Didinami atlyginimai gydytojams ir slaugytojams
Nuo lie­pos 1-osios gy­dy­to­jų ir slau­gy­to­jų at­ly­gi­ni­mai  ati­tin­ka­mai bus di­di­na­mi 100 ir 50 eu­rų, sa­ko prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius.

Anot prem­je­ro, at­ly­gi­ni­mai bus di­di­na­mi šie­met ski­riant apie 30 mln. eu­rų iš Pri­va­lo­mo­jo svei­ka­tos drau­di­mo fon­do re­zer­vo.

„Gy­dy­to­jo eta­to, no­riu pa­brėž­ti, vi­du­ti­niš­kai al­ga vi­du­ti­niš­kai pa­di­dė­tų apie 100 eu­rų, slau­gy­to­jos eta­tui – apie 50 eu­rų. Ke­liant al­gas, ma­nau, ne tik pa­ge­rė­tų me­di­kų fi­nan­si­nė pa­dė­tis, bet, ti­kiuo­si, ma­žin­tų ir ko­rup­ci­jos ly­gį me­di­ci­nos sis­te­mo­je“, – žur­na­lis­tams ket­vir­ta­die­nį Vy­riau­sy­bė­je sa­kė prem­je­ras.

Jis pa­ti­ki­no, kad spren­di­mas ne­su­kels prob­le­mų dėl fis­ka­li­nės draus­mės.

„Ma­to­me, kad šie­met PSD fon­das tu­ri viršp­la­ni­nes lė­šas ir tos viršp­la­ni­nės lė­šos kiek­vie­ną mė­ne­sį di­dė­ja – tai mus už­ti­kri­na, kad jo­kios fi­nan­si­nės ri­zi­kos, kal­bant pie fis­ka­li­nės draus­mės įgy­ven­di­ni­mą ir vyk­dy­mą, įsta­ty­mą, mes ti­krai ne­tu­rė­si­me“, – sa­kė prem­je­ras.

Svei­ka­tos ap­sau­gos mi­nis­tras Ju­ras Po­že­la pri­pa­ži­no, jog tai yra „sim­bo­li­nis kė­li­mas“.

„Bet mes il­gai da­rė­me na­mų dar­bus, kad šis spren­di­mas ne­bū­tų vien­kar­ti­nis – jis ne­ga­lios vien tik šiems me­tams, mes už­ti­kri­na­me to­kį pat tęs­ti­nu­mą ir ki­tiems me­tams“, – sa­kė jis. Kaip tai pa­da­ry­ta, mi­nis­tras ne­de­ta­li­za­vo.

Anot jo, at­ly­gi­ni­mai bus ke­lia­mi pa­di­di­nus gy­dy­mo įstai­goms iš PSD fon­do ap­mo­ka­mą pa­slau­gų įkai­nį, Vals­ty­bi­nės li­go­nių ka­sos bus įpa­rei­go­tos ste­bė­ti, kad lė­šos bū­tų pa­nau­do­ja­mos tik at­ly­gi­ni­mų kė­li­mui, bet ne įstai­gų re­mon­tui ar ki­toms reik­mėms. Jis pa­ti­ki­no, kad gy­ven­to­jams pa­slau­gų įkai­niai ne­di­dės.

Tiek J.Po­že­la, tiek prem­je­ras pri­pa­ži­no, kad nors svei­ka­tos įstai­gos kai ku­riems me­di­kams al­gas kė­lė iš vi­di­nių re­zer­vų, at­ly­gi­ni­mai gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­jams iš es­mės ne­bu­vo di­di­na­mi nuo 2008-ųjų, kuo­met per kri­zę jie bu­vo su­ma­žin­ti.

A.But­ke­vi­čius sa­ko, kad at­ly­gi­ni­mai ke­lia­mi tik da­bar dėl to, kad anks­čiau ne­bu­vo su­rink­ta viršp­la­ni­nių PSD pa­ja­mų. Be to, pa­slau­gų ap­mo­kė­ji­mas gy­dy­mo įstai­goms di­din­tas ir anks­čiau, ta­čiau da­lis jų lė­šas sky­rė ne at­ly­gi­ni­mams, o ki­toms reik­mėms. Da­bar tam ža­da­ma nu­ma­ty­ti sau­gik­lius.

Prem­je­ro at­sto­vė BNS pa­ti­ki­no, kad spren­di­mas jau nuo lie­pos di­din­ti at­ly­gi­ni­mus gy­dy­to­jams ir slau­gy­to­jams ne­su­si­jęs su ar­tė­jan­čiais Sei­mo rin­ki­mais ru­de­nį.

„Ti­krai ne­su­si­ję (su rin­ki­mais), nes šiuo me­tu tu­ri­me pir­mo­jo ket­vir­čio re­zul­ta­tus, ma­to­me si­tua­ci­ją, kad su­ren­ka­ma pa­pil­do­mų pi­ni­gų, kad re­zer­vo fon­de jų ne­trūks­ta – ga­li­me ir kel­ti. Anks­čiau to da­ry­ti ne­ga­li, nes ne­ma­to­me, ko­kia si­tua­ci­ja“, – BNS sa­kė prem­je­ro pa­ta­rė­ja Eve­li­na But­ku­tė-Laz­daus­kie­nė.

„Jei gau­na­mos viršp­la­ni­nės pa­ja­mos, mums at­si­ran­da ga­li­my­bė re­zer­vo lė­šas nau­do­ti iki tam ti­kro ly­gio (...). Pa­di­di­nus įkai­nius, mes ir anks­čiau ti­kė­jo­mės, kad da­lis pi­ni­gų, ku­rie ski­ria­mi dar­bo už­mo­kes­čiui, taps pri­ori­te­ti­nė sri­tis ir li­go­ni­nių va­do­vai spar­čiau di­dins tuos at­ly­gi­ni­mus. Pra­kti­ka par­odė, kad kai ku­rio­se li­go­ni­nės tie at­ly­gi­ni­mai slau­gy­to­jams ir gy­dy­to­jams bu­vo di­di­na­mi, bet kai ku­rio­se li­go­ni­nė­se to di­di­ni­mo mes ne­pas­te­bė­jo­me, tos pa­pil­do­mos gau­tos lė­šos bu­vo nu­krei­pia­mos įsis­ko­li­ni­mams deng­ti, įvai­riems re­mon­to dar­bams“, – aiš­ki­no A.But­ke­vi­čius.

Lie­tu­vos slau­gos spe­cia­lis­tų or­ga­ni­za­ci­jos vi­cep­re­zi­den­tė Ais­tė Rau­lu­šai­tie­nė pa­žy­mė­jo, kad šiuo me­tu re­gio­nuo­se slau­gy­to­jai kar­tais už­dir­ba tik mi­ni­ma­lų dar­bo už­mo­kes­tį ir net ma­žiau, nei iš­si­la­vi­ni­mo ne­tu­rin­tys as­me­nys. Ji svei­ki­no, kad Vy­riau­sy­bė „iš­gir­do slau­gy­to­jų pa­gal­bos šūks­nį“, bet ti­ki­si, kad tai ne­bus vien tik prieš­rin­ki­mi­nis po­li­ti­kų dė­me­sys ir at­ly­gi­ni­mai bus ke­lia­mi nuo­sek­liai.

„Šie pi­ni­gai kiek­vie­nam žmo­gui yra svar­būs, kiek­vie­nam spe­cia­lis­tui, bet tai, aiš­ku, šiuo me­tu ne­pa­dės vi­sai iš­spręs­ti prob­le­mos. Ta­čiau mes ti­ki­mės, kad šis klau­si­mas ne­bus už­mirš­tas ir ru­de­nį, po rin­ki­mų“, – sa­kė ji.

Lie­tu­vos gy­dy­to­jų są­jun­gos pre­zi­den­tas Liu­tau­ras La­ba­naus­kas taip pat sa­ko, kad po šių spren­di­mų bus dis­ku­tuo­ja­maa apie „ke­le­tos me­tų at­ly­gi­ni­mo di­di­ni­mo“ prog­ra­mą.

„Tu­ri­me džiaug­tis, kad bu­vo at­siž­velg­ta į tuos pa­siū­ly­mus ir ga­li­mus spren­di­mo bū­dus. Džiu­gu, kad ta su­ma, ku­ri pra­džio­je bu­vo įvar­di­ja­ma kiek ma­žes­nė, šį ry­tą su­ži­no­jo­me iš mi­nis­tro pir­mi­nin­ko, kad bus net di­des­nė (...). Esa­me dė­kin­gi už pir­mą žings­nį, bet ti­ki­mės ir vė­les­nių spren­di­mų“, – kal­bė­jo Gy­dy­to­jų są­jun­gos pir­mi­nin­kas.

Vy­riau­sy­bės duo­me­ni­mis, 2015 me­tų gruo­dį gy­dy­to­jų vi­du­ti­nis at­ly­gi­ni­mas sie­kė 1061 eu­rą, slau­gy­to­jų – 735 eu­rus.