Didysis keliauninkas
Mi­nis­te­ri­jų val­di­nin­kus dėl jų ke­lio­nių į sve­čius kraš­tus vis gar­siau kri­ti­kuo­jan­tys Sei­mo na­riai ne­nu­mal­do sa­vo pa­čių po­lė­kio ke­liau­ti sve­tur. Da­lis tau­tos iš­rink­tų­jų šie­met net daž­niau nei po du­kart per mė­ne­sį kro­vė­si la­ga­mi­nus į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes. Pa­sta­ro­jo pus­me­čio re­kor­di­nin­kas - opo­zi­ci­jos ly­de­ris And­rius Ku­bi­lius.

Sei­mo na­rių ko­man­di­ruo­čių marš­ru­tai drie­kė­si į ir kai­my­nes ša­lis, ir į to­li­mus pa­sau­lio kraš­tus. Sve­tur daž­niau­siai lan­kę­si par­la­men­ta­rai ti­ki­no, kad to­kį in­ten­sy­vu­mą lė­mė už­sie­nio po­li­ti­kos ak­tua­li­jos. Ši jų veik­los sri­tis ne­va esan­ti la­bai svar­bi, o pats iš­vy­kų skai­čius ne­pri­lygs­ta val­di­nin­kų ko­man­di­ruo­tėms, juo­lab kad šie į už­sie­nį esą vyks­ta ne­aiš­kiais tiks­lais.

2015-ųjų pir­mo­jo pus­me­čio Sei­mo ke­liau­nin­ko lau­rai be kon­ku­ren­ci­jos ati­te­ko opo­zi­ci­jos ly­de­riui, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų (TS-LKD) frak­ci­jos se­niū­nui A. Ku­bi­liui. Par­la­men­te jau net im­ta juo­kau­ti, jog jis taip daž­nai iš­lei­džia­mas sve­tur dėl to, kad ne­kel­tų rū­pes­čių val­dan­tie­siems.

Be A. Ku­bi­liaus, tarp daž­niau­siai į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes vy­ku­sių par­la­men­ta­rų pa­te­ko vi­sas bū­re­lis jo par­ti­jos ko­le­gų.

Rū­pi­na­si Ukrai­nos ateitimi

Per pir­mus še­šis šių me­tų mė­ne­sius opo­zi­ci­jos ly­de­ris A. Ku­bi­lius į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes vy­ko net 16 kar­tų: ke­tu­ris­syk jis vie­šė­jo Ukrai­no­je, taip pat lan­kė­si kai­my­nė­se ša­ly­se, Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se.

Kaip LŽ aiš­ki­no A. Ku­bi­lius, daž­nas jo ke­lio­nes į už­sie­nį lė­mė karš­ti geo­po­li­ti­niai įvy­kiai re­gio­ne. „La­bai daug svar­bių geo­po­li­ti­nių įvy­kių vyks­ta ne­to­li Lie­tu­vos, kad ir Ukrai­no­je, kur te­ko lan­ky­tis ne vie­ną kar­tą, taip pat Gru­zi­jo­je ir ki­to­se ša­ly­se, ku­rios yra svar­bios Ry­tų par­tne­rys­tės po­li­ti­kos po­žiū­riu“, - sa­kė TS-LKD frak­ci­jos se­niū­nas.

A. Ku­bi­lius pa­brė­žė, kad ne­ma­žai jo už­sie­nio ko­man­di­ruo­čių skir­ta bū­tent Ukrai­nos te­mai. „Te­ko daug dirb­ti ir su Ukrai­nos vy­riau­sy­bės at­sto­vais, ir par­la­men­ta­rais, lan­ky­tis re­gio­nuo­se - Dniep­ro­pe­trovs­ke, in­for­muo­jant apie in­teg­ra­ci­jos į Eu­ro­pos Są­jun­gą pers­pek­ty­vas. Ukrai­nos rei­ka­lais te­ko rū­pin­tis ke­liau­jant ir į JAV bei dau­ge­lį ki­tų vie­tų“, - kal­bė­jo jis.

Ko­man­di­ruo­tės - ne malonumas

Sei­mo pir­mi­nin­kė „dar­bie­tė“ Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė per pus­me­tį ofi­cia­laus vi­zi­to vy­ko į 10 už­sie­nio ša­lių. Į tiek pat už­sie­nio ko­man­di­ruo­čių bu­vo iš­vy­ku­si ir Sei­mo na­rė so­cial­de­mo­kra­tė Bi­ru­tė Vė­sai­tė. Ji daž­niau­siai sve­tur ke­lia­vo kaip Sei­mo de­le­ga­ci­jos Eu­ro­pos Ta­ry­bos Par­la­men­ti­nė­je Asamb­lė­jo­je pir­mi­nin­kė.

Ko­man­di­ruo­tes pa­mė­gu­si ir Sei­mo de­le­ga­ci­jos Bal­ti­jos Asamb­lė­jo­je va­do­vė so­cial­de­mo­kra­tė Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė. Ji šiuo me­tu vie­ši Ki­je­ve. Tai - jau de­šim­ta par­la­men­ta­rės ko­man­di­ruo­tė į už­sie­nį per šį pus­me­tį.

„Ar šį­syk esu pir­ma pa­gal už­sie­nio ko­man­di­ruo­čių skai­čių?“ - klau­sė LŽ kal­bi­na­ma G. Pur­va­nec­kie­nė. Ji per šią Sei­mo ka­den­ci­ją la­ga­mi­nus jau kro­vė­si net į 36 už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes.

G. Pur­va­nec­kie­nė aiš­ki­no, kad šio pus­me­čio jos ko­man­di­ruo­tės yra su­si­ju­sios su Bal­ti­jos Asamb­lė­ja, ku­riai šiais me­tais pir­mi­nin­kau­ja Lie­tu­va. „Ats­to­vau­ju ne tik Sei­mo de­le­ga­ci­jai, bet ir vi­sai Bal­ti­jos Asamb­lė­jai, to­dėl ir kvie­ti­mų vyk­ti į už­sie­nį yra dau­giau“, - kal­bė­jo par­la­men­ta­rė.

Ji ne­ma­no, kad Sei­mo na­riai į už­sie­nį ke­liau­ja per daž­nai ir tuo pikt­nau­džiau­ja. „Ne­ma­ny­ki­te, kad ko­man­di­ruo­tės į už­sie­nį yra ma­lo­nu­mas! Bū­na taip, kad ke­liau­ji po 6-9 va­lan­das, tuo­met po­sė­džiau­ji, per­nak­vo­ji ir ke­liau­ji at­gal į Lie­tu­vą. Kar­tais ke­lio­nės bū­na la­bai su­nkios“, - ti­ki­no so­cial­de­mo­kra­tė.

Nuo To­ki­jo iki Vašingtono

Prieš ke­lias die­nas iš Iz­rae­lio žy­dų kong­re­so ren­gia­mo tarp­tau­ti­nio aukš­tas par­ei­gas Eu­ro­po­je ei­nan­čių žy­dų su­si­ti­ki­mo ir so­li­da­ru­mo su Iz­rae­liu mi­si­jos grį­žęs kon­ser­va­to­rius Ema­nue­lis Zin­ge­ris šį pus­me­tį skai­čiuo­ja jau aš­tun­tą sa­vo ko­man­di­ruo­tę į už­sie­nį. Tiek pat kar­tų la­ga­mi­nus į už­sie­nį kro­vė­si ir Sei­mo Eu­ro­pos rei­ka­lų ko­mi­te­to (ERK) pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Ge­di­mi­nas Kir­ki­las.

Po 7 ko­man­di­ruo­tes te­ko Li­be­ra­lų są­jū­džio frak­ci­jos at­sto­vams And­riui Ma­zu­ro­niui ir Ar­mi­nui Ly­de­kai. Abiem par­la­men­ta­rams dar po vie­ną už­sie­nio ko­man­di­ruo­tę nu­ma­ty­ta ki­tą sa­vai­tę.

A. Ly­de­ka ne­pris­ki­ria sa­vęs prie Sei­mo ke­liau­nin­kų. „Ko­man­di­ruo­tėms nė­ra skir­ta daug lė­šų, to­dėl ne­pa­vyks­ta da­ly­vau­ti vi­so­se kon­fe­ren­ci­jo­se ar tarp­tau­ti­niuo­se ren­gi­niuo­se“, - LŽ tei­gė jis. Li­be­ra­las pa­žy­mė­jo, kad dir­bant Sei­mo ERK ar Už­sie­nio rei­ka­lų ko­mi­te­tuo­se (URK) pri­va­lu da­ly­vau­ti vie­na­me ar ki­ta­me tarp­tau­ti­nia­me ren­gi­ny­je ar­ba su­si­ti­ki­me.

Kon­ser­va­to­riai Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė ir Vi­li­ja Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė šį pus­me­tį į už­sie­nį vy­ko po še­šis kar­tus. Šio­mis die­no­mis V. Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė vie­ši Mal­to­je, kur da­ly­vau­ja Eu­ro­pos liau­dies par­ti­jos Mo­te­rų gru­pės po­sė­džiuo­se, o ki­tą sa­vai­tę reng­sis ke­lio­nei į Suo­mi­ją. To­li­miau­si marš­ru­tai šį­kart te­ko R. Juk­ne­vi­čie­nei. Ji ap­ke­lia­vo be­veik vi­są pa­sau­lį - nuo To­ki­jo iki Va­šing­to­no.

Į pen­kias ko­man­di­ruo­tes vy­ko Sei­mo URK pir­mi­nin­kas so­cial­de­mo­kra­tas Be­ne­dik­tas Juo­dka, Miš­riai Sei­mo na­rių gru­pei pri­klau­san­tis Li­nas Bal­sys, kon­ser­va­to­rius Kęs­tu­tis Ma­siu­lis ir „tvar­kie­tis“ Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis.

Kler­kai vis tiek nepralenkiami

LŽ kal­bin­ta Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to pir­mi­nin­kė „tvar­kie­tė“ Jo­li­ta Vaic­kie­nė aiš­ki­no, kad Sei­mo na­riai, pa­ly­gin­ti su mi­nis­te­ri­jų val­di­nin­kais, į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes vyks­ta re­tai. „Sei­mas šiuo po­žiū­riu at­ro­do la­bai la­bai kuk­liai! Sei­mo na­riai ti­krai ne­pra­len­kia mi­nis­te­ri­jų kler­kų, ku­rie ke­liau­ja net ne­aiš­ku dėl ko ir ko­kiu tiks­lu“, - LŽ par­eiš­kė ji.

Iš vi­so šiais me­tais par­la­men­ta­rų ko­man­di­ruo­tėms at­sei­kė­ta per 357,6 tūkst. eu­rų. J. Vaic­kie­nė at­krei­pė dė­me­sį, kad, pa­vyz­džiui, sep­ty­niems Au­di­to ko­mi­te­to na­riams vyk­ti į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes per me­tus skir­ta vos 2 tūkst. eu­rų. „Sei­mas nė­ra iš­lai­dau­jan­tis ko­man­di­ruo­tėms“, - tvir­ti­no ji.

J. Vaic­kie­nės ne­ste­bi­na tai, kad į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tės daž­niau­siai vyks­ta tik da­lis Sei­mo na­rių. „Vi­sų pir­ma, va­žiuo­ja tie, ku­rie mo­ka už­sie­nio kal­bą, kad bū­tų ap­siei­ta be ver­tė­jų. Taip pat svar­bi kom­pe­ten­ci­ja, kad į tarp­tau­ti­nį ren­gi­nį nu­vy­kęs Sei­mo na­rys tu­rė­tų ką pa­sa­ky­ti“, - kal­bė­jo Sei­mo Au­di­to ko­mi­te­to va­do­vė.

Daž­niau­siai 2015 m. I pus­me­tį į už­sie­nio ko­man­di­ruo­tes vy­kę Sei­mo nariai

Sei­mo na­rys Už­sie­nio ko­man­di­ruo­čių skai­čius
And­rius Ku­bi­lius 16
Lo­re­ta Grau­ži­nie­nė, Gied­rė Pur­va­nec­kie­nė, Bi­ru­tė Vė­sai­tė 10
Ge­di­mi­nas Kir­ki­las, Ema­nue­lis Zin­ge­ris 8
And­rius Ma­zu­ro­nis, Ar­mi­nas Ly­de­ka 7
Aud­ro­nius Ažu­ba­lis, Ra­sa Juk­ne­vi­čie­nė, Vi­li­ja Alek­nai­tė-Ab­ra­mi­kie­nė 6
Be­ne­dik­tas Juo­dka, Li­nas Bal­sys, Kęs­tu­tis Ma­siu­lis, Re­mi­gi­jus Že­mai­tai­tis 5

Sei­mo kan­ce­lia­ri­jos duomenys