Didžiuosiuose miestuose antrasis turas staigmenų pateikti neturėtų
Pa­sak po­li­to­lo­go dr. Maž­vy­do Jas­trams­kio, iš an­tro­jo tu­ro di­džių­jų mies­tų gy­ven­to­jams staig­me­nų lauk­ti ne­ver­ta. Ma­žai ti­kė­ti­na, kad sos­ti­nė­je, Kau­ne ar Klai­pė­do­je an­tro­je vie­to­je li­kę po­li­ti­kai nu­svers rin­kė­jų par­amą į sa­vo pu­sę. 

Sep­ty­nioms dau­giau­sia rin­kė­jų par­amos su­lau­ku­sioms par­ti­joms ko­va dėl val­džios dar ne­si­bai­gė. Ko­vo 15-ąją vyks an­tra­sis tu­ras. Ja­me rung­sis net 21 so­cial­de­mo­kra­tas, 16 kon­ser­va­to­rių, 16 li­be­ra­lų, 7 Ar­tū­ro Zuo­ko Lie­tu­vos lais­vės są­jun­gos kan­di­da­tai, 6 „dar­bie­čiai“, po pen­kis Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos bei Tvar­kos ir tei­sin­gu­mo par­ti­jos at­sto­vus. Su jais kon­ku­ruos ir vi­suo­me­ni­nių rin­ki­mų ko­mi­te­tų kan­di­da­tai, o vie­na­me di­džių­jų mies­tų – Šiau­liuo­se – abu kan­di­da­tai ne­par­ti­niai.

Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to (VU TSPMI) dės­ty­to­jas M. Jas­trams­kis sa­kė, jog ne­ga­li­ma teig­ti, kad li­be­ra­las R. Ši­ma­šius, da­bar­ti­nį sostinės me­rą Ar­tū­rą Zuo­ką pra­len­kęs net 16 pro­cen­ti­nių punk­tų, an­tra­ja­me tu­re ne­abe­jo­ti­nai lai­mės. Vis­gi fak­tas, kad Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jos (LLRA) va­das Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis, vos vie­nu pro­cen­tų rin­kė­jų bal­sų nu­si­lei­dęs į an­trą­jį tu­rą pa­te­ku­siam A. Zuo­kui, su pa­sta­ruo­ju ne­pa­no­ro da­ly­vau­ti vie­no­je lai­do­je, yra ga­na iš­kal­bin­gas. „Aš ma­nau, kad be V. To­ma­ševs­kio par­amos A. Zuo­kui bus la­bai pra­stai ir jis su­nkiai ga­lės lai­mė­ti, – tei­gia po­li­to­lo­gas. – „Lie­tu­vos Są­ra­šas“, kon­ser­va­to­riai re­mia R. Ši­ma­šių. Bend­rai pir­mas tu­ras par­odė, kad yra aiš­ki al­ter­na­ty­va da­bar­ti­niam me­rui. Ma­ny­čiau, kad A. Zuo­kas tu­ri ma­žiau šan­sų nei R. Ši­ma­šius an­tra­me tu­re“. M. Jas­trams­kis pri­si­pa­ži­no, kad ryš­ki pers­va­ra, ku­ria li­be­ra­lų kan­di­da­tas pra­len­kė da­bar­ti­nį sos­ti­nės me­rą, jį nu­ste­bi­no. Iš apk­lau­sų bu­vo ga­li­ma nu­ma­ty­ti, kad jie abu pa­teks į an­trą tu­rą, ta­čiau ne to­kį par­amos skir­tu­mą. Ki­ta ver­tus, kaip tei­gia eks­per­tas, rin­ki­mų die­ną prie bal­sa­dė­žių su­plūs­ta ir pa­sku­ti­nę aki­mir­ką ap­sisp­ren­džian­tys už ką bal­suo­ti rin­kė­jai, ku­rių nuo­mo­nės apk­lau­so­mis ne­įma­no­ma už­čiuop­ti.

Ar ver­ta lauk­ti staig­me­nų Kaune, kur Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis, lai­mė­jęs 37,81 proc. par­amos, pra­len­kė 25,22 proc. bal­sų su­rin­ku­sį da­bar­ti­nį mies­to va­do­vą And­rių Kup­čins­ką? M. Jas­trams­kis at­sa­ko, kad Kau­no kaip kon­ser­va­to­rių bas­tio­no vaiz­da­vi­mas yra kiek dirb­ti­nis ir šie rin­ki­mai tai pa­tvir­ti­na. At­ro­dė, kad kon­ser­va­to­riai do­mi­nuo­ja, nes ne­bu­vo vie­no aiš­kaus kan­di­da­to, mat jų rin­kė­jai, kaip tei­gia eks­per­tas, te­su­da­ro ket­vir­ta­da­lį prie bal­sa­dė­žių Kau­ne at­ei­nan­čių. „Kai už­dė­tas ak­cen­tas ant kon­kre­čių al­ter­na­ty­vų, įkū­ny­tų į vie­ną as­me­nį, pa­si­ma­tė, kad vi­si tie kau­nie­čiai, ku­rie šiaip už kon­ser­va­to­rius ne­bal­suo­ja ir jų ne­mėgs­ta, ga­li su­bal­suo­ti už vie­ną al­ter­na­ty­vą. Ma­nau, kad an­tra­me tu­re bus la­bai la­bai su­nku kon­ser­va­to­riams“, – kal­ba jis. Vie­nin­te­lis iš­si­gel­bė­ji­mas ga­lė­tų bū­ti ne­di­de­lis rin­kė­jų ak­ty­vu­mas an­tra­ja­me tu­re, ta­čiau M. Jas­trams­kio tei­gi­mu, V. Ma­ti­jo­šai­tis, jau ne­ma­žai pa­stan­gų dėl šių rin­ki­mų įdė­jęs, pa­da­rys vis­ką, kas jo jė­goms, kad ne kon­ser­va­to­rių rin­kė­jai at­ei­tų bal­suo­ti. Ne tiek už jį, kiek prieš A. Kup­čins­ką, ku­riuo ne­ma­ža da­lis kau­nie­čių ne­pa­ten­kin­ta.

Prieš­in­gai nei Vil­niu­je ar Kau­ne, tarp į an­trą­jį tu­rą pa­te­ku­sių po­li­ti­kų Klaipėdoje esa­ma di­džiu­lio skir­tu­mo. Da­bar­ti­nis mies­to va­do­vas li­be­ra­las Vy­tau­tas Grub­liaus­kas ap­len­kė kon­ser­va­to­rę Ag­nę Bi­lo­tai­tę net 31 pro­cen­ti­niu punk­tu. Pa­sak M. Jas­trams­kio, si­tua­ci­ja pa­jū­ry­je pri­me­na pra­ėju­sius Lie­tu­vos pre­zi­den­to rin­ki­mus, kai pir­ma­ja­me tu­re Da­lia Gry­baus­kai­tė ko­ne iden­tiš­ku pel­ny­tų bal­sų skai­čiu­mi ap­len­kė Zig­man­tą Bal­čy­tį. „A­be­jo­nių, kad lai­mės nė­ra, tie­siog ky­la klau­si­mas, koks bus at­stu­mas tarp jų“, – ko­men­tuo­ja eks­per­tas.

Ne tik Klai­pė­dos, bet ir ki­tų sa­vi­val­dy­bių re­zul­ta­tai pa­tvir­ti­no eks­per­to hi­po­te­zę, kad tie­sio­gi­nis me­rų rin­ki­mas pri­si­dės prie dar di­des­nės Lie­tu­vos po­li­ti­kos per­so­na­li­za­ci­jos. Pa­vyz­džiui, V. Grub­liaus­kas (43,14 proc.) su­rin­ko ge­ro­kai dau­giau bal­sų nei jo at­sto­vau­ja­mas Li­be­ra­lų Są­jū­dis (22,57 proc.). Dar ryš­kes­nis pa­vyz­dys – Jo­na­va, kur me­ru iš­rink­tas so­cial­de­mo­kra­tas Min­dau­gas Sin­ke­vi­čius su­rin­ko 72,8 proc. rin­kė­jų par­amos, o jo par­ti­ja – 56,46 proc. „Anks­čiau nė kar­to Jo­na­vo­je so­cial­de­mo­kra­tai ne­bu­vo su­rin­kę dau­giau nei 50 proc. Aki­vaiz­du, kad as­me­ny­bi­nis as­pek­tas pa­di­di­na bal­sų kon­cen­tra­ci­ją ir pa­tem­pia pa­čias par­ti­jas“, – kal­ba M. Jas­trams­kis. Jis at­krei­pia dė­me­sį, kad net treč­da­ly­je sa­vi­val­dy­bių me­rai iš­rink­ti jau pir­ma­ja­me tu­re, anks­čiau vie­no bal­sa­vi­mo už­tek­da­vo vos de­šim­ty­je sa­vi­val­dy­bių. „Rink­da­mi kan­di­da­tus, žmo­nės ge­riau at­si­ren­ka, kas tu­ri dau­giau šan­sų, o bal­suo­jant už par­ti­jas, bal­sai la­biau iš­sis­kai­do“, – sa­ko jis.

„Jei ma­no­me, kad par­ti­jos rei­ka­lin­gos ir jas rei­kia stip­rin­ti, tai nė­ra la­bai ge­rai“, – pa­pra­šy­tas įver­tin­ti pa­ste­bi­mą per­so­na­li­za­ci­jos ten­den­ci­ją ko­men­tuo­ja M. Jas­trams­kis. Kon­ku­ren­ci­jai su­si­tel­kus į as­me­nis, prog­ra­mi­niai par­ti­jų skir­tu­mai pa­si­trau­kia į an­trą pla­ną. Anot po­li­to­lo­go, kiek be­kal­bė­tu­me, kad Lie­tu­vos par­ti­jos nie­kuo ne­sis­ki­ria, tam ti­krų ver­ty­bi­nių vek­to­rių esa­ma. Tuo me­tu tie­sio­gi­niai me­rų rin­ki­mai per­ke­lia ak­cen­tą ant svars­ty­mo, ku­ris kan­di­da­tas la­biau kom­pe­te­tin­gas, la­biau pa­tin­ka rin­kė­jams, tu­ri dau­giau cha­riz­mos ir pan. Tai eks­per­tui ne­la­bai pa­tin­ka, ypač tu­rint min­ty­je, jog ne­par­ti­nis ele­men­tas šiuo­se rin­ki­muo­se bu­vo itin ga­jus. Pa­vyz­džiui, Aly­tu­je iš­rink­tas ne­par­ti­nis me­ras ir dau­gu­ma sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je – ne­par­ti­nė. „Mies­tas be par­ti­jos“, – tei­gia po­li­to­lo­gas, pri­dur­da­mas, kad man­da­tų ga­vu­sios par­ti­jos – opo­zi­ci­jo­je. „I­ki šiol to ne­sa­me tu­rė­ję, – sa­ko M. Jas­trams­kis. – Gal ir ge­rai. Par­ti­joms rei­kės pa­si­temp­ti“.