Dingo buvę „Snoro“ savininkai
Bri­tų tei­sė­sau­ga ne­be­ga­li ras­ti žlu­gu­sio ban­ko „Sno­ras“ sa­vi­nin­kų - Ru­si­jos pi­lie­čio Vla­di­mi­ro An­to­no­vo ir Lie­tu­vos pi­lie­čio Rai­mon­do Ba­ra­naus­ko, ku­riuos ji tu­rė­jo per­duo­ti Lie­tu­vai, penk­ta­die­nį pra­ne­šė Lie­tu­vos ge­ne­ra­li­nė pro­ku­ra­tū­ra. 

Lie­tu­vos tei­sė­sau­gos ži­nio­mis, jie iš­vy­ko iš Bri­ta­ni­jos, o por­ta­las lry­tas.lt skel­bia, kad vers­li­nin­kai pa­bė­go į Ru­si­ją, kur slaps­to­si ir žlu­gu­sio Ūkio ban­ko sa­vi­nin­kas Vla­di­mi­ras Ro­ma­no­vas.

Pa­sak pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­mo, bri­tų tei­sė­sau­ga „ne­ga­li at­sa­ky­ti, kur šiuo me­tu yra įta­ria­mie­ji“.

„Šian­dien su­si­da­riu­si si­tua­ci­ja ver­ti­na­ma kaip di­de­lė ir ap­mau­di Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės tei­sė­sau­gos ne­sėk­mė“, - tei­gia­ma pra­ne­ši­me spau­dai.

Pa­sak pra­ne­ši­mo, ša­lies ins­ti­tu­ci­jos ėmė­si veiks­mų, kad pa­dė­tis bū­tų iš­siaiš­kin­ta ir by­los nag­ri­nė­ji­mas teis­me bū­tų baig­tas.

Dvie­jų ins­tan­ci­jų Bri­ta­ni­jos teis­mai yra su­ti­kę per­duo­ti A.An­to­no­vą ir R.Ba­ra­naus­ką Lie­tu­vai. Be to, Lie­tu­vos teis­mas yra nu­spren­dęs, kad šie as­me­nys tu­rė­tų bū­ti su­im­ti.

Lon­do­no Aukš­ta­sis teis­mas ge­gu­žės 6 die­ną pa­li­ko ga­lio­ti dar 2014 me­tų sau­sį Vest­mins­te­rio Ma­gis­tra­tų teis­mo spren­di­mą abu bu­vu­sius ban­ki­nin­kus per­duo­ti Lie­tu­vai. Iš kar­to po to įta­ria­mie­ji pa­si­nau­do­jo ga­li­my­be ati­dė­ti jų per­da­vi­mo Lie­tu­vai pro­ce­dū­rą, pra­šy­da­mi leis­ti jiems pa­teik­ti dar vie­ną skun­dą aukš­čiau­sios ins­tan­ci­jos teis­mui.

Ta­čiau tei­sė­sau­gai ne­spė­jus pri­im­ti spren­di­mo, ar pa­ten­kin­ti to­kį pra­šy­mą, ir ne­kon­tro­liuo­jant bu­vu­sių „Sno­ro“ sa­vi­nin­kų bu­vi­mo vie­tos, jie, tei­sė­sau­gos ži­nio­mis, iš­vy­ko iš Bri­ta­ni­jos, pa­žeis­da­mi jiems skir­tas kar­do­mą­sias prie­mo­nes, ra­šo­ma Ge­ne­ra­li­nės pro­ku­ra­tū­ros pra­ne­ši­me.

Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai po ge­gu­žės 6 die­nos teis­mo spren­di­mo tei­gė ti­kin­tys, kad V. An­to­no­vas ir R. Ba­ra­naus­kas Lie­tu­vai bus iš­duo­ti ar­ti­miau­siu me­tu. Juos grą­ži­nus į Lie­tu­vą, bū­tų tę­sia­mas 2011 me­tų pa­bai­go­je pra­dė­tas iki­teis­mi­nis ty­ri­mas, ku­ris vė­liau tu­rė­tų bū­ti per­duo­tas teis­mui.

Lie­tu­vos pro­ku­ro­rai yra pa­tei­kę Eu­ro­pos areš­to or­de­rį dėl V.An­to­no­vo ir R.Ba­ra­naus­ko su­ėmi­mo, jie įta­ria­mi pa­si­sa­vi­nę apie 490 mln. eu­rų „Sno­ro“ tur­to. Pro­ku­ro­rai taip pat yra ap­ri­bo­ję jų nuo­sa­vy­bės tei­ses į 233 mln. eu­rų ver­tės tur­tą.

Pro­ku­ro­rai tvir­ti­na, kad bu­vę ban­ko sa­vi­nin­kai aps­kai­tos įra­šuo­se bu­vo su­kū­rę ne­ti­krų sąs­kai­tų ir ki­tų do­ku­men­tų, o 2011 me­tų lie­pą V. An­to­no­vas pa­si­rū­pi­no, kad cen­tri­niam ban­kui bū­tų pa­teik­ta ti­kro­vės ne­ati­tin­kan­ti in­for­ma­ci­ja.

2011 me­tų lap­kri­tį - tuo pat me­tu, kai bu­vo už­da­ry­tas ban­kas - iš Lie­tu­vos pa­bė­gęs bu­vęs „Sno­ro“ val­dy­bos pir­mi­nin­kas R. Ba­ra­naus­kas ir vie­nas jo ak­ci­nin­kų V. An­to­no­vas iki šiol gy­ve­no Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je.

Pa­sak lry­tas.lt, Lie­tu­vos val­džios struk­tū­ros šią sa­vai­tę su­ži­no­jo, kad R.Ba­ra­naus­kas Švei­ca­ri­jos ban­ke lai­kė dau­giau­sia pi­ni­gų iš vi­sų Lie­tu­vos pi­lie­čių – 60 mi­li­jo­nų eu­rų.