Didesnių pensijų žadėti neskuba
Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­gos (LVŽS) kan­di­da­tas į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trus Vil­niaus ar­ki­vys­ku­pi­jos „Ca­ri­tas“ va­do­vas Li­nas Ku­ku­rai­tis dar ne­ži­no, ar bus įvyk­dy­tas pa­ža­das ki­tą­met di­din­ti pen­si­jas po 40 eu­rų.

„Rei­kia su­si­rink­ti Vy­riau­sy­bei ir kar­tu su­tar­ti, spręs­ti, žiū­rė­ti. Pats ka­bi­ne­tas tu­rės įta­kos Vy­riau­sy­bės prog­ra­mos tu­ri­niui“, – pir­ma­die­nį po su­si­ti­ki­mo su pre­zi­den­te Da­lia Gry­baus­kai­te žur­na­lis­tams sa­kė kan­di­da­tas.

Jis pri­si­pa­ži­no ne­sąs įsi­gi­li­nęs į šį klau­si­mą.

Lie­tu­vos vals­tie­čių ir ža­lių­jų są­jun­ga per Sei­mo rin­ki­mų kam­pa­ni­ją yra ža­dė­ju­si, kad nuo ki­tų me­tų lie­pos 1-osios di­dins pen­si­jas po 40 eu­rų.

L.Ku­ku­rai­tis tvir­ti­no, kad pen­si­jų re­for­ma – il­ga­lai­kis pro­ce­sas, sku­bių spren­di­mų čia ne­ga­li­ma pri­im­ti.

Kal­bė­da­mas apie so­cia­li­nio mo­de­lio įgy­ven­di­ni­mą, kan­di­da­tas tei­gė, kad bū­ti­na iš­lai­ky­ti ba­lan­są tarp so­cia­liai pa­žei­džia­mų žmo­nių ir darb­da­vių in­te­re­sų.

„Rei­kia pri­pa­žin­ti, kad šiuo me­tu pri­im­tiems spren­di­mams trūks­ta so­cia­li­nio jau­tru­mo. No­rint su­ba­lan­suo­ti so­cia­li­nį jau­tru­mą ir darb­da­vių in­te­re­sus rei­kia įdė­ti pa­pil­do­mai pa­stan­gų. Ka­dan­gi re­for­ma di­džiu­lė, tam rei­kia lai­ko. Kiek bus ski­ria­ma – mė­nuo ar dau­giau, čia tur­būt ne tiek svar­bu“, – sa­kė kan­di­da­tas į mi­nis­trus.

LVŽS ly­de­riai yra mi­nė­ję, kad svars­to­ma ga­li­my­bė ku­riam lai­kui ati­dė­ti so­cia­li­nio mo­de­lio įsta­ty­mų įsi­ga­lio­ji­mo lai­ką.

L.Ku­ku­rai­tis tvir­ti­no ži­nąs, kaip ge­rin­ti vai­ko tei­sių ir sau­gu­mo už­ti­kri­ni­mą, kad si­tua­ci­ja, kai nuo gir­tų tė­vų, ken­čia jų vai­kai, keis­tų­si.

„Pir­miau­sia, ką rei­kė­tų pa­da­ry­ti – įga­lin­ti so­cia­li­nius dar­buo­to­jus, vai­ko tei­sių ap­sau­gos tar­ny­bos dar­buo­to­jus kiek ga­li­ma juos su­stip­ri­nant re­sur­sais, tiek ko­man­das di­din­ti, tiek su­stip­ri­nant bend­ra­dar­bia­vi­mą. Bend­ra­dar­bia­vi­mo la­bai trūks­ta ne tik na­cio­na­li­niu ly­giu, bet ir vie­to­se“, – tvir­ti­no kan­di­da­tas į so­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trus.

Anot jo, ak­ty­ves­nės, jau­tres­nės, so­li­da­res­nės tu­rė­tų bū­ti ir vie­tos bend­ruo­me­nės.

Kan­di­da­tas pri­pa­ži­no esąs ne­vie­na­reikš­miai Lie­tu­vo­je ver­ti­na­mo gim­dy­mo na­muo­se ša­li­nin­kas. Jo pen­ki vai­kai gi­mė na­muo­se.

„Tai mū­sų šei­mos as­me­ni­nis pa­si­rin­ki­mas. Daug stu­di­jų ro­do, kad jis yra ir sau­gus. Klau­si­mas, kaip pa­da­ry­ti, kad šei­moms bū­tų ga­ran­tuo­tas ne tik dva­si­nis, bet ir fi­zi­nis sau­gu­mas“, – tei­gė jis.

Į klau­si­mą, ar gim­dy­mas li­go­ni­nė­se nė­ra dva­siš­kai sau­gus, L.Ku­ku­rai­tis ne­at­sa­kė.

Mi­nis­trus ski­ria ir at­lei­džia pre­zi­den­tė prem­je­ro tei­ki­mu.