Dingęs vanduo įžiebė konfliktą
Kaip per­si­kraus­ty­ti į ki­tas pa­tal­pas tuo pat me­tu ir dir­bant, ir pa­kuo­jant me­no ver­ty­bes, ki­tus daik­tus, ir juos ne­šio­jant? Ar ga­li bū­ti, kad va­do­vas ra­gi­na pa­da­li­nį tai pa­da­ry­ti iš­jung­da­mas van­dens tie­ki­mą? To­kie klau­si­mai nuo me­tų pra­džios ne­duo­da ra­my­bės Vil­niu­je įsi­kū­ru­siems me­no ver­ty­bių res­tau­ra­to­riams.

Lie­tu­vos dai­lės mu­zie­jui (LDM) pri­klau­san­čio Pra­no Gu­dy­no res­tau­ra­vi­mo cen­tro (PGRC) pa­sta­te jau tre­čią sa­vai­tę nė­ra šal­to van­dens. Kad ne­tek­tų dirb­ti an­ti­sa­ni­ta­ri­nė­mis są­ly­go­mis, res­tau­ra­to­riai pri­vers­ti ei­da­mi į dar­bą ne­štis ir van­dens. Va­kar vi­dur­die­nį jo tie­ki­mas dar ne­bu­vo at­nau­jin­tas, ta­čiau pa­va­ka­re re­dak­ci­ją pa­sie­kė ži­nia, jog pa­tal­pos bus plom­buo­ja­mos, o res­tau­ra­to­riai dirbs sau­gyk­lo­se, kur van­duo tie­kia­mas.

Jau be­maž 40 me­tų PGRC įsi­kū­ręs Ogins­kių rū­muo­se Vil­niu­je, Rūd­nin­kų gat­vės 8 na­mo kie­me esan­čia­me pa­sta­te ir gre­ta esan­čia­me va­di­na­ma­ja­me Fre­zo na­me (Rūd­nin­kų g. 10). Šie pa­sta­tai pra­stos būk­lės, kiau­rais sto­gais ir su­si­dė­vė­ju­siais vamz­dy­nais, to­dėl ren­gia­ma­si jų re­kons­truk­ci­jai. Kol vyks dar­bai, res­tau­ra­to­riai tre­jiems me­tams tu­ri iš­si­kel­ti į lai­ki­nas pa­tal­pas – bu­vu­sį Che­mi­jos ins­ti­tu­tą. Ran­kų ma­žai, tur­to daug, tad ir dir­bant, ir kraus­tan­tis pro­ce­sas už­trun­ka. Res­tau­ra­to­riai įta­ria, kad LDM va­do­vy­bė, no­rė­da­ma pri­vers­ti juos grei­čiau iš­si­kel­ti, po van­den­tie­kio ava­ri­jos ga­lė­jo vil­kin­ti įjung­ti van­dens tie­ki­mą.

Ava­ri­ja ar „a­va­ri­ja“?

Ko­ne 40 me­tų LDM va­do­vau­jan­tis Ro­mual­das Bud­rys pa­tvir­ti­no, jog res­tau­ra­vi­mo cen­tre bu­vo įvy­ku­si ava­ri­ja: „Van­den­tie­kis per šal­čius su­spro­gi­nė­jo. Pa­sa­kiau tech­ni­kams, kad van­de­nį lai­ki­nai įjung­tų. Prieš ka­pi­ta­li­nį re­mon­tą ne­ver­ta in­ves­tuo­ti.“

Van­de­nį į PGRC pa­sta­tus tie­kian­ti bend­ro­vė „Vil­niaus van­de­nys“ pa­ti­ki­no „Lie­tu­vos ži­nias“, kad jos val­do­muo­se tink­luo­se, esan­čiuo­se ša­lia mi­nė­tų na­mų, pa­sta­ruo­ju me­tu ava­ri­jos ne­bu­vo už­fik­suo­ta. Ar ji ga­lė­jo įvyk­ti pa­čia­me PGRC, įmo­nė ne­ko­men­ta­vo. „In­for­ma­ci­jos apie klien­tus ir jų val­do­mus tink­lus be klien­to su­ti­ki­mo, de­ja, ne­ga­li­me teik­ti“, – pa­aiš­ki­no „Vil­niaus van­de­nų“ ko­mu­ni­ka­ci­jos va­do­vas An­ta­nas Bub­ne­lis.

Pa­tys res­tau­ra­to­riai ke­lia ver­si­ją, kad įjung­ti van­de­nį dels­ta ne­tie­sio­giai ra­gi­nant juos kuo grei­čiau pa­lik­ti pa­sta­tus. Ta­čiau ki­tos pa­tal­pos kol kas ne­pri­tai­ky­tos dirb­ti. „Jie tai ga­lė­jo pa­da­ry­ti dar lap­kri­tį, kai iš­si­kė­lė Che­mi­jos ins­ti­tu­tas. Che­mi­kai iš­si­kraus­tė pa­tys, nie­ko ne­sam­dy­da­mi. Pa­klaus­ki­te ve­dė­jos, ko­dėl res­tau­ra­to­riai dar ne­per­si­kė­lė. Pa­tal­pos su­tvar­ky­tos“, – nu­kir­to R. Bud­rys. Kiek at­lė­gęs jis pri­dū­rė, kad LDM vis­ką da­ro or­ga­ni­zuo­da­mas tal­kas, o da­bar ren­gia­mos trys par­odos, tad vi­si su­tel­kę dė­me­sį į jas.

PGRC va­do­vė, LDM di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Sen­vai­tie­nė pa­tei­kė ki­to­kią ver­si­ją. Anot jos, res­tau­ra­to­riams su­teik­to­se lai­ki­no­se pa­tal­po­se A. Goš­tau­to gat­vė­je dar te­bet­var­ko­ma elek­tros ins­ta­lia­ci­ja, san­tech­ni­ka, be to, kol ten ne­įreng­ta sig­na­li­za­ci­ja, bū­tų ne­at­sa­kin­ga vež­ti res­tau­ruo­ja­mas me­no ver­ty­bes. J. Sen­vai­tie­nė pa­sa­ko­jo, kad yra dau­gy­bė cen­tro res­tau­ruo­ja­mų ob­jek­tų, to­dėl ne­nu­trau­kiant dar­bų su­dė­tin­ga sa­vo pa­jė­go­mis per trum­pą lai­ką su­pa­kuo­ti vi­są tur­tą ir jį iš­vež­ti. Ne­šio­ti mu­zie­ji­nes ver­ty­bes, stak­les, ste­la­žus ir ki­tą in­ven­to­rių esą ten­ka pa­tiems res­tau­ra­to­riams, mu­zie­jus dar­bi­nin­kų ne­sam­do. „E­sa­me pa­tys su­in­te­re­suo­ti kuo grei­čiau per­si­kraus­ty­ti ir dirb­ti to­liau. Įvai­rius me­no dir­bi­nius res­tau­ruo­ja­me ne tik LDM, bet ir ki­tiems Lie­tu­vos mu­zie­jams. Tu­ri­me už­sa­ko­vų ir iš Lat­vi­jos, Bal­ta­ru­si­jos“, – kal­bė­jo PGRC va­do­vė.

Ji ste­bė­jo­si, ko­dėl res­tau­ra­to­riai ra­gi­na­mi kuo grei­čiau iš­si­kel­ti į lai­ki­nas pa­tal­pas, jei PGRC pa­sta­tų re­kons­truk­ci­ja dar nė ne­pra­si­dė­ju­si, net nė­ra par­eng­to tech­ni­nio pro­jek­to, ne­pas­kelb­tas ran­go­vo kon­kur­sas.

Įrengs ekspozicijas

Cen­tri­nė pro­jek­tų val­dy­mo agen­tū­ra gruo­džio 15 die­ną PGRC re­kons­truk­ci­jos pro­jek­tui sky­rė 5 mln. eu­rų Eu­ro­pos Są­jun­gos lė­šų. Su­tar­tis pa­si­ra­šy­ta ir­gi gruo­džio 15-ąją. Pro­jek­to ap­ra­šy­me nu­ro­do­ma, kad tiek ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tai, tiek PGRC at­lie­ka­mi kil­no­ja­mų kul­tū­ros ver­ty­bių ty­ri­mo ir res­tau­ra­vi­mo dar­bai da­bar nė­ra iš­sa­miai pri­sta­to­mi ir ži­no­mi. Esą sie­kiant at­ver­ti lan­ky­to­jams kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tus, pri­sta­ty­ti cen­tro vyk­do­mą veik­lą, ke­ti­na­ma at­nau­jin­ti PGRC inf­ras­truk­tū­rą, su­tvar­ky­ti vi­di­nius kie­me­lius, įreng­ti eks­po­zi­ci­jas, iš­plės­ti pa­slau­gų pa­siū­lą ir pa­ge­rin­ti jų ko­ky­bę.

Taip pat tei­gia­ma, jog PGRC pa­sta­tuo­se bus įkur­tos in­for­ma­vi­mo ir lan­ky­to­jų erd­vės, eks­po­zi­ci­jos, su­da­ry­tos ga­li­my­bės ste­bė­ti ty­ri­mų ir res­tau­ra­vi­mo pro­ce­sus, ren­gia­mos edu­ka­ci­nės veik­los prie­mo­nės, eks­kur­si­jos. Įgy­ven­di­nus pro­jek­tą per me­tus į cen­trą pla­nuo­ja­ma pri­trauk­ti 56 tūkst. lan­ky­to­jų. LDM skel­bia, kad PGRC kas­met res­tau­ruo­ja ir kon­ser­vuo­ja apie 2 tūkst. me­no ver­ty­bių.