Didieji miestai pabėgėlių nelaukia
Di­džių­jų ša­lies mies­tų va­do­vai ne­ri­mas­tin­gai su­ti­ko so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro Li­no Ku­ku­rai­čio pra­neš­tą ži­nią, kad nuo ba­lan­džio jie pri­va­lės pri­im­ti pa­bė­gė­lių.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­tro L. Ku­ku­rai­čio žo­džiai, kad po po­ros mė­ne­sių, ap­len­kiant Ruk­lo­je esan­tį pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tą, į di­džiuo­sius ša­lies mies­tus bus pra­dė­ti siųs­ti pa­bė­gė­liai, su­glu­mi­no šių mies­tų va­do­vus. Pa­sak jų, pa­bė­gė­lių nė­ra nei kur ap­gy­ven­din­ti, nei įdar­bin­ti. Taip pat nie­kas nie­ka­da nė­ra pa­aiš­ki­nęs, kaip šiuos žmo­nes in­teg­ruo­ti į vi­suo­me­nę, kaip ir ko­kio­mis lė­šo­mis juos mo­ky­ti, gy­dy­ti.

Bū­si­mais pro­tes­tais neabejoja

Pa­ne­vė­žio mies­to vi­ce­me­ras Pe­tras Luo­ma­nas „Lie­tu­vos ži­nioms“ sa­kė, kad ži­nia, jog Pa­ne­vė­žį jau ba­lan­dį pa­sieks pa­bė­gė­liai, be­ne la­biau­siai iš­gąs­di­no so­cia­li­nio būs­to lau­kian­čius pa­ne­vė­žie­čius. „Šiuos žmo­nes ga­liu nu­ra­min­ti – so­cia­li­nio būs­to pa­bė­gė­liai ti­krai ne­užims, jiems ap­gy­ven­din­ti ga­lė­tu­me pa­siū­ly­ti vie­nin­te­lį sa­vi­val­dy­bės tu­ri­mą dvie­jų kam­ba­rių bu­tą“, – ti­ki­no vi­ce­me­ras.

P. Luo­ma­nas ak­cen­ta­vo pa­bė­gė­lių klau­si­mu ypač pa­si­gen­dan­tis sis­te­min­go po­žiū­rio į juos ir jų in­teg­ra­vi­mą. „Be­ne vi­sa, ką ži­nau apie pa­bė­gė­lius, yra tai, kad pra­ėju­sių me­tų ru­de­nį į pre­zi­den­tū­rą pa­kvies­tiems di­džių­jų mies­tų va­do­vams bu­vo pra­neš­ta reng­tis pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mui“, – tei­gė Pa­ne­vė­žio mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas. Tuo­me­ti­nio po­sė­džio da­ly­viams jis esą pa­siū­lęs, kad pri­im­ti pa­bė­gė­lius gal­būt bū­tų ga­li­ma aps­kri­čių pri­nci­pu, t. y. ra­dus ati­tin­ka­mą jiems gy­ven­ti skir­tą vie­tą kiek­vie­no­je iš de­šim­ties aps­kri­čių. „Ta­čiau tuo vis­kas ir bai­gė­si“, – pri­si­mi­nė P. Luo­ma­nas.

Pa­ne­vė­žio vi­ce­me­ras pri­pa­ži­no, kad Aukš­tai­ti­jos sos­ti­nė nė­ra pa­si­ren­gu­si pri­im­ti pa­bė­gė­lių – mies­te nė­ra dar­bo, ne­pa­si­reng­ta jų in­teg­ra­vi­mui į vi­suo­me­nę. „Pri­si­me­nu žmo­nių pro­tes­tus, kai Pa­ne­vė­žy­je bu­vo ren­gia­ma­si pirk­ti na­mą, ku­ria­me bū­tų ap­gy­ven­din­tos nu­teis­tos mo­te­rys ir jų vai­kai iki tre­jų me­tų. Pa­skui gy­ven­to­jai ne kar­tą pro­tes­ta­vo prieš ke­ti­ni­mus įreng­ti na­mą so­cia­liai rem­ti­noms pa­ne­vė­žie­čių šei­moms. Tad ti­kė­ti­na, kad mė­gin­da­mi mies­te ap­gy­ven­din­ti Si­ri­jos pa­bė­gė­lius taip pat ga­li­me su­lauk­ti pro­tes­tų“, – aiš­ki­no Pa­ne­vė­žio mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas.

Lie­tu­vos di­džių­jų mies­tų va­do­vai no­rė­tų gau­ti ži­nių, kaip pri­im­ti pa­bė­gė­lius, kaip juos in­teg­ruo­ti, ko­kie spe­cia­lis­tai tai tu­rė­tų da­ry­ti ir ko­kio­mis lė­šo­mis.

Ne­ri­mą ke­lia nežinia

Klai­pė­dos mies­to me­ras Vy­tau­tas Grub­liaus­kas pri­si­pa­ži­no, kad iš­gir­dus nau­jie­ną, jog pa­bė­gė­liai di­džiuo­sius mies­tus nuo ba­lan­džio pa­sieks ap­lenk­da­mi tar­pi­nę sto­te­lę – jų pri­ėmi­mo cen­trą Ruk­lo­je, jam pir­miau­sia ki­lo min­tis, kam dėl to­kios tvar­kos bus ge­riau. „No­rė­čiau su­ži­no­ti, ko­dėl nu­ma­ty­ta keis­ti pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo tvar­ką. Taip pat rū­pi gau­ti ži­nių, kaip tuos pa­bė­gė­lius pri­im­ti, kaip juos in­teg­ruo­ti, kas tai tu­rė­tų da­ry­ti ir ko­kio­mis lė­šo­mis“, – sa­kė Klai­pė­dos mies­to me­ras. Jis pa­brė­žė, kad su­ma­ny­mas at­siųs­ti pa­bė­gė­lių prieš tai ne­išaiš­ki­nus jų pri­ėmi­mo tvar­kos – ne­pag­rįs­tas, ka­bi­ne­ti­nis, to­dėl ne­abe­jo­ti­nai ke­lia su­si­rū­pi­ni­mą. „Iš tie­sų mes, klai­pė­die­čiai, į pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mą žvel­gia­me ge­ra­no­riš­kai, at­sa­kin­gai ir pi­lie­tiš­kai. Bet tam, kad ga­lė­tu­me juos de­ra­mai pri­im­ti, no­rė­tu­me bent jau ži­no­ti skai­čius, kiek tų pa­bė­gė­lių bus at­siųs­ta, ko­kio dy­džio šei­mos at­vyks, koks tų žmo­nių am­žius, ko­kie ge­bė­ji­mai“, – pa­žy­mė­jo V. Grub­liaus­kas.

Vil­niaus mies­to me­ro pa­va­duo­to­jas Gin­tau­tas Pa­luc­kas tei­gė, kad ša­lies sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jos pa­bė­gė­lių in­teg­ra­ci­jos pro­ce­suo­se iki šiol ne­da­ly­va­vo. Pa­bė­gė­liams rei­ka­lin­gų bu­tų nuo­ma, jų in­teg­ra­vi­mu, bent jau Vil­niu­je, rū­pi­no­si ir te­be­si­rū­pi­na „Ca­ri­tas“. „Vil­niu­je, Kal­va­ri­jų gat­vė­je, jau vi­sus me­tus vei­kia „Ca­ri­to“ ini­cia­ty­va įkur­tas pa­bė­gė­lių bend­ruo­me­nės cen­tras, ku­ria­me jie lei­džia lais­va­lai­kį, mo­ko­si lie­tu­vių kal­bos, su­si­pa­žįs­ta su mū­sų ša­lies kul­tū­ra, tei­si­ne sis­te­ma“, – dės­tė G. Pa­luc­kas. Pa­sak sos­ti­nės vi­ce­me­ro, Vil­niu­je šiuo me­tu gy­ve­na pa­bė­gė­liai iš Ry­tų Ukrai­nos ir Ira­ko. Jis vy­lė­si, kad „Ca­ri­tas“ pa­jėgs pa­si­rū­pin­ti ir Si­ri­jos pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mu bei jų in­teg­ra­vi­mu sos­ti­nė­je.

Kau­no mies­to me­ro pa­ta­rė­ja Ire­na Se­ga­lo­vi­čie­nė taip pat tvir­ti­no, kad an­tro pa­gal dy­dį Lie­tu­vos mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jai iki šiol ne­rei­kė­jo rū­pin­tis pa­bė­gė­lių ap­gy­ven­di­ni­mu ir in­teg­ra­vi­mu. Anot jos, Kau­nui sa­vo­tiš­kai pa­si­se­kė, nes pa­bė­gė­lių ap­gy­ven­di­ni­mu ir in­teg­ra­vi­mu ja­me rū­pi­na­si Rau­do­na­sis Kry­žius. Ta­čiau at­sa­kin­gos me­ri­jos ins­ti­tu­ci­jos jau taip pat yra ap­ta­ru­sios, ko­kią rei­kia­mą pa­gal­bą ga­lė­tų su­teik­ti pa­bė­gė­liams.

Ap­gy­ven­din­tų nak­vy­nės namuose

Aly­taus mies­to me­ras Vy­tau­tas Gri­ga­ra­vi­čius pri­si­pa­ži­no, kad šis Dzū­ki­jos mies­tas pri­im­ti pa­bė­gė­lių vi­siš­kai ne­pa­si­ren­gęs. „Ne­tu­ri­me nei pa­bė­gė­liams ap­gy­ven­din­ti rei­ka­lin­gų pa­tal­pų, nei jiems įsi­trauk­ti į vi­suo­me­nę bū­ti­nų in­teg­ra­ci­nių pla­nų“, – sa­kė jis. Mies­to va­do­vui bū­tų pri­im­ti­na anks­tes­nė pa­bė­gė­lių mū­sų ša­ly­je pri­ėmi­mo sche­ma, kai iš pra­džių jie ap­gy­ven­di­na­mi Ruk­los pa­bė­gė­lių pri­ėmi­mo cen­tre. Ten jie su­pa­žin­di­na­mi su mū­sų ša­lies įsta­ty­mais, mo­ko­mi lie­tu­vių kal­bos ir ki­tų svar­bių da­ly­kų, rei­ka­lin­gų gy­ve­nant Lie­tu­vo­je. „Da­bar pa­bė­gė­lių in­teg­ra­vi­mas „nu­lei­džia­mas“ pa­čioms sa­vi­val­dy­bėms, o mes net ne­ži­no­me, nuo ko pra­dė­ti. Tad ne­abe­jo­ju, kad su­ma­ny­mas į Lie­tu­vą per­kel­tus pa­bė­gė­lius nu­siųs­ti tie­siai į di­džių­jų mies­tų sa­vi­val­dy­bes su­kel­tų prob­le­mų ne tik mums, mies­tų va­do­vams bei gy­ven­to­jams, bet ir pa­tiems pa­bė­gė­liams“, – pa­brė­žė V. Gri­ga­ra­vi­čius.

Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Mar­ty­nas Šiur­kus ak­cen­ta­vo, kad šis mies­tas pa­si­ren­gęs pa­bė­gė­lius pri­im­ti ne­bent trum­pam. Pa­vyz­džiui, ke­lioms sa­vai­tėms. Pa­sak me­ri­jos val­di­nin­ko, ke­lias sa­vai­tes pa­bė­gė­liai ga­lė­tų gy­ven­ti Šiau­lių nak­vy­nės na­muo­se. Ta­čiau tam, kad šie žmo­nės mies­te ga­lė­tų gy­ven­ti il­ges­nį lai­ką, tu­rė­tų bū­ti skir­ta vals­ty­bės lė­šų – jo­mis pa­bė­gė­liai ga­lė­tų su­si­mo­kė­ti už bu­tų nuo­mą. M. Šiur­kus pers­pė­jo, kad to­kiu at­ve­ju, jei mo­kė­ji­mu už nuo­mo­ja­mą bu­tą bus pa­lik­ta rū­pin­tis pa­tiems pa­bė­gė­liams, su­nkiai ti­kė­ti­na, jog at­si­ras no­rin­čių jiems teik­ti to­kią pa­slau­gą. Šiau­lių mies­to sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius kons­ta­ta­vo fak­tą, kad pa­ti sa­vi­val­dy­bė sa­vo ži­nio­je lais­vų bu­tų ne­tu­ri.