Didžiausias pavojus Lietuvoje – socialiniai neramumai
Di­džiau­sios Lie­tu­vos bend­ro­vės ir vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jos jau šian­dien tu­rė­tų įver­tin­ti te­ro­riz­mo, ki­ber­ne­ti­nio te­ro­riz­mo ir so­cia­li­nių ne­ra­mu­mų ri­zi­ką ir ap­sisp­ręs­ti, ko­kios ap­si­sau­go­ji­mo stra­te­gi­jos rei­kė­tų im­tis. 

Glo­ba­lios grės­mės trans­for­muo­ja­si ir adap­tuo­ja­si prie kon­kre­čios si­tua­ci­jos to­dėl kai ku­rios grės­mės – pa­vie­nių as­me­nų te­ro­riz­mo ar ki­ber­ne­ti­nės at­akos – ak­tua­lios ne­tgi to­kio­se pa­ly­gin­ti ra­mio­se ša­ly­se kaip Lie­tu­va. Tai kons­ta­ta­vo eks­per­tai, su­si­rin­kę į Vil­niu­je su­reng­tą se­mi­na­rą „Te­ro­riz­mo bei so­cia­li­nių ne­ra­mu­mų drau­di­mo spren­di­mai“.

Spar­čiai blo­gė­jant si­tua­ci­jai vers­las daž­nai ne­ga­li ap­sau­go­ti sa­vo nuo­sa­vy­bės, to­dėl ri­zi­kos val­dy­mui pa­pras­tai pa­si­tel­kia­mi drau­di­mo įran­kiai. „Aon UK“ kri­zių val­dy­mo pa­da­li­nio va­do­vas Vla­das Bob­ko pa­žy­mė­jo, kad jei, pre­li­mi­na­riais skai­čia­vi­mais, 2014 me­tų va­sa­rį teo­ri­nio tur­to vie­ne­to drau­di­mas Ukrai­nos Do­nec­ko re­gio­ne sie­kė apie 200 000 JAV do­le­rių, tai da­bar to pa­ties tur­to vie­ne­to drau­di­mas kai­nuo­tų maž­daug 5 mi­li­jo­nus do­le­rių.

„Syn­di­ca­te of Lloyd‘s of Lon­don“ at­sto­vas bei ri­zi­kų drau­di­kas And­rew Bauck­ha­mas sa­kė, kad šiuo me­tu bend­ra drau­di­mo nuo glo­ba­laus te­ro­riz­mo su­ma sie­kia maž­daug 3 mi­li­jar­dus do­le­rių, o pa­sau­li­nė po­li­ti­nių bei so­cia­li­nių ne­ra­mu­mų drau­di­mo su­ma svy­ruo­ja apie 750 mi­li­jo­nų do­le­rių. Jo ma­ny­mu, Bal­ti­jos ša­ly­se di­džiau­sia to­kio po­bū­džio ri­zi­ka yra so­cia­li­niai ne­ra­mu­mai, ta­čiau čia vei­kian­čios įmo­nės nie­ka­da ne­ga­li bū­ti ti­kros dėl sa­vo tur­to už­sie­nio ša­ly­se.

At­siž­vel­giant į pa­vie­nių as­me­nų iš­puo­lius Di­džio­jo­je Bri­ta­ni­jo­je, ka­da gat­vė­je krau­piai bu­vo nu­žu­dy­tas šios ša­lies ka­ri­nin­kas, Pra­ncū­zi­jo­je, ka­da bu­vo smog­tas iš­puo­lis prieš „Char­lie Heb­do“ lai­kraš­čio re­dak­ci­ją, bei geo­po­li­ti­nius ne­ra­mu­mus Ukrai­no­je, dar šie­met Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mu te­ro­riz­mo grės­mės ly­gis Lie­tu­vo­je bu­vo per­kel­tas iš že­miau­sio į že­mą. Nors Lie­tu­va, ti­kė­ti­na, ne­bus pri­ori­te­ti­nis te­ro­ris­ti­nių gru­puo­čių tai­ki­nys, ta­čiau ga­li­mas pa­vie­nių as­me­nų ra­di­ka­liz­mo stip­rė­ji­mas.