės įspė­ji­mo sis­te­mos. „Tu­ri­me da­ry­ti kuo dau­giau pa­na­šių žings­nių ir ne­tau­py­ti pi­ni­gų. Sa­vo vai­kų sąs­kai­ta ne­ga­li­me tau­py­ti, ne tiek daug jų Lie­tu­vo­je tu­ri­me“, – pa­brė­žė Din­gu­sių žmo­nių šei­mų par­amos cen­tro va­do­vė.

Pa­sak N. Kur­čins­ka­jos, žings­nis į prie­kį efek­ty­vi­nant din­gu­sių vai­kų pa­ieš­kas bu­vo karš­to­sios te­le­fo­no li­ni­jos pa­lei­di­mas. „Ši li­ni­ja la­bai nau­din­ga, nes ga­na grei­tai ga­li­me nu­sta­ty­ti vai­ko bu­vi­mo vie­tą. Jei­gu mums skam­bi­na pra­neš­ti, kad din­go vai­kas ar­ba jį pa­gro­bė ir iš­ve­žė vie­nas iš tė­vų, ga­li­me iš kar­to su­si­siek­ti su li­ni­jos ad­mi­nis­tra­to­rė­mis iš ki­tų ša­lių“, – aiš­ki­no ji.

Ne­sus­kai­čiuo­ti din­gę vaikai

Sei­mo Vai­ko ge­ro­vės par­la­men­ti­nės gru­pės vi­ce­pir­mi­nin­kė Ri­ma Baš­kie­nė pa­žy­mė­jo, kad Lie­tu­va aps­kri­tai nė­ra su­skai­čia­vu­si, kiek tiks­liai vai­kų yra din­gę, kiek iš jų yra tie­siog iš­vy­kę su tė­vais gy­ven­ti į už­sie­nį.

Par­la­men­ta­rė įsi­ti­ki­nu­si, kad din­gu­sių vai­kų pa­ieš­kos tu­ri vyk­ti vi­sais įma­no­mais bū­dais ir kaip ga­li­ma grei­čiau. To­dėl mū­sų ša­lis jau se­niai tu­rė­jo pri­si­jung­ti prie eu­ro­pi­nės įspė­ji­mo apie din­gu­sius vai­kus sis­te­mos. „Da­bar rei­kia ne tik skųs­tis, jog tai yra blo­gai, bū­ti­ni kon­kre­tūs veiks­mų pla­nai, įpa­rei­go­ji­mai ati­tin­ka­moms ins­ti­tu­ci­joms, kad tai ne­lik­tų vien tik žo­džiai. Ma­nau, mū­sų par­la­men­ti­nei gru­pei pri­va­lu kvies­tis at­sa­kin­gas ins­ti­tu­ci­jas ir iš jų par­ei­ka­lau­ti aiš­ku­mo, at­sa­ky­mų, kas iki šiol truk­dė pri­si­jung­ti prie šios sis­te­mos, ko­kie žings­niai rei­ka­lin­gi tai įgy­ven­din­ti kaip ga­li­ma grei­čiau“, – įsi­ti­ki­nu­si R. Baš­kie­nė.