Didžiulė tarnyba – už Seimo kainą
Dė­me­sio cen­tre at­si­dū­ru­si Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba (VMVT) pri­me­na vals­ty­bę vals­ty­bė­je. Iš­lai­ky­ti šią įstai­gą kai­nuo­ja maž­daug tiek pat, kiek ir Sei­mą – apie 28 mln. eu­rų kas­met. VMVT dir­ba 1675 dar­buo­to­jai, t. y. 14 kar­tų dau­giau nei Kul­tū­ros ir še­šis­kart dau­giau nei Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­jo­se. Jo­no Mi­liaus va­do­vau­ja­mą įstai­gą biu­ro­kra­ti­jos ma­žin­to­jai dau­gy­bę me­tų ap­lenk­da­vo.

VMVT dar­buo­to­jų skai­čius ne­si­kei­tė ket­ve­rius me­tus, o įstai­gos fi­nan­sa­vi­mas pa­ma­žu di­di­na­mas. Dar­buo­to­jų skai­čiu­mi VMVT ga­li­ma ly­gin­ti, pa­vyz­džiui, su Vals­ty­bi­ne mo­kes­čių ins­pek­ci­ja (VMI), ku­rio­je (be jai pa­val­džių įstai­gų) dir­ba 1295 as­me­nys. Kaip sa­ko eks­per­tai, VMVT ga­li bū­ti lak­mu­so po­pie­rė­lis, kai Vy­riau­sy­bei rei­kia skelb­ti apie val­dy­mo iš­lai­dų ma­ži­ni­mą. Be to, aiš­kė­ja, kad ne­prik­lau­so­ma tu­rin­ti bū­ti tar­ny­ba gal­būt to­kia nė­ra.

Dau­giau dar­buo­to­jų, di­des­nė ir įtaka

„Jei ku­ris nors iš 1700 pa­val­di­nių pa­sa­ky­tų, kad lie­piau klas­to­ti do­ku­men­tus, iš­kart at­si­sa­kau įga­lio­ji­mų“, – pra­ėju­sią sa­vai­tę par­eiš­kė J. Mi­lius. Tar­ny­bos va­do­vas ne­bu­vo vi­siš­kai tiks­lus – VMVT dir­ba 1366 dar­buo­to­jai, dar 309 – jai pa­val­džia­me Na­cio­na­li­nia­me mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos ri­zi­kos ver­ti­ni­mo ins­ti­tu­te, tai­gi iš vi­so – 1675. VMVT val­do 192 au­to­mo­bi­lius, 44 iš jų iš­per­ka­mi ar­ba nuo­mo­ja­mi, 148 – nuo­sa­vi.

Įstai­ga ir jos va­do­vas skan­da­lo epi­cen­tre at­si­dū­rė dėl gal­būt nu­slėp­tos in­for­ma­ci­jos apie pa­vo­jin­gą bak­te­ri­ją, ap­tik­tą „Ju­dex“ ga­mi­na­muo­se kol­dū­nuo­se. Ga­li bū­ti, kad VMVT at­sto­vai pa­si­da­vė su­in­te­re­suo­tų po­li­ti­kų spau­di­mui ir nu­slė­pė pa­žei­di­mus. Iki šiol ši di­de­lė tar­ny­ba bu­vo ver­ti­na­ma ne­blo­gai.

VMVT – 52 te­ri­to­ri­nius pa­da­li­nius tu­rin­ti įstai­ga, jos ins­pek­to­riai kon­tro­liuo­ja dau­giau kaip 200 tūkst. ūkio su­bjek­tų. Tar­ny­bos va­do­vas, kal­bė­da­mas apie pa­val­di­nius, re­gis, ne­at­si­tik­ti­nai bu­vo toks už­ti­krin­tas. „Nor­dea“ ban­ko eko­no­mis­to Žy­gi­man­to Mau­ri­co tei­gi­mu, kuo dau­giau eta­tų tu­ri biu­dže­ti­nė įstai­ga, tuo įta­kin­ges­nis yra jos va­do­vas. Eko­no­mis­to nuo­mo­ne, ši tar­ny­ba – ne­blo­gas pa­vyz­dys pa­svars­ty­ti apie biu­ro­kra­ti­ją ir val­dy­mo efek­ty­vu­mą.

„Keis­ta si­tua­ci­ja, kai ne es­mi­nes funk­ci­jas at­lie­kan­ti ins­ti­tu­ci­ja tu­ri pa­na­šiai tiek pat žmo­giš­kų­jų iš­tek­lių, kiek ir itin svar­bi Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja“, – pa­žy­mė­jo eko­no­mis­tas. Ž. Mau­ri­cas įsi­ti­ki­nęs, kad to­kių įstai­gų dar­buo­to­jų tu­rė­tų ma­žė­ti – juk tech­no­lo­gi­jos to­bu­lė­ja, dau­ge­lis pro­ce­sų au­to­ma­ti­zuo­ja­ma.

Be­je, Vy­riau­sy­bė ne per se­niau­siai pa­si­džiau­gė, kad per­nai net 3765 su­ma­žė­jo vie­šo­jo sek­to­riaus dar­buo­to­jų. Vie­ša­ja­me sek­to­riu­je 2015 me­tais vi­du­ti­niš­kai dir­bo 361 608 dar­buo­to­jai, iš jų 179 951 (49,8 proc.) – vals­ty­bės vie­šo­jo sek­to­riaus or­ga­ni­za­ci­jo­se. Vi­du­ti­nis jų dar­bo už­mo­kes­tis per­nai pa­di­dė­jo.

Tar­ny­bos funk­ci­jų nenagrinėjo

VMVT – Vy­riau­sy­bei pa­val­di ins­ti­tu­ci­ja, o tar­ny­bos di­rek­to­rius yra at­sa­kin­gas ir at­skai­tin­gas Vy­riau­sy­bei ir že­mės ūkio mi­nis­trui. Kaip „Lie­tu­vos ži­nioms“ tei­gė Vy­riau­sy­bės kanc­le­ris Al­mi­nas Ma­čiu­lis, mi­nė­tos įstai­gos iki šiol ne­pa­lie­tė biu­ro­kra­ti­jos ma­ži­ni­mas. Ki­ta ver­tus, esą ne­bū­ta ir po­rei­kio. „Kon­kre­čiai šios įstai­gos funk­ci­jų per­žiū­rė­ji­mo ne­sa­me nag­ri­nė­ję. Kai ku­rių įstai­gų funk­ci­jų per­žiū­ra nuo­lat at­lie­ka­ma. To­kiais at­ve­jais iš ti­kro nu­sta­to­ma, jei ko­kios nors funk­ci­jos dub­liuo­ja­si, o re­sur­sų ga­lė­tų bū­ti ma­žiau ir bū­tų ga­li­ma val­dy­ti efek­ty­viau. Į Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­jos aki­ra­tį ši tar­ny­ba ne­bu­vo pa­te­ku­si. Įstai­ga bu­vo du kar­tus pert­var­ko­ma, ta­čiau da­bar­ti­nių funk­ci­jų ana­li­zė ne­bu­vo at­lik­ta“, – sa­kė A. Ma­čiu­lis.

Vy­riau­sy­bės at­sto­vas dės­tė, kad di­džiau­sią leis­ti­ną tar­ny­bos dar­buo­to­jų skai­čių tu­rė­tų pa­siū­ly­ti že­mės ūkio mi­nis­tras. „O Vy­riau­sy­bė sa­vo nu­ta­ri­mu eta­tų skai­čių pa­pras­tai di­di­na ar­ba ma­ži­na. Šios ka­den­ci­jos Vy­riau­sy­bė jo ne­di­di­no“, – kal­bė­jo kanc­le­ris.

Kaip ro­do VMVT pa­teik­ti duo­me­nys, nuo 2011 me­tų par­ei­gy­bių skai­čius ne­ki­to, bet fi­nan­sa­vi­mas di­dė­jo. Šie­met tar­ny­bai nu­ma­ty­ti dau­giau kaip 28 mln. eu­rų, iš jų 12,9 mln. eu­rų – dar­bo už­mo­kes­čiui.

Be­je, ga­li­ma pa­ly­gin­ti – Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos iš­lai­ky­mas kas­met at­siei­na apie 30 mln. eu­rų. Vy­riau­sy­bei ir jai pa­val­džio­se įstai­go­se dir­ba 2907 as­me­nys, dau­giau nei pu­sė jų – bū­tent VMVT.

Lai­ky­ta pa­žan­gia tarnyba

Vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo eks­per­tas, Vil­niaus uni­ver­si­te­to Tarp­tau­ti­nių san­ty­kių ir po­li­ti­kos moks­lų ins­ti­tu­to pro­fe­so­rius Vi­ta­lis Na­kro­šis ste­bė­jo­si, kad to­kios di­de­lės vers­lą pri­žiū­rin­čios įstai­gos at­sto­vai, kaip pa­aiš­kė­jo, gal­būt slė­pė pa­žei­di­mus. Juk, anot jo, ši tar­ny­ba bu­vo lai­ko­ma ga­na pa­žan­gia vers­lo kon­tro­lės įstai­ga. „Neį­ti­kė­ti­na, kad taip ga­lė­jo įvyk­ti. Ta­čiau tai taip pat ro­do, kad gal­būt pikt­nau­džiau­ta au­to­no­mi­ja. Tai ro­do ir ga­lė­ju­sius eg­zis­tuo­ti mi­nė­tos įstai­gos dar­buo­to­jų, va­do­vų ir po­li­ti­kų ry­šius“, – sa­kė jis.

V. Na­kro­šio tei­gi­mu, to­kioms kaip VMVT įstai­goms di­de­lius rei­ka­la­vi­mus ke­lia Eu­ro­pos Są­jun­gos ins­ti­tu­ci­jos, ta­čiau šios tar­ny­bos funk­ci­jų kaž­ko­dėl nie­kas ne­ana­li­za­vo. „Taip, tai la­bai di­de­lė įstai­ga, bet ir jai pa­ves­tų funk­ci­jų apim­tis yra di­de­lė. Kaip ro­do ty­ri­mai, Lie­tu­vo­je di­de­lės re­gu­lia­vi­mo agen­tū­ros yra pa­jė­ges­nės veik­ti efek­ty­viai. Iki šiol VMVT bu­vo ver­ti­na­ma kaip pa­žan­gi vers­lo kon­tro­lės įstai­ga“, – pri­dū­rė vie­šo­jo ad­mi­nis­tra­vi­mo eks­per­tas.

1 va­do­vas – 10 pavaldinių

VMVT 2015 me­tų veik­los at­as­kai­to­je skel­bia­ma, kad įstai­gos dar­buo­to­jų ir spe­cia­lis­tų skai­čius, ten­kan­tis vie­nam VMVT ad­mi­nis­tra­ci­jos dar­buo­to­jui, bu­vo 9,6 (2014-ai­siais – 9,5). „Lie­tu­vo­je vy­rau­ja bend­ra ten­den­ci­ja, jog vals­ty­bės tar­ny­bo­je dir­ban­čių as­me­nų skai­čių rei­kia ma­žin­ti, o dar­bo už­mo­kes­tį di­din­ti, kad jie ga­lė­tų veik­ti efek­ty­viau ir skaid­riau. Ga­li bū­ti, kad tai bū­din­ga ir VMVT“, – svars­tė V. Na­kro­šis.

VMVT pa­vyz­dys ro­do, kad su­ma­žin­ti val­dy­mo iš­lai­das nė­ra leng­va. „Kuo dau­giau eta­tų, tuo va­do­vas įta­kin­ges­nis, gau­na dau­giau lė­šų, ir, be abe­jo­nės, nė vie­na įstai­ga ne­no­ri sa­va­no­riš­kai su­si­ma­žin­ti eta­tų skai­čiaus, – pri­mi­nė eko­no­mis­tas Ž. Mau­ri­cas. – Aps­kri­tai vals­ty­bi­niu ly­giu kon­tro­lės rei­kė­tų ma­žiau – da­lį tar­ny­bos funk­ci­jų ga­li­ma per­duo­ti įmo­nių aso­cia­ci­joms, ku­rios pa­čios bū­tų su­in­te­re­suo­tos mo­kė­ti tam ti­krą įmo­ką, kad bū­tų už­ti­krin­ta pro­duk­tų ko­ky­bė.“

Va­kar že­mės ūkio mi­nis­trė Vir­gi­ni­ja Bal­trai­tie­nė kar­to­jo, kad dėl tar­ny­bos va­do­vo J. Mi­liaus dar­bo nė­ra su­lau­ku­si jo­kių pre­ten­zi­jų ir ji pa­pras­čiau­siai ne­tu­ri pa­grin­do nu­ša­lin­ti jį nuo par­ei­gų ji . Mi­nis­trė taip pat pa­siū­lė VMVT va­do­vui „spren­di­mą pri­im­ti pa­čiam“, t. y. at­sis­ta­ty­din­ti. Ta­čiau ar pa­kei­tus še­še­rius me­tus tar­ny­bai va­do­vau­jan­tį J. Mi­lių iš­si­pū­tu­si tar­ny­ba su­si­trauks?

Dar­buo­to­jų skai­čius ski­ria­si iki ke­lio­li­kos kartų

Ins­ti­tu­ci­ja Dar­buo­to­jų skai­čius
Mui­ti­nė 2350
Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja 1295
Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­te­ri­ja su dip­lo­ma­ti­nė­mis at­sto­vy­bė­mis 998
Fi­nan­sų mi­nis­te­ri­ja 471
Švie­ti­mo ir moks­lo mi­nis­te­ri­ja 271
So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja 248
Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­ja 121

Šal­ti­nis: 2015–12–21 Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mas dėl di­džiau­sio leis­ti­no vals­ty­bės tar­nau­to­jų par­ei­gy­bių skai­čiaus patvirtinimo