Didžioji Britanija Lietuvai pasiuntė rimtą žinią
An­tra­die­nį Jung­ti­nė Ka­ra­lys­tė ofi­cia­liai pra­de­da „Bre­xit“ – iš­sto­ji­mo iš Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) pro­ce­dū­rą. Lon­do­ne su vi­zi­tu vie­šin­tis Sei­mo Na­cio­na­li­nio sau­gu­mo ir gy­ny­bos ko­mi­te­to pir­mi­nin­kas Vy­tau­tas Ba­kas sa­ko iš­gir­dęs vie­tos po­li­ti­kų pa­ti­ki­ni­mą, kad Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja pa­lie­ka Bend­ri­ją, bet ne Eu­ro­pą.

Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės prem­je­rė The­re­sa May an­tra­die­nį ak­ty­vuos Li­sa­bo­nos 50-ąjį straips­nį. Tai reiš­kia, kad ša­lis pra­dės ofi­cia­lias de­ry­bas dėl iš­sto­ji­mo iš ES ir, kaip pla­nuo­ja­ma, 2019 me­tų ko­vą ga­lu­ti­nai pa­liks Bend­ri­ją.

Romo Jurgaičio nuotrauka

Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je kar­tu su ki­tų Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­ta­rais vie­šin­tis V. Ba­kas tei­gia, kad vie­tos po­li­ti­kai Bal­ti­jos ša­lims pa­siun­tė svar­bią ži­nią. „Jun­ti­nės Ka­ra­lys­tė iš­ei­na iš ES, bet ne­išei­na iš Eu­ro­pos, – to­kią ži­nu­tę tri­jų Bal­ti­jos ša­lių par­la­men­tų gy­ny­bos ir už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tų va­do­vų de­le­ga­ci­ja ga­vo iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės po­li­ti­kų“, – po su­si­ti­ki­mo „Fa­ce­boo­ke“ par­ašė V. Ba­kas.

Anot jo, ap­ta­riant gy­ny­bos ir sau­gu­mo po­li­ti­ką gau­tas pa­ti­ki­ni­mas, kad bri­tų ka­rių Eu­ro­po­je ma­ty­si­me dau­giau. Jis pri­dū­rė, kad Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės po­li­ti­kams įspū­dį pa­li­ko tai, kad Bal­ti­jos ša­lys jau ki­tą­met gy­ny­bai skirs 2 proc. bend­ro­jo vi­daus pro­duk­to (BVP).

Taip pat V. Ba­kas pa­ci­ta­vo ke­lias iš Jung­ti­nės Ka­ra­lys­tės par­la­men­to na­rių lū­pų nu­skam­bė­ju­sias te­zes: „Jū­sų spren­di­mai įga­li­na mus kal­bė­ti apie jus Bal­tuo­siuo­se rū­muo­se“, „Gin­si­me NA­TO ša­lis, ku­rios pa­čios rū­pi­na­si sa­vo sau­gu­mu“.