Didžiojoje politikoje mažai beturčių
Vals­ty­bei va­do­vau­jan­tys, Sei­me, Vy­riau­sy­bė­je ir Eu­ro­pos Par­la­men­te (EP) dir­ban­tys as­me­nys ga­li džiaug­tis ma­te­ria­li­ne ge­ro­ve. Kaip ro­do pa­skelb­tos jų ir su­tuok­ti­nių tur­to dek­la­ra­ci­jos, po­li­ti­kų šei­mos val­do ir ke­lio­li­ka, ir ke­lias­de­šimt, ir šim­tus tūks­tan­čių eu­rų sie­kian­čius tur­tus, vos ke­lių par­la­men­ta­rų ki­še­nė­se švil­pau­ja vė­jai.

Vals­ty­bi­nė mo­kes­čių ins­pek­ci­ja va­kar pa­vie­ši­no po­li­ti­kų, par­ei­gū­nų, tei­sė­jų, vals­ty­bės tar­nau­to­jų pra­ėju­sių me­tų tur­to dek­la­ra­ci­jas. Jos par­odė, kad Sei­me ir EP dir­ba pen­ki mi­li­jo­nie­riai. Dvie­jų par­la­men­ta­rų tur­to dek­la­ra­ci­jo­se vi­sos gra­fos yra tuš­čios.

Ke­li šim­tai tūks­tan­čių eu­rų santaupų

Iš tri­jų vals­ty­bės va­do­vų per­nai tur­tin­giau­sia bu­vo pre­zi­den­tė Da­lia Gry­baus­kai­tė. Jos ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (pa­tal­pų ir že­mės skly­pų) ver­tė – kiek dau­giau nei 124 tūkst. eu­rų. Ša­lies va­do­vė taip pat nu­ro­dė tu­rin­ti re­gis­truo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių, ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už 10 tūkst. eu­rų.

Di­džią­ją da­lį D. Gry­baus­kai­tės tur­to su­da­ro Vy­riau­sy­bės ver­ty­bi­niai po­pie­riai, jų ver­tė per­nai sie­kė 376 333 eu­rus. Pre­zi­den­tė nu­ro­dė tu­rė­ju­si kiek dau­giau nei 326 tūkst. eu­rų san­tau­pų.

Sei­mo pir­mi­nin­kas Vik­to­ras Pra­nckie­tis dek­la­ra­vo 2016 me­tais tu­rė­jęs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­rio ver­tė sie­kė dau­giau kaip 194 tūkst. eu­rų. Taip pat jis nu­ro­dė tu­rįs trans­por­to prie­mo­nę, įver­tin­tą 600 eu­rų, ir per 46 tūkst. eu­rų san­tau­pų.

V. Pra­nckie­čio žmo­nos Ire­nos Pra­nckie­tie­nės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas per­nai bu­vo ver­tas be­veik 39 tūkst. eu­rų. Ji dek­la­ra­vo tu­rė­ju­si dau­giau kaip 16 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų.

Prem­je­ras Sau­lius Skver­ne­lis nu­ro­dė per­nai val­dęs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už dau­giau nei 135 tūkst. eu­rų. Jo tu­rė­tų ak­ci­jų, ver­ty­bi­nių po­pie­rių, re­gis­truo­ti­nų daik­tų, me­no kū­ri­nių ir ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių ver­tė sie­kė be­veik 1,2 tūkst. eu­rų. Vy­riau­sy­bės va­do­vas tu­rė­jo be­veik 63 tūkst. eu­rų san­tau­pų ir apie 36 tūkst. eu­rų sko­lų.

S. Skver­ne­lio su­tuok­ti­nės Sil­vi­jos Skver­ne­lės tur­tas ge­ro­kai kuk­les­nis. Ji dek­la­ra­vo per­nai tu­rė­ju­si ak­ci­jų ir ver­ty­bi­nių po­pie­rių už dau­giau kaip 7,5 tūkst. eu­rų bei be­veik 6,7 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų.

Kuk­liau­sia – A. Ve­ry­gos deklaracija

Iš Vy­riau­sy­bės na­rių tur­tin­giau­sia su­si­sie­ki­mo mi­nis­tro šei­ma. Ro­kas ir Li­na Ma­siu­liai dek­la­ra­vo per­nai tu­rė­ję tur­to už be­veik 602 tūkst. eu­rų. Tie­sa, L. Ma­siu­lie­nės pe­čius slė­gė apie 204 tūkst. eu­rų sko­la. Pa­sak R. Ma­siu­lio, jam ta­pus mi­nis­tru tur­tas vis ma­žė­ja, nes kri­to jo pa­ja­mos.

„Praė­ju­sio­je ka­den­ci­jo­je ne­bu­vau tur­tin­giau­sias, bu­vau vi­du­riu­ke, da­bar pa­si­kei­tė mi­nis­trai, ta­pau tur­tin­giau­sias, bet tai yra ma­no anks­tes­nio dar­bo pa­li­ki­mas, nes 15 me­tų tiek aš, tiek ma­no žmo­na esa­me dir­bę tarp­tau­ti­nė­se kom­pa­ni­jo­se aukš­tais va­do­vais, tad jei­gu pa­žiū­rė­si, tas tur­tas po tru­pu­tį ma­žė­ja“, – aiš­ki­no su­si­sie­ki­mo mi­nis­tras.

Už­sie­nio rei­ka­lų mi­nis­tro Li­no Lin­ke­vi­čiaus tur­to ver­tė – 310 tūkst. eu­rų, o sko­los sie­kė 232 tūkst. eu­rų. Jo su­tuok­ti­nė Dan­guo­lė Lin­ke­vi­čie­nė bu­vo be­tur­tė. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­tras Rai­mun­das Ka­rob­lis val­dė tur­tą, ku­rio ver­tė 277 tūkst. eu­rų. Dar 79 tūkst. eu­rų jis bu­vo pa­sko­li­nęs. Mi­nis­tro su­tuok­ti­nė Dai­va Ka­rob­lie­nė nu­ro­dė ne­tu­rin­ti jo­kio tur­to.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­jos va­do­vas Li­nas Ku­ku­rai­tis, ku­ris ta­pęs mi­nis­tru pa­sa­ko­jo, kad su žmo­na ir pen­kiais sū­nu­mis gy­ve­na tė­vo na­muo­se, va­ži­nė­ja su­rū­di­ju­siu au­to­mo­bi­liu ir ke­le­rius me­tus yra re­mia­mas tė­čio vers­li­nin­ko, nes pa­čiam iš­lai­ky­ti šei­mą bū­tų su­nko­ka, val­do ne­ma­žą tur­tą. 2016 me­tais L. Ku­ku­rai­tis tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ver­to apie 305 tūkst. eu­rų, au­to­mo­bi­lį už dau­giau nei 10 tūkst. eu­rų, taip pat be­veik 7 tūkst. eu­rų san­tau­pų. Jo sko­los sie­kė 33 tūkst. eu­rų. Mi­nis­tro žmo­na Ri­ma Ku­ku­rai­tie­nė dek­la­ra­vo tur­to už 30 900 eu­rų. Taip pat ji nu­ro­dė tu­rė­ju­si 129 eu­rus san­tau­pų.

L. Ku­ku­rai­tis va­kar aiš­ki­no, kad per­nai tė­vai jam su žmo­na pa­do­va­no­jo na­mą, ku­ria­me jie gy­ve­no vi­sa šei­ma kar­tu su tė­vais ir se­ne­liais.

Kuk­liau­sios – svei­ka­tos ap­sau­gos ir ap­lin­kos mi­nis­trų Au­re­li­jaus Ve­ry­gos bei Kęs­tu­čio Na­vic­ko dek­la­ra­ci­jos. A. Ve­ry­ga per­nai tu­rė­jo tur­to už be­veik 30 tūkst. eu­rų. Ta­čiau bu­vo sko­lin­gas apie 27 tūkst. eu­rų. Mi­nis­tro su­tuok­ti­nė Ra­sa Ve­ry­gie­nė dek­la­ra­vo tu­rin­ti kiek dau­giau nei 6 tūkst. eu­rų ver­tės tur­to.

K. Na­vic­kas su žmo­na Vil­ma Na­vic­kie­ne per­nai val­dė be­veik 85 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą, dar 11 tūkst. eu­rų šei­ma bu­vo pa­sko­li­nu­si.

Fi­nan­sų mi­nis­tras Vi­lius Ša­po­ka val­dė ge­ro­kai ma­žiau tur­to nei jo su­tuok­ti­nė Edi­ta Ša­po­kie­nė. Jis nu­ro­dė tu­rin­tis tur­to už be­veik 15 tūkst. eu­rų, o jo žmo­na – 223 tūkst. eu­rų ver­tės tur­to sa­vi­nin­kė. Tie­sa, jos pe­čius sle­gia 184 tūkst. eu­rų sko­la.

Tur­tin­giau­sias – R. Karbauskis

Di­džiau­siais tur­tais Sei­me ga­li pa­si­gir­ti Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) frak­ci­jos se­niū­nas Ra­mū­nas Kar­baus­kis. Per­nai jis dek­la­ra­vo tu­rįs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to (pa­tal­pų, in­ži­ne­ri­nių ir ki­to­kių sta­ti­nių), ku­rio ver­tė – dau­giau nei 1 mln. 110 tūkst. eu­rų. Jo val­do­mų že­mės skly­pų ver­tė – be­veik 3 mln. 204 tūkst. eu­rų.

Di­džią­ją da­lį par­la­men­ta­ro dek­la­ruo­to tur­to su­da­rė ak­ci­jos, ku­rių ver­tė per­nai bu­vo dau­giau kaip 9 mln. 788 tūkst. eu­rų. 2016 me­tais R. Kar­baus­kis val­dė tur­to da­lių ar pa­jų už 458 tūkst. eu­rų. Jo tu­ri­mos san­tau­pos sie­kė 177 tūkst. eu­rų. „Vals­tie­čių“ ly­de­rio pe­čius slė­gė 593 tūkst. eu­rų sko­los.

R. Kar­baus­kio su­tuok­ti­nė Li­na Kar­baus­kie­nė per­nai dek­la­ra­vo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už be­veik 18 tūkst. eu­rų. Jos tu­ri­mos san­tau­pos sie­kė 30 tūkst. eu­rų. Sko­lų L. Kar­baus­kie­nė ne­tu­rė­jo.

Dar vie­nas Sei­mo mi­li­jo­nie­rius – Li­be­ra­lų są­jū­džio at­sto­vas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas. Per­nai jis tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­rio ver­tė – be­veik 993 tūkst. eu­rų. Jo tu­ri­mų trans­por­to prie­mo­nių ver­tė sie­kė 45,6 tūkst. eu­rų, Vy­riau­sy­bės ir ki­tų ver­ty­bi­nių po­pie­rių – 257 tūkst. eu­rų, san­tau­pos – be­veik 112 tūkst. eu­rų.

K. Gla­vec­ko žmo­nos Rū­tos Rut­ke­ly­tės ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas per­nai bu­vo ver­tas apie 2 mln. 258 tūkst. eu­rų. Taip pat ji dek­la­ra­vo tu­rin­ti trans­por­to prie­mo­nių už 30 tūkst. eu­rų, 269 tūkst. eu­rų san­tau­pų, su­tei­ku­si 25 tūkst. eu­rų pa­sko­lų ir esan­ti sko­lin­ga kiek dau­giau nei 142 tūkst. eu­rų.

Pa­sko­li­nęs dau­giau nei milijoną

So­li­dų tur­tą val­do ir kon­ser­va­to­rius Ta­das Lan­gai­tis. Jis nu­ro­dė tu­rin­tis ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už dau­giau nei 568 tūkst. eu­rų, ak­ci­jų – už 600 tūkst. eu­rų, 44,5 tūkst. eu­rų san­tau­pų bei pa­sko­li­nęs 1 mln. 250 tūkst. eu­rų. Par­la­men­ta­ro sko­los sie­kė 78 tūkst. eu­rų. Jo žmo­nos In­gos Lan­gai­tės tu­ri­mas ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas bu­vo ver­tas 265 tūkst. eu­rų. Taip pat ji dek­la­ra­vo au­to­mo­bi­lį už 12 tūkst. eu­rų ir 1,5 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų.

„Vals­tie­tis“ Vik­to­ras Rin­ke­vi­čius dek­la­ra­vo tu­rįs tur­to, ku­rio ver­tė – 881 tūkst. eu­rų. Taip pat jis nu­ro­dė esąs sko­lin­gas 130 tūkst. eu­rų. Jo su­tuok­ti­nė Bi­ru­tė Rin­ke­vi­čie­nė – mi­li­jo­nie­rė, per­nai val­džiu­si 1 mln. 253 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą. Dar 320 tūkst. eu­rų ji bu­vo pa­sko­li­nu­si, o be­veik 163 tūkst. eu­rų – sko­lin­ga pa­ti.

Tur­tais iš­sis­ki­ria ir kon­ser­va­to­rius Dai­nius Krei­vys. Jo ne­kil­no­ja­ma­sis tur­tas ver­tas be­veik 696 tūkst. eu­rų, val­do­mos ak­ci­jos – apie 116 tūkst. eu­rų, san­tau­pos – 26,5 tūkst. eu­rų, au­to­mo­bi­lis – 13,5 tūkst. eu­rų. Tie­sa, Sei­mo na­rio pe­čius sle­gia 533 tūkst. eu­rų sko­la. Jo žmo­na Da­lia Krei­vie­nė tu­rė­jo ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už be­veik 683 tūkst. eu­rų, au­to­mo­bi­lį, įver­tin­tą 28 tūkst. eu­rų, 10 tūkst. eu­rų san­tau­pų ir 463 tūkst. eu­rų sko­lų.

Su par­ti­ja „Tvar­ka ir tei­sin­gu­mas“ į Sei­mą pa­te­kęs Kęs­tu­tis Pū­kas – ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to, ku­rio ver­tė 355 tūkst. eu­rų, sa­vi­nin­kas. Taip pat jis nu­ro­dė tu­rįs trans­por­to prie­mo­nių už 38 tūkst. eu­rų, 72 tūkst. eu­rų ver­tės ak­ci­jų, me­no kū­ri­nių, ju­ve­ly­ri­nių dir­bi­nių už be­veik 32 tūkst. eu­rų ir apie 125 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų. Jo žmo­na Li­na Pū­kie­nė dek­la­ra­vo tur­to už 113 tūkst. eu­rų.

Rokas Masiulis: "Dabar pasikeitė ministrai, tapau turtingiausias, bet tai yra mano ankstesnio darbo palikimas."

Tur­to ne­už­gy­ve­no

Sei­me dir­ba ke­li po­li­ti­kai, ku­rie dek­la­ra­vo per­nai ne­tu­rė­ję jo­kio tur­to. Be­tur­čiais nu­ro­dė esan­tys LVŽS frak­ci­jos na­rys Ro­ber­tas Šark­nic­kas su žmo­na Ag­ne Mo­tie­jū­nai­te-Šark­nic­kie­ne, taip pat jau­niau­sia par­la­men­ta­rė Ri­ta Mi­liū­tė.

Tarp kuk­liau­sio tur­to sa­vi­nin­kų Sei­me – par­la­men­to vi­ce­pir­mi­nin­kas Ar­vy­das Ne­kro­šius, dek­la­ra­vęs 11 tūkst. eu­rų san­tau­pų. Jo su­tuok­ti­nė Jur­gi­ta Ne­kro­šie­nė per­nai bu­vo be­tur­tė.

„Vals­tie­tis“ Arū­nas Gu­mu­liaus­kas nu­ro­dė tu­rįs ne­kil­no­ja­mo­jo tur­to už 18,5 tūkst. eu­rų. Jo žmo­na Ai­da Striau­kai­tė-Gu­mu­liaus­kie­nė – tūks­tan­čiu eu­rų tur­tin­ges­nė.

Sei­mo na­rys Čes­la­vas Ol­ševs­kis dek­la­ra­vo au­to­mo­bi­lį už be­veik 2,2 tūkst. eu­rų ir 20 tūkst. eu­rų pi­ni­gi­nių lė­šų. Jo su­tuok­ti­nė Alek­sand­ra Ol­ševs­kie­nė taip pat dek­la­ra­vo tu­rin­ti trans­por­to prie­mo­nę, ver­tą be­veik 2,2 tūkst. eu­rų, ir 13 tūkst. eu­rų san­tau­pų.

Ke­lias­de­šimt A. Guo­gos milijonų

EP dir­ba du mi­li­jo­nie­riai iš Lie­tu­vos. Tur­tin­giau­sias mū­sų ša­ly­je iš­rink­tas eu­ro­par­la­men­ta­ras – An­ta­nas Guo­ga, dek­la­ra­vęs 25 mln. 767 tūkst. eu­rų tur­tą. Dar 1 mln. 287 tūkst. eu­rų jis yra pa­sko­li­nęs, o be­veik 516 tūkst. eu­rų – pa­sis­ko­li­nęs. Jo su­tuok­ti­nės Ais­tės Guo­gie­nės tur­tas – 61 tūkst. eu­rų.

Vik­to­ras Us­pas­ki­chas per­nai tu­rė­jo 1 mln. 830 tūkst. eu­rų ver­tės tur­tą. Dar 337 tūkst. eu­rų jis bu­vo pa­sko­li­nęs. Pra­ėju­sių me­tų tur­to dek­la­ra­ci­ją tu­rė­jo pa­teik­ti ir bu­vu­si V. Us­pas­ki­cho su­tuok­ti­nė Jo­lan­ta Bla­žy­tė, nes jų san­tuo­ka bu­vo nu­trauk­ta tik šių me­tų pra­džio­je. Mo­te­ris nu­ro­dė val­dan­ti tur­tą, ver­tą dau­giau nei 34 mln. 552 tūkst. eu­rų. Dar 2,5 mln. eu­rų ji bu­vo pa­sko­li­nu­si.

Eu­ro­par­la­men­ta­ras Bro­nis Ro­pė su žmo­na Da­nu­te tu­rė­jo tur­to už 624 tūkst. eu­rų. Po­li­ti­kas bu­vo sko­lin­gas kiek dau­giau nei 1 tūkst. eu­rų. Va­len­ti­nas Ma­zu­ro­nis su su­tuok­ti­ne Da­nu­te dek­la­ra­vo tu­rį 569 tūkst. eu­rų ver­tės tur­to. Zig­man­tas ir Se­ve­ri­na Bal­čy­čiai – 531 tūkst. eu­rų ver­tės tur­to sa­vi­nin­kai. Per­nai jie bu­vo sko­lin­gi apie 83 tūkst. eu­rų.

EP na­rys Val­de­ma­ras To­ma­ševs­kis ir jo su­tuok­ti­nė Vio­le­ta To­ma­ševs­ka per­nai tu­rė­jo tur­to, ver­to 485 tūkst. eu­rų. Eu­ro­par­la­men­ta­rė Vi­li­ja Blin­ke­vi­čiū­tė nu­ro­dė esan­ti tur­to, ver­to be­veik 478 tūkst. eu­rų, sa­vi­nin­kė.

Ro­lan­das Pa­ksas su žmo­na tu­rė­jo tur­to ir pi­ni­gi­nių lė­šų, ku­rių ver­tė per­nai sie­kė 494 tūkst. eu­rų. Tie­sa, po­li­ti­kas bu­vo sko­lin­gas be­veik 63 tūkst. eu­rų. Lai­ma Liu­ci­ja And­ri­kie­nė dek­la­ra­vo tur­to už 362 tūkst. eu­rų, taip pat 10 tūkst. eu­rų su­teik­tą pa­sko­lą.

Pe­tro ir Gin­ta­rės Auš­tre­vi­čių tur­tas – be­veik 395 tūkst. eu­rų. Šei­ma per­nai bu­vo sko­lin­ga 132 tūkst. eu­rų. EP na­rio Al­gir­do Sau­dar­go ir žmo­nos Lai­mos tur­to ver­tė sie­kė 192 tūkst. eu­rų.