Didžiosios partijos parodė nugarą „tvarkiečiams“
Reng­da­mo­si Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­jai pen­kios di­džio­sios par­la­men­ti­nės par­ti­jos su­ta­rė te­le­vi­zi­jos ete­ry­je dis­ku­tuo­ti tar­pu­sa­vy­je. Įta­kin­giau­sių po­li­ti­nių jė­gų klu­be ne­at­si­ra­do vie­tos par­ti­jai „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“, bet prie de­ba­tų pri­si­dės par­la­men­te vie­ną at­sto­vą tu­rin­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga.

Šie­met, kaip ir prieš kiek­vie­nus rin­ki­mus, vi­suo­me­ni­nio trans­liuo­to­jo ete­ry­je vyks Vy­riau­sio­sios rin­ki­mų ko­mi­si­jos (VRK) ap­mo­ka­mi po­li­ti­nių par­ti­jų de­ba­tai. No­rė­da­mi dis­ku­tuo­ti „aukš­čiau­siu ly­giu“, Li­be­ra­lų są­jū­dis, Tė­vy­nės są­jun­ga-Lie­tu­vos krikš­čio­nys de­mo­kra­tai, So­cial­de­mo­kra­tų bei Dar­bo par­ti­jos, Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga su­kir­to ran­ko­mis dėl to, kad te­le­vi­zi­nė­se ba­ta­li­jo­se da­ly­vaus drau­ge.

Toks jų žings­nis nu­ste­bi­no už­ri­by­je pa­lik­tą par­ti­ją „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“.

Ne­no­ri turgaus

Vie­nas šio su­si­ta­ri­mo ini­cia­to­rių Li­be­ra­lų są­jū­džio pir­mi­nin­kas Eli­gi­jus Ma­siu­lis aiš­ki­no sie­kian­tis, kad prieš rin­ki­mus vyk­sian­tys de­ba­tai bū­tų ko­ky­biš­ki, bū­tų dis­ku­tuo­ja­ma re­mian­tis skai­čiais, ar­gu­men­tais. „No­ri­si, kad de­ba­tų da­ly­viai bū­tų tam pa­si­ren­gę. To­dėl ir ra­do­si to­kia ini­cia­ty­va. Ji nė­ra nau­ja, anks­čiau yra bu­vę to­kių at­ve­jų. Mes, pen­kių po­li­ti­nių jė­gų pir­mi­nin­kai, pa­si­ra­šė­me su­si­ta­ri­mą ir įtei­kė­me jį VRK pir­mi­nin­kui Ze­no­nui Vai­gaus­kui, kad tai, kas pri­klau­so pa­gal rin­ki­mų įsta­ty­mą – pro­por­cin­gai vi­siems su­tei­kia­mas lai­kas Lie­tu­vos te­le­vi­zi­jo­je, ap­mo­ka­mas iš biu­dže­to, bū­tų bū­tent šių pen­kių par­ti­jų for­ma­tu. Per vi­są rin­ki­mų kam­pa­ni­ją bū­tų 5–6 lai­dos“, – LŽ dės­tė jis.

Anot E. Ma­siu­lio, to­kiu žings­niu po­li­ti­nius de­ba­tus no­ri­ma pa­kel­ti į aukš­tes­nį lyg­me­nį, kad idė­jų ba­ta­li­jos ne­virs­tų tur­gu­mi ar abi­pu­siu kal­ti­ni­mu. „To­dėl ge­riau, kad da­ly­vau­tų pa­grin­di­nės par­ti­jos ir svar­biau­si as­me­nys, ku­rie ves jas į rin­ki­mus“, – tvir­ti­no jis.

Te­gul dis­ku­tuo­ja su kitais

E. Ma­siu­lis pa­žy­mė­jo, kad mi­nė­tos par­ti­jos pa­si­rink­tos, nes yra par­la­men­ti­nės. „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ į šį bū­rį ne­pa­te­ko, nes, anot li­be­ra­lo, iki šiol ne­aiš­ku, kas ves „tvar­kie­čius“ į Sei­mo rin­ki­mus. Da­ly­vau­ti di­džių­jų par­ti­jų de­ba­tuo­se taip pat ne­pa­siū­ly­ta ki­tai ne­ma­žai par­la­men­ti­nei par­ti­jai – Lie­tu­vos len­kų rin­ki­mų ak­ci­jai (LLRA).

E. Ma­siu­lio tei­gi­mu, kuo dau­giau par­ti­jų da­ly­vau­ja de­ba­tuo­se, tuo ma­žiau lai­ko lie­ka sa­vo idė­joms iš­dės­ty­ti. Kar­tu jis ra­mi­no, kad į mi­nė­tą klu­bą ne­pa­te­ku­sios po­li­ti­nės jė­gos taip pat da­ly­vaus te­le­vi­zi­nė­se de­ba­tų lai­do­se, tik dis­ku­tuos su ki­tais po­li­ti­kais.

E. Ma­siu­lis ne­ma­no, kad dėl to­kio su­si­ta­ri­mo skriau­džia­mos ma­žes­nės par­ti­jos. Esą jos ir­gi lais­vos ini­ci­juo­ti pa­na­šius su­si­ta­ri­mus. „Iš sa­vo pa­tir­ties ži­nau, kad kai ei­ni į de­ba­tus su par­ti­ja, ku­riai at­sto­vau­jan­tis rėks­nys po­pu­lis­tiš­kai šau­kia, rė­kia ir nė­ra jo­kios ar­gu­men­ta­ci­jos, tuo­met net nė­ra ga­li­my­bių nor­ma­liai pa­dis­ku­tuo­ti. Ma­nau, kad ke­liant po­li­ti­nės kul­tū­ros ly­gį to­kiuo­se de­ba­tuo­se tu­rė­tų bū­ti įtvir­tin­tos tam ti­kros žai­di­mo tai­syk­lės“, – kal­bė­jo jis.

Vi­sa­da bu­vo tarp stipriausiųjų

Par­ti­jos „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ pir­mi­nin­ką Ro­lan­dą Pa­ksą nu­ste­bi­no toks pen­kių par­ti­jų su­si­ta­ri­mas. Jis ža­dė­jo pa­si­do­mė­ti, ko­kios prie­žas­tys lė­mė, kad „tvar­kie­čiai“ ne­bu­vo pa­kvies­ti į šį de­ba­tų klu­bą. „Kiek at­si­me­nu, de­ba­tuo­se prieš rin­ki­mus, kad ir ko­kie jie bū­tų – sa­vi­val­dos, Eu­ro­pos Par­la­men­to, Sei­mo ar pre­zi­den­to, mū­sų par­ti­ja da­ly­vau­da­vo su pa­čio­mis stip­riau­sio­mis par­ti­jo­mis. Kas čia da­bar įvy­ko, ne­ži­nau. Ne­ver­ti­nu tei­gi­nių, kas yra stip­rus, kas yra ne­stip­rus. Spa­lio 10-osios ry­tą at­si­bu­si­me ir pa­ma­ty­si­me, ku­rios par­ti­jos yra stip­rios, o ku­rios – ne“, – pa­brė­žė jis.

R. Pa­ksas tei­gė, kad jam pa­bo­do klau­si­mas, kas ves „tvar­kie­čius“ į Sei­mo rin­ki­mus. Jis pri­mi­nė, jog švie­saus at­mi­ni­mo Al­gir­das Bra­zaus­kas prem­je­ru po 2004 me­tų Sei­mo rin­ki­mų dar­syk ta­po, nors ir ne­bu­vo įtrauk­tas į so­cial­de­mo­kra­tų rin­ki­mų są­ra­šą. R. Pa­ksas taip pat pri­dū­rė, kad Sei­mo rin­ki­mus Len­ki­jo­je lai­mė­ju­sios par­ti­jos „Įs­ta­ty­mas ir tei­sin­gu­mas“ va­do­vas Ja­ros­la­was Kac­zyns­kis taip pat ne­bu­vo pir­mas rin­ki­mų są­ra­še, o da­bar „val­do vals­ty­bę bū­da­mas par­ti­jos pir­mi­nin­kas“. „Tvar­ką ir tei­sin­gu­mą“ ves R. Pa­ksas, čia nė­ra jo­kių abe­jo­nių, ir tuo vis­kas pa­sa­ky­ta“, – pa­ti­ki­no jis.

Eti­ke­čių neklijuoja

Dar­bo par­ti­jos pir­mi­nin­kas Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis ne­siė­mė spręs­ti, ko­dėl į di­džių­jų po­li­ti­nių jė­gų de­ba­tų klu­bą ne­įtrauk­ti „tvar­kie­čiai“. Jis pa­žy­mė­jo, kad ne „dar­bie­čiai“ bu­vo šios idė­jos ini­cia­to­riai. „Mums pa­siū­lė pri­si­dė­ti prie da­ly­va­vi­mo dis­ku­si­jo­je. Pa­si­žiū­rė­jo­me, kad ten da­ly­vau­ja rim­tos po­li­ti­nės par­ti­jos, su ku­rio­mis įdo­mu dis­ku­tuo­ti, to­dėl ir pri­si­dė­jo­me“, – aiš­ki­no po­li­ti­kas.

V. Ma­zu­ro­nis ak­cen­ta­vo, kad par­ti­joms ne­kli­juo­ja jo­kių eti­ke­čių ir prieš rin­ki­mus yra pa­si­ren­gęs dis­ku­tuo­ti su vi­so­mis po­li­ti­nė­mis jė­go­mis, ar tai bū­tų „tvar­kie­čiai“, ar LLRA, ar bet ku­ri ki­ta par­ti­ja.

Po­pu­lia­riau­sių­jų sąjungos

VRK pir­mi­nin­kas Z. Vai­gaus­kas sa­kė, kad rin­ki­mų prie­vaiz­dai vi­sa­da leis­da­vo par­ti­joms pa­si­rink­ti, su kuo jos no­ri da­ly­vau­ti de­ba­tuo­se, tuo­met bur­tai trau­kia­mi tik dėl joms tek­sian­čio ete­rio lai­ko.

„Tai­gi toks va­rian­tas gal ir ga­li­mas, jei­gu ko­mi­si­jo­je bus su­ta­ri­mas. Grei­čiau­siai jis bus. Jei­gu dar te­le­vi­zi­ja su­tiks, iš pri­nci­po toks va­rian­tas yra ga­li­mas. Ki­tos pen­kios par­ti­jos to­kiu at­ve­ju ir­gi tu­rės ga­li­my­bę su­sig­ru­puo­ti. Pri­klau­sys nuo to, kiek tų par­ti­jų da­ly­vaus rin­ki­muo­se. Jei­gu ki­tos par­ti­jos tar­pu­sa­vy­je ne­su­si­tars, po­ri­nin­kai ar­ba gru­pės da­ly­viai bus nu­sta­to­mi bur­tais“, – aiš­ki­no jis.

Anot Z. Vai­gaus­ko, pa­pras­tai su­si­ta­ri­mus dis­ku­tuo­ti su kon­kre­čio­mis par­ti­jo­mis su­da­ro po­pu­lia­riau­sios ir di­džiau­sios po­li­ti­nės jė­gos. Be­veik vi­sa­da at­si­ran­da ir ne­pa­ten­kin­tų­jų to­kiu stip­rių­jų su­sig­ru­pa­vi­mu. „Ži­no­ma, ma­žes­nės par­ti­jos pyks­ta, kai jų ne­prii­ma į di­džių­jų klu­bą. Ta­čiau kaip pri­vers­ti par­ti­ją dis­ku­tuo­ti su po­li­ti­ne jė­ga, ku­ria rin­kė­jai ne­la­bai do­mi­si? Tuo­met ga­liau­siai rin­kė­jai to­mis lai­do­mis ne­la­bai do­mi­si. Rin­kė­jų in­te­re­sas – pa­ma­ty­ti sa­vo no­ri­mą par­ti­ją, kai ji dis­ku­tuo­ja su ki­ta po­pu­lia­ria par­ti­ja, o ne kai at­si­mu­ši­nė­ja ma­žy­tės“, – svars­tė vy­riau­sia­sis rin­ki­mų prie­vaiz­das.

Z. Vai­gaus­kui tik ky­la abe­jo­nių dėl pen­kių par­ti­jų gru­pės dy­džio ir dėl to, kiek vie­nos lai­dos ete­rio lai­ko pri­reiks, kad vi­si pa­kal­bė­tų. Da­bar VRK pla­nuo­ja kiek­vie­nam Sei­mo rin­ki­muo­se da­ly­vau­sian­čiam są­ra­šui su­teik­ti po va­lan­dą te­le­vi­zi­jos ete­rio. Po­li­ti­nių de­ba­tų lai­dos tu­rė­tų pra­si­dė­ti rug­sė­jo mė­ne­sį.