Didins indėlį į NATO greitojo reagavimo pajėgas
Lie­tu­va pla­nuo­ja nuo ki­tų me­tų ke­lis kar­tus pa­di­din­ti sa­vo in­dė­lį į NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gas.

Sei­mui pa­teik­ta­me svars­ty­ti nu­ta­ri­me nu­ma­ty­ta, kad ki­tą­met NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se bu­dės iki 507 ka­rių, o 2018 me­tais – 455 ka­riai. Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­ja in­for­ma­vo BNS, kad at­ei­nan­čiais me­tais šioms pa­jė­goms Lie­tu­va ke­ti­na skir­ti vie­ne­tus iš Ka­ri­nių jū­rų pa­jė­gų, Spe­cia­lių­jų ope­ra­ci­jų pa­jė­gų, Sau­su­mos pa­jė­gų, taip pat lo­gis­tus ir ka­ro po­li­ci­nin­kus.

Šiais me­tais NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­go­se bu­di pės­ti­nin­kų kuo­pa ir jai pri­skir­ti par­amos ele­men­tai. Iš vi­so pa­jė­goms šiuo me­tu pri­skir­ta apie 200 ka­rių, BNS in­for­ma­vo ka­riuo­me­nės Jung­ti­nia­me šta­be.

Sei­me taip pat bus svars­to­mas Lie­tu­vos in­dė­lis per­nai įsteig­to­se Jung­ti­nė­se eks­pe­di­ci­nė­se pa­jė­go­se, ku­rioms va­do­vau­ja Di­džio­ji Bri­ta­ni­ja ir prie ku­rių pri­si­de­da 7 NA­TO ša­lys. Par­la­men­tui pa­siū­ly­ta, kad šio­se pa­jė­go­se bu­dė­tų iki 200 Lie­tu­vos ka­rių iš Sau­su­mos pa­jė­gų ir Lo­gis­ti­kos val­dy­bos.

Pil­ną ope­ra­ci­nį pa­jė­gu­mą pa­jė­gos, pla­nuo­ja­ma, pa­sieks 2018 me­tais, kai bus iki ga­lo in­teg­ruo­tos na­cio­na­li­nės pa­jė­gos ir bus su­ba­lan­suo­ti tu­ri­mi pa­jė­gu­mai su sau­su­mos, jū­rų, oro ir ki­ber­ne­ti­niais ele­men­tais, ku­riuos, pri­rei­kus, bū­tų ga­li­ma pri­tai­ky­ti kon­kre­čiai ope­ra­ci­jai ar mi­si­jai.

NA­TO grei­to­jo rea­ga­vi­mo pa­jė­gos įsteig­tos 2014 me­tais, jas su­da­ro ke­lias­de­šimt tūks­tan­čių ka­rių.