Dingusių pilotų kolegos: lėktuve buvo gelbėjimo įranga
Į Bal­ti­jos jū­rą nu­kri­tu­sia­me lėk­tu­ve An-2 bu­vo vi­sa rei­ka­lin­ga gel­bė­ji­mo­si įran­ga, tei­gia din­gu­sių pi­lo­tų ko­le­gos.

Pi­lo­tai Adol­fas Ma­čiu­lis ir Al­vy­das Sel­mis­trai­tis - vie­ni la­biau­siai pa­ty­ru­sių la­kū­nų Lie­tu­vo­je ir vie­ni la­biau­siai ger­bia­mų An-2 pi­lo­tų pa­sau­ly­je, ore pra­lei­dę tūks­tan­čius va­lan­dų, ma­tę pa­ty­rę pa­čių įvai­riau­sių iš­ban­dy­mų. Tai ti­kri pro­fe­sio­na­lai, ku­rie nie­ka­dos ne­ri­zi­kuo­tų sau­gu­mu, ra­šo­ma UAB „Klai­pė­dos avia­li­ni­jos“ iš­pla­tin­ta­me pra­ne­ši­me spau­dai.

„Ge­gu­žės 16 d. į Bal­ti­jos jū­rą, li­kus maž­daug 100 km iki Lie­tu­vos kran­tų, ava­ri­niu bū­du lei­do­si „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ lėk­tu­vas An-2, ku­rį pi­lo­ta­vo Adol­fas Ma­čiu­lis ir Al­vy­das Sel­mis­trai­tis. Be ži­nios din­go – dar vis ne­ga­li­me ir ne­no­ri­me iš­tar­ti žo­džio „žu­vo“ – mū­sų bend­ra­dar­biai, ko­le­gos, drau­gai.

Mus, jų drau­gus ir ko­le­gas, ypač žei­džia šian­dien pa­skelb­ta me­la­gin­ga in­for­ma­ci­ja ne­va lėk­tu­ve ga­lė­jo ne­bū­ti rei­ka­lin­gos gel­bė­ji­mo įran­gos. Ši de­zin­for­ma­ci­ja pa­tei­kia­ma kaip nu­skam­bė­ju­si iš „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ at­sto­vų lū­pų.

No­ri­me aiš­kiai ir gar­siai pa­sa­ky­ti: tai me­las. Lėk­tu­ve bu­vo ir gel­bė­ji­mo­si lie­me­nės, ir plaus­tas. Tai pa­tvir­ti­na ne vie­nas liu­di­nin­kas, tarp jų ir la­kū­nų šei­mų na­riai.

„No­riu pa­neig­ti in­for­ma­ci­ją, pa­skli­du­sią spau­do­je, kad lėk­tu­ve ne­bu­vo gel­bė­ji­mo­si įran­gos. Kal­bė­jo­me su pi­lo­tais ir aš ži­no­jau, kad gel­bė­ji­mo įran­ga par­uoš­ta, o vy­rai ją pa­siė­mė. To­dėl nuo­šird­żiai ne­sup­ran­tu, kaip ga­li­ma skleis­ti to­kią de­zin­for­ma­ci­ją bei teig­ti, jog iš ma­no lū­pų bu­vo iš­tar­ti to­kie žo­džiai“. – sa­ko „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ di­rek­to­rius Vik­to­ras Šiš­niaus­kas.

Tai, kad la­kū­nai į Lie­tu­vą skri­do vi­siš­kai pa­si­ruo­šę pa­tvir­ti­na ir Šve­di­jos Katt­le­berg ae­rouos­to di­rek­to­rius Kjell Bratt­fors, iš­ly­dė­jęs la­kū­nus. „A­dol­fas Ma­čiu­lis yra ma­no se­nas ge­ras drau­gas. Ka­dan­gi jis ne pir­mus me­tus skrai­do tarp Lie­tu­vos ir Šve­di­jos, tu­ri pa­tir­ties su skry­džiais virš van­dens ir ži­no, ko­kie yra sau­gu­mo rei­ka­la­vi­mai. Ir jei pa­kal­bė­tu­mė­te su bet kuo, kas jį pa­žįs­ta, jie pa­tvir­tin­tų, kad Adas nie­ka­da ne­skris­tų be gel­bė­ji­mo įran­gos. Kai vy­rai ruo­šė­si iš­vy­ki­mui, aš jų pa­klau­siau, ar rei­kia duo­ti gel­bė­ji­mo įran­gą. Man bu­vo at­sa­ky­ta, kad ne­rei­kia, nes vis­kas yra lėk­tu­ve. Pa­pra­šiau par­ody­ti, nes vi­sa­da prieš iš­leis­da­mas lėk­tu­vus pats sa­vo aki­mis tu­riu pa­ma­ty­ti ir bū­ti ti­kras, kad vis­kas yra vie­to­je. Lėk­tu­ve bu­vo spe­cia­li plaus­to pa­kuo­tė su plaus­tu ir gel­bė­ji­mo lie­me­nės, bu­vo ir gel­bė­ji­mui skir­tas pro­žek­to­rius“.

Vir­gi­ni­ja Sel­mis­trai­tie­nė, pi­lo­to Al­vy­do Sel­mis­trai­čio žmo­na ma­tė, kaip la­kū­nai ruo­šė­si skry­džiui.“Aš vi­sa­da la­bai jau­din­da­vau­si, kai vy­ras tu­rė­da­vo kaž­kur iš­skris­ti. O jis man vi­sa­da sa­ky­da­vo, kad nie­ko jam ne­ga­li nu­tik­ti, nes juk lėk­tu­ve yra gel­bė­ji­mo įran­ga. Tą die­ną, kai jis tu­rė­jo iš­skris­ti, aš iš dar­bo na­mo grį­žau anks­čiau, kad ga­lė­čiau jį iš­ly­dė­ti. Ir jis spe­cia­liai prie ma­no akių į ma­ši­ną vis­ką dė­jo, kad tik bū­čiau ra­mes­nė. Ka­dan­gi vy­ras la­kū­nu dir­ba jau dau­gy­bę me­tų, ži­nau, kaip įpa­kuo­tas gel­bė­ji­mo plaus­tas ir lie­me­nės. Jis vis­ką su sa­vi­mi iš­si­ve­žė. Ma­čiau tai sa­vo aki­mis“.

Gel­bė­ji­mo­si įran­gą lėk­tu­ve prieš skry­dį ma­tė ir kar­tu su la­kū­nais į Da­ni­ją vy­kęs „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“ tech­ni­kas Bo­ri­sas Grech­nio­vas: „Plaus­tą ir gel­bė­ji­mo lie­me­nes ve­żė­mės kar­tu su sa­vi­mi. Net aky­se sto­vi, kur jos bu­vo lėk­tu­ve pa­dė­tos - de­ši­nė­je pu­sė­je, tik iš­ėjus iš pi­lo­tų ka­bi­nos. Ant plaus­to bu­vo su­dė­tos lie­me­nės. Ga­liu ga­ran­tuo­ti 150 proc.“

Su­pran­ta­me, kad lėk­tu­vo ir jo įgu­los pa­ieš­kos ope­ra­ci­ja bu­vo la­bai su­dė­tin­ga ir gal­būt ne­vy­ko idea­liai. Ti­ki­mės, kad ne­prik­lau­so­mas ty­ri­mas nu­sta­tys vi­sas ka­tas­tro­fos ap­lin­ky­bes bei įver­tins ins­ti­tu­ci­jų pa­da­ry­tą dar­bą.

Ta­čiau no­rė­tu­me „Klai­pė­dos avia­li­ni­jų“, la­kū­nų Adol­fo Ma­čiu­lio ir Al­vy­do Sel­mis­trai­čio ko­le­gų ir drau­gų var­du, pa­pra­šy­ti vi­sų skelb­ti tik tei­sin­gą ir ti­krą in­for­ma­ci­ją bei veng­ti spe­ku­lia­ci­jų ir de­zin­for­ma­ci­jos, ku­ri tik skau­di­na“.