Didmiesčių merai dairosi pagalbininkų
Di­džių­jų ša­lies mies­tų va­do­vai ieš­ko tal­ki­nin­kų, ku­rie sa­vo pa­ta­ri­mais pa­dė­tų sėk­min­gai spręs­ti ky­lan­čias prob­le­mas. Nors me­rų po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dos dar iki ga­lo ne­su­for­muo­tos, bu­ria­mo­se pa­ta­rė­jų ka­riau­no­se – ne tik nau­ji vei­dai, bet ir iš pirm­ta­kų „pa­vel­dė­ti“ tal­kin­to­jai.

Tik ke­li di­džių­jų Lie­tu­vos mies­tų me­rai jau ra­do pa­ta­rė­jus ry­šiams su vi­suo­me­ne, tei­sės, mies­to ur­ba­nis­ti­nės plė­tros, in­ves­ti­ci­jų pri­trau­ki­mo klau­si­mais. Vil­niaus, Kau­no, Klai­pė­dos, Šiau­lių ir Pa­ne­vė­žio sa­vi­val­dy­bių va­do­vai dai­ro­si ir eta­ti­nių, ir vi­suo­me­ni­nių pa­gal­bi­nin­kų.

Me­rų po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­do­se nu­sta­ty­tas pa­gal­bi­nin­kų skai­čius ski­ria­si, to­dėl vie­ni pri­vers­ti vers­tis su vos ke­liais pa­ta­rė­jais, ki­ti tu­ri di­des­nes tal­kin­to­jų "at­sar­gas“. Kai ku­rie sa­vi­val­dy­bių va­do­vai už­si­me­na, kad no­rė­tų iš­plės­ti pa­gal­bi­nin­kų kor­pu­są, nes esą tie­sio­giai vie­tos gy­ven­to­jų iš­rink­tiems me­rams at­si­ras pa­pil­do­mų dar­bų ir rū­pes­čių.

Ko­man­dą dar renka

Sos­ti­nės vai­rą pe­rė­męs Li­be­ra­lų są­jū­džio vi­ce­pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Ši­ma­šius ga­li tu­rė­ti net iki 10 vi­su eta­tu dir­ban­čių pa­ta­rė­jų ko­man­dą. Į šias par­ei­gas R. Ši­ma­šius jau pri­ėmė sa­vo bu­vu­sią pa­gal­bi­nin­kę Sei­me Ie­vą Pa­kark­ly­tę. Sos­ti­nės me­ro po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­do­je dir­ba ir žur­na­lis­tas Alek­sand­ras Zub­ria­ko­vas, IT spe­cia­lis­tas Po­vi­las Po­ders­kis, pa­ta­ri­nė­jan­tis mies­to va­do­vui at­vi­rų duo­me­nų klau­si­mais, taip pat ar­chi­tek­tė, dar­nios ur­ba­nis­ti­nės plė­tros spe­cia­lis­tė Da­lia Bar­daus­kie­nė.

Ar­ti­miau­siu me­tu prie R. Ši­ma­šiaus ko­man­dos tu­rė­tų pri­si­dė­ti Ag­nė Se­le­mo­nai­tė, šiuo me­tu ei­nan­ti biu­ro „In­ves­tuok Lie­tu­vo­je“ In­ves­ti­ci­jų plė­tros de­par­ta­men­to di­rek­to­riaus pa­va­duo­to­jo par­ei­gas. Ji bus at­sa­kin­ga už in­ves­ti­ci­jas, ry­šius su už­sie­niu.

Vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais R. Ši­ma­šiui tau­ti­nių ma­žu­mų klau­si­mais pa­ta­ri­nė­ja Vil­niu­je gy­ve­nan­tis len­kų žur­na­lis­tas ir po­li­to­lo­gas Ja­ce­kas Ko­ma­ras. „Su šiais žmo­nė­mis jau dir­ba­ma. Me­ras dar for­muo­ja sa­vo ko­man­dą“, - LŽ pa­žy­mė­jo Vil­niaus sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai.

Bu­vęs sos­ti­nės me­ras Ar­tū­ras Zuo­kas tu­rė­jo 12 pa­ta­rė­jų.

Tal­ki­na bu­vę pagalbininkai

Lai­ki­na­jai sos­ti­nei pra­dė­jęs va­do­vau­ti vers­li­nin­kas Vis­val­das Ma­ti­jo­šai­tis kol kas tu­ri tik vie­ną pa­ta­rė­ją, at­sa­kin­gą už ry­šius su vi­suo­me­ne. Tai – To­mas Gri­ga­le­vi­čius. Jis tal­ki­no ir bu­vu­siam il­ga­me­čiam Kau­no me­rui kon­ser­va­to­riui And­riui Kup­čins­kui. Kaip in­for­ma­vo Kau­no sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, mies­to va­do­vas pla­nuo­ja tu­rė­ti ke­tu­ris pa­ta­rė­jus. Pats V. Ma­ti­jo­šai­tis LŽ ne­atsk­lei­dė, nei kas jie to­kie bus, nei ko­kias sri­tis ku­ruos.

An­trą­kart prie Klai­pė­dos vai­ro sto­ju­siam li­be­ra­lui Vy­tau­tui Grub­liaus­kui šiuo me­tu ofi­cia­liai tal­ki­na du vi­suo­me­ni­niai pa­ta­rė­jai: Mo­des­tas Vit­kus, ku­ris anks­čiau ėjo sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bos se­kre­to­riaus par­ei­gas, ir bu­vęs me­ro pa­dė­jė­jas Al­ber­tas Ba­raus­kas. Jie abu ir pra­ėju­sią ka­den­ci­ją pri­klau­sė po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų kor­pu­sui. „Tar­pu­val­džiu, kol nau­jo­ji Klai­pė­dos ta­ry­ba ne­bu­vo pa­tvir­ti­nu­si se­kre­to­ria­to eta­tų skai­čiaus, vi­sai ne­tu­rė­jau ko­man­dos. La­bai džiau­giuo­si, kad ko­le­gos su­ti­ko vi­suo­me­ni­niais pa­grin­dais pa­dė­ti šiuo ne­leng­vu lai­ko­tar­piu“, - LŽ aiš­ki­no V. Grub­liaus­kas.

Uos­ta­mies­čio va­do­vas pa­ti­ki­no, kad abu bu­vę pra­ėju­sios ka­den­ci­jos tal­kin­to­jai ir to­liau pri­klau­sys po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo ko­man­dai. „Jais vi­siš­kai pa­si­ti­kiu”, - pa­brė­žė Klai­pė­dos me­ras.

V. Grub­liaus­kas pa­žy­mė­jo, kad įtei­si­nus tie­sio­gi­nius me­ro rin­ki­mus at­si­ra­do ir nau­jų funk­ci­jų sa­vi­val­dy­bės va­do­vui, to­dėl bus svars­to­ma, ar ne­rei­kė­tų pa­di­din­ti jo ir ta­ry­bos se­kre­to­ria­to gre­tų. „I­ki šių die­nų Klai­pė­dos ta­ry­bos se­kre­to­ria­tas, me­ro po­li­ti­nio (as­me­ni­nio) pa­si­ti­kė­ji­mo tar­nau­to­jų skai­čius bu­vo ma­žes­nis ne­gu mi­ni­ma­lus“, - pa­žy­mė­jo jis. V. Grub­liaus­kas į pa­gal­bą ža­da pa­si­telk­ti ir vi­suo­me­ni­nius pa­ta­rė­jus.

Pa­ta­rė­jai ne­bus „amžini“

Nau­ja­sis Šiau­lių mies­to me­ras Ar­tū­ras Vi­soc­kas pa­li­ko dirb­ti sa­vo pirm­ta­ko tal­ki­nin­kę Do­vi­lę Žu­kaus­kie­nę. Ji šiuo me­tu pa­ta­ria A. Vi­soc­kui tei­sės klau­si­mais ir kar­tu lai­ki­nai ei­na ta­ry­bos se­kre­to­riaus par­ei­gas. Iš vi­so Šiau­lių va­do­vas ga­li tu­rė­ti ke­tu­ris po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo dar­buo­to­jus: tris pa­ta­rė­jus ir ta­ry­bos se­kre­to­rių.

„Me­ras ren­ka­si po­li­ti­nio pa­si­ti­kė­ji­mo dar­buo­to­jų ko­man­dą at­siž­velg­da­mas į jų kom­pe­ten­ci­ją. Į lais­vus pa­ta­rė­jų eta­tus jis ke­ti­na pri­im­ti kva­li­fi­kuo­tus, iš­si­la­vi­nu­sius žmo­nes kon­kre­čioms už­duo­tims at­lik­ti ar rei­ka­lin­gam tiks­lui pa­siek­ti, ir kon­kre­čiam ter­mi­nui“, - LŽ tvir­ti­no Šiau­lių sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos Vie­šų­jų ry­šių sky­riaus ve­dė­jo pa­va­duo­to­ja Jū­ra­tė Rau­du­vie­nė.

Tik nau­ja­sis Pa­ne­vė­žio me­ras Ry­tis My­ko­las Rač­kaus­kas kol kas plu­ša be pa­gal­bi­nin­kų.